Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trubbknäppare

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Drapetes mordelloides
Trubbknäppare Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 4-5 mm. Kropp oval, blanksvart med fin punktur och behåring. Täckvingarna i främre hälften med varsin orange fläck; fläckarna är ofta sammansmälta till ett tvärband.
Utbredning
Länsvis förekomst för trubbknäppare Observationer i Sverige för trubbknäppare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från östra Småland till Medelpad, främst i östra Sverige. Få lokaler är kända, de flesta i östra Småland. Närmast i Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till östra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Utvecklas i vitrötad lövträdsved, i Sverige av björk, asp och bok. Oftast i liggande stammar eller stubbar med trädsvampar, men även påträffad i anslutning till ett sågverk med sågspånshögar och barkavfall av lövträd. Känd från Halland, Småland, Västergötland, Bohuslän, Uppland och Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i vitrötad, solexponerad lövträdsved, i Sverige främst av björk, asp och bok. Oftast i liggande stammar eller stubbar med trädsvampar. Även påträffad i sågspånshögar och barkavfall av lövträd i anslutning till sågverk. Fullbildade skalbaggar är dagaktiva och påträffas främst under försommaren då de flyger omkring i solskenet och landar på dött virke samt på blad av buskar och träd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Triviallövskog
Triviallövskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· popplar
· popplar
Dött träd
Dött träd
· björkar
· björkar
· bok
· bok
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Elateridae (knäppare), Släkte Drapetes, Art Drapetes mordelloides (Host, 1789) - trubbknäppare Synonymer Drapetes cinctus (Panzer, 1796), Drapetes biguttatus (Piller & Mitterpacher, 1783) nec (Fabricius, 1777)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Utvecklas i vitrötad lövträdsved, i Sverige av björk, asp och bok. Oftast i liggande stammar eller stubbar med trädsvampar, men även påträffad i anslutning till ett sågverk med sågspånshögar och barkavfall av lövträd. Känd från Halland, Småland, Västergötland, Bohuslän, Uppland och Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Längd 4-5 mm. Kropp oval, blanksvart med fin punktur och behåring. Täckvingarna i främre hälften med varsin orange fläck; fläckarna är ofta sammansmälta till ett tvärband.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trubbknäppare

Länsvis förekomst och status för trubbknäppare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trubbknäppare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från östra Småland till Medelpad, främst i östra Sverige. Få lokaler är kända, de flesta i östra Småland. Närmast i Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till östra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Lissominae - trubbknäppare 
 • Släkte
  Drapetes  
 • Art
  Drapetes mordelloides(Host, 1789) - trubbknäppare
  Synonymer
  Drapetes cinctus (Panzer, 1796)
  Drapetes biguttatus (Piller & Mitterpacher, 1783) nec (Fabricius, 1777)

Larvutvecklingen sker i vitrötad, solexponerad lövträdsved, i Sverige främst av björk, asp och bok. Oftast i liggande stammar eller stubbar med trädsvampar. Även påträffad i sågspånshögar och barkavfall av lövträd i anslutning till sågverk. Fullbildade skalbaggar är dagaktiva och påträffas främst under försommaren då de flyger omkring i solskenet och landar på dött virke samt på blad av buskar och träd.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Triviallövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Har betydelse)
Arten är beroende av tillräcklig mängd svampangripen lövträdsved på landskapsnivå, och hotas främst av bristen på lämpligt utvecklingssubstrat i kulturskog.


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Öka arealen äldre lövrik blandskog med rik tillgång på död ved.

Baranowski, R. 1975. Till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 1. Ent. Tidskr. 96: 105–106.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera). Del 1. Ent. Medd. 33: 226.

Horion, A. 1953. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer III: 329–331. München.

Lundberg, S. 1976. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggar. 16. Ent. Tidskr. 97: 16.

Lundblad, O. 1943. Några skalbaggsfynd. Ent. Tidskr. 64: 191–192.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 250.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Lissominae - trubbknäppare 
 • Släkte
  Drapetes  
 • Art
  Drapetes mordelloides, (Host, 1789) - trubbknäppare
  Synonymer
  Drapetes cinctus (Panzer, 1796)
  Drapetes biguttatus (Piller & Mitterpacher, 1783) nec (Fabricius, 1777)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2018.