Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trubbknäppare

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Drapetes mordelloides
Trubbknäppare Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En cirka 4,5 mm lång, oval skalbagge som är vackert svartglänsande med en stor orangefärgad fläck vid basen av varje täckvinge. Dessa fläckar flyter ofta ihop till ett gemensamt band utefter täckvingebasen.
Utbredning
Länsvis förekomst för trubbknäppare Observationer i Sverige för trubbknäppare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Halland, Småland, Västergötland, Bohuslän, Uppland och Värmland. Närmast i Finland och baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till östra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Utvecklas i vitrötad lövträdsved, i Sverige av björk, asp och bok. Oftast i liggande stammar eller stubbar med trädsvampar, men även påträffad i anslutning till ett sågverk med sågspånshögar och barkavfall av lövträd. Känd från Halland, Småland, Västergötland, Bohuslän, Uppland och Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i vitrötad lövträdsved, i Sverige av björk, asp och bok. Oftast i liggande stammar eller stubbar med trädsvampar, men även påträffad i anslutning till ett sågverk med sågspånshögar och barkavfall av lövträd. De flesta fynden av fullbildade skalbaggar är gjorda på försommaren då de flyger omkring i solskenet och landar på dött virke samt på blad av buskar och träd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Triviallövskog
Triviallövskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp
· asp
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· popplar
· popplar
Svampar och lavar
Svampar och lavar
Dött träd
Dött träd
· björkar
· björkar
· bok
· bok
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Elateridae (knäppare), Släkte Drapetes, Art Drapetes mordelloides (Host, 1789) - trubbknäppare Synonymer Drapetes cinctus (Panzer, 1796), Drapetes biguttatus (Piller & Mitterpacher, 1783) nec (Fabricius, 1777)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Utvecklas i vitrötad lövträdsved, i Sverige av björk, asp och bok. Oftast i liggande stammar eller stubbar med trädsvampar, men även påträffad i anslutning till ett sågverk med sågspånshögar och barkavfall av lövträd. Känd från Halland, Småland, Västergötland, Bohuslän, Uppland och Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En cirka 4,5 mm lång, oval skalbagge som är vackert svartglänsande med en stor orangefärgad fläck vid basen av varje täckvinge. Dessa fläckar flyter ofta ihop till ett gemensamt band utefter täckvingebasen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trubbknäppare

Länsvis förekomst och status för trubbknäppare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trubbknäppare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Halland, Småland, Västergötland, Bohuslän, Uppland och Värmland. Närmast i Finland och baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till östra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Lissominae - trubbknäppare 
 • Släkte
  Drapetes  
 • Art
  Drapetes mordelloides(Host, 1789) - trubbknäppare
  Synonymer
  Drapetes cinctus (Panzer, 1796)
  Drapetes biguttatus (Piller & Mitterpacher, 1783) nec (Fabricius, 1777)

Larvutvecklingen sker i vitrötad lövträdsved, i Sverige av björk, asp och bok. Oftast i liggande stammar eller stubbar med trädsvampar, men även påträffad i anslutning till ett sågverk med sågspånshögar och barkavfall av lövträd. De flesta fynden av fullbildade skalbaggar är gjorda på försommaren då de flyger omkring i solskenet och landar på dött virke samt på blad av buskar och träd.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Triviallövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
Levande djur (Har betydelse)
· leddjur - Arthropoda (Har betydelse)
D. mordelloides är beroende av stora mängder svampangripen lövträdsved tycks den inte klara sig i vanlig kulturskog. Arten är således främst hotad av bristen på lämpligt utvecklingssubstrat och förekommer endast ytterst lokalt, främst inom områden med andra höga naturvärden. På några av de gamla lokalerna är den inte påträffad i sen tid.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Eftersom arten vid upprepade tillfällen är påträffad inom det så kallade Hornsöområdet i Kalmar län är det viktigt att större, fredade naturskogsområden där avsätts som reservat eller nationalpark. Vid nedre Dalälven bör man övervaka att andelen lövskog, främst björk och asp, inte sjunker inom Färnebofjärdens nationalpark och Båtfors naturreservat. Man bör även göra allt för att generellt öka andelen död lövträdsved i den omgivande kulturskogen inom dessa två regioner.

Baranowski, R. 1975. Till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 1. Ent. Tidskr. 96: 105–106.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera). Del 1. Ent. Medd. 33: 226.

Horion, A. 1953. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer III: 329–331. München.

Lundberg, S. 1976. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggar. 16. Ent. Tidskr. 97: 16.

Lundblad, O. 1943. Några skalbaggsfynd. Ent. Tidskr. 64: 191–192.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 250.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Lissominae - trubbknäppare 
 • Släkte
  Drapetes  
 • Art
  Drapetes mordelloides, (Host, 1789) - trubbknäppare
  Synonymer
  Drapetes cinctus (Panzer, 1796)
  Drapetes biguttatus (Piller & Mitterpacher, 1783) nec (Fabricius, 1777)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.