Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Dorcatoma ambjoerni

Organismgrupp Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl. Dorcatoma ambjoerni
  Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2 mm lång skalbagge med starkt välvd, cylindrisk kropp. Svartbrun, ben och antenner bruna. Antennerna är kraftigt byggda och de tre sista antennlederna är kraftigt förlängda och utvidgade som flikar år en sida. Störs djuret fälls ben och antenner in i fåror på undersidan av kroppen och djuret liknar då ett runt frö.
Utbredning
Länsvis förekomst för Dorcatoma ambjoerni Observationer i Sverige för Dorcatoma ambjoerni
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I norra Europa enbart påträffad vid ett par tillfällen på Hallands Väderö i västligaste Skåne under 1980-talet. Några senare fynd är ej kända från lokalen. Arten är dessutom påträffad i England och i Tjeckien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Larvutvecklingen sker i skillerticka (Inonotus cuticularius) i ihåliga grova, levande bokar. Arten beskrevs 1985 och är fortfarande i Sverige endast påträffad på Hallands Väderö som är typlokalen. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (4-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av skillerticka (Inonotus cuticularius) som växer inuti ihåliga och gamla, levande bokar. Svampen har ettåriga fruktkroppar. Larverna gnager slingrande, runda gångar i svampens fruktkropp. Larvutvecklingen är förmodligen ettårig och den fullbildade skalbaggen kan påträffas på den aktuella svampens fruktkropp under sommaren. Arten är påträffad tillsammans med taggig svartbagge (Eledonoprius armatus) samt tickgnagarna Dorcatoma substriata och Dorcatoma dresdensis.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· bok
· bok
· skogsalm
· skogsalm
· skogslönn
· skogslönn
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· skillerticka
· skillerticka
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Ptinidae (trägnagare), Släkte Dorcatoma, Art Dorcatoma ambjoerni Baranowski, 1985 Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i skillerticka (Inonotus cuticularius) i ihåliga grova, levande bokar. Arten beskrevs 1985 och är fortfarande i Sverige endast påträffad på Hallands Väderö som är typlokalen. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (4-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2 mm lång skalbagge med starkt välvd, cylindrisk kropp. Svartbrun, ben och antenner bruna. Antennerna är kraftigt byggda och de tre sista antennlederna är kraftigt förlängda och utvidgade som flikar år en sida. Störs djuret fälls ben och antenner in i fåror på undersidan av kroppen och djuret liknar då ett runt frö.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Dorcatoma ambjoerni

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Dorcatoma ambjoerni

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I norra Europa enbart påträffad vid ett par tillfällen på Hallands Väderö i västligaste Skåne under 1980-talet. Några senare fynd är ej kända från lokalen. Arten är dessutom påträffad i England och i Tjeckien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Dorcatominae  
 • Tribus
  Dorcatomini  
 • Släkte
  Dorcatoma  
 • Art
  Dorcatoma ambjoerniBaranowski, 1985

Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av skillerticka (Inonotus cuticularius) som växer inuti ihåliga och gamla, levande bokar. Svampen har ettåriga fruktkroppar. Larverna gnager slingrande, runda gångar i svampens fruktkropp. Larvutvecklingen är förmodligen ettårig och den fullbildade skalbaggen kan påträffas på den aktuella svampens fruktkropp under sommaren. Arten är påträffad tillsammans med taggig svartbagge (Eledonoprius armatus) samt tickgnagarna Dorcatoma substriata och Dorcatoma dresdensis.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· skillerticka - Inonotus cuticularis (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Eftersom denna trägnagare endast är känd från en enda begränsad lokal i Sverige är faran stor att slumpvisa faktorer kan slå ut arten från lokalen. Kontinuitetsbrott i tillgången på fruktkroppar av skillerticka skulle kunna vara en av dessa tänkbara faktorer. Erforderliga åtgärder. Arten måste undantas från all insamling vilket även inkluderar insamling av skillertickans fruktkroppar. Man bör i skötseln av lokalen se till att boken föryngrar sig på ett bättre sätt och att gnagare hålls borta från bokföryngringar. I annat fall kan den framtida successionen av gamla ihåliga bokar äventyras på Hallands Väderö.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Baranowski, R. 1985. Central and Northern European Dorcatoma (Coleoptera, Anobiidae) with a key and description of a new species.Ent. Scand. 16: 203–207.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Dorcatominae  
 • Tribus
  Dorcatomini  
 • Släkte
  Dorcatoma  
 • Art
  Dorcatoma ambjoerni, Baranowski, 1985
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.