Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mässingsrörbock

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Donacia brevitarsis
Mässingsrörbock Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 7-8,5 mm. Kropp vanligen med mässings- eller ljust kopparfärgad metallglans, sällan grön, påfallande blank p.g.a. den glesa punkturen. Detta i kombination med en relativt bred kropp och korta ben gör att särskilt honan påminner något om en Plateumaris. Ben och antenner enfärgat metalliska. Baklår med en kraftig tand.
Utbredning
Länsvis förekomst för mässingsrörbock Observationer i Sverige för mässingsrörbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd i östra Sverige från Blekinge till Dalarna och Gästrikland. Obekräftade äldre uppgifter finnns dessutom från Västergötland och "Norrland". Länge var endast få lokaler kända, främst i sydöstra Sverige, men riktade eftersök har gett många nya lokaler (Ljungberg, 2016). Närmast i Danmark (endast ett gammalt fynd), södra Finland och Baltikum. Världsutbredningen är såvitt känt begränsad till Europa, men har varit dåligt känd p.g.a. sammanblandning med den närstående D. antiqua (Nyholm, 1950).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Larvutvecklingen sker under vattnet på olika arter av högvuxna starrarter i stillastående eller långsamt flytande vatten med lös, gungflyartad dybotten. I Sverige är fullbildade individer upprepade gånger påträffade på blåsstarr (Carex vesicaria), vilken möjligen är den huvudsakliga värdväxten, men arten är funnen även på t.ex. vasstarr (Carex acuta) och bunkestarr (Carex elata). Oftast i måttligt näringsfattiga skogskärr med vitmossor (t.ex. Sphagnum squarrosum), blås- och flaskstarr, vattenklöver, missne, fräken etc., även i diken och på starrmader vid sjö- och åstränder. Den fullbildade skalbaggen är dagaktiv och påträffas sittande på strand- och vattenvegetation under försommaren. Arten är svårbestämd och dess biologi har varit dåligt känd, men flera fynd på senare år har visat att den är vanligare än vad som tidigare antagits. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under vattnet på olika arter av starr (Carex), i Sverige huvudsakligen blåsstarr (Carex vesicaria) i grunda, stillastående eller långsamt flytande vatten. Främst i måttligt näringsrika kärr med torv- eller dybotten (ofta helt små kärr i skogsmark) eller starrmader vid sjö- och åstränder, men också i kulturskapade våtmarker som skogs- eller vägdiken eller grävda dammar. Den fullbildade skalbaggen äter pollen. Den påträffas under försommaren, främst på blåsstarr, men arten är även noterad från vasstarr (Carex acuta) och bunkestarr (Carex elata).
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Småvatten
Småvatten
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blåsstarr
· blåsstarr
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Donacia (rörbockar), Art Donacia brevitarsis Thomson, 1884 - mässingsrörbock Synonymer bredfotad rörbock

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Larvutvecklingen sker under vattnet på olika arter av högvuxna starrarter i stillastående eller långsamt flytande vatten med lös, gungflyartad dybotten. I Sverige är fullbildade individer upprepade gånger påträffade på blåsstarr (Carex vesicaria), vilken möjligen är den huvudsakliga värdväxten, men arten är funnen även på t.ex. vasstarr (Carex acuta) och bunkestarr (Carex elata). Oftast i måttligt näringsfattiga skogskärr med vitmossor (t.ex. Sphagnum squarrosum), blås- och flaskstarr, vattenklöver, missne, fräken etc., även i diken och på starrmader vid sjö- och åstränder. Den fullbildade skalbaggen är dagaktiv och påträffas sittande på strand- och vattenvegetation under försommaren. Arten är svårbestämd och dess biologi har varit dåligt känd, men flera fynd på senare år har visat att den är vanligare än vad som tidigare antagits. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Längd 7-8,5 mm. Kropp vanligen med mässings- eller ljust kopparfärgad metallglans, sällan grön, påfallande blank p.g.a. den glesa punkturen. Detta i kombination med en relativt bred kropp och korta ben gör att särskilt honan påminner något om en Plateumaris. Ben och antenner enfärgat metalliska. Baklår med en kraftig tand.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mässingsrörbock

Länsvis förekomst och status för mässingsrörbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mässingsrörbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd i östra Sverige från Blekinge till Dalarna och Gästrikland. Obekräftade äldre uppgifter finnns dessutom från Västergötland och "Norrland". Länge var endast få lokaler kända, främst i sydöstra Sverige, men riktade eftersök har gett många nya lokaler (Ljungberg, 2016). Närmast i Danmark (endast ett gammalt fynd), södra Finland och Baltikum. Världsutbredningen är såvitt känt begränsad till Europa, men har varit dåligt känd p.g.a. sammanblandning med den närstående D. antiqua (Nyholm, 1950).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia brevitarsisThomson, 1884 - mässingsrörbock
  Synonymer
  bredfotad rörbock

Larvutvecklingen sker under vattnet på olika arter av starr (Carex), i Sverige huvudsakligen blåsstarr (Carex vesicaria) i grunda, stillastående eller långsamt flytande vatten. Främst i måttligt näringsrika kärr med torv- eller dybotten (ofta helt små kärr i skogsmark) eller starrmader vid sjö- och åstränder, men också i kulturskapade våtmarker som skogs- eller vägdiken eller grävda dammar. Den fullbildade skalbaggen äter pollen. Den påträffas under försommaren, främst på blåsstarr, men arten är även noterad från vasstarr (Carex acuta) och bunkestarr (Carex elata).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Småvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Sötvattensstrand, Sjöar

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blåsstarr - Carex vesicaria (Viktig)
Arten är förmodligen till stor del förbisedd, och mörkertalet kan antas vara betydande.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)

Ljungberg, H. 2016. Ny kunskap om biologi och förekomst hos tre dåligt kända bladbockar (Coleoptera, Chrysomelidae). - Entomologisk Tidskrift 137 (3): 65-77.

Nyholm, T. 1950. Zur systematik der nordeuropäischen Donacien. 8th Int. Congress of Entomology.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2018. © ArtDatabanken, SLU 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia brevitarsis, Thomson, 1884 - mässingsrörbock
  Synonymer
  bredfotad rörbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2018. © ArtDatabanken, SLU 2018.