Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Dreposcia umbrina

Organismgrupp Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl. Dreposcia umbrina
  Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3,5 till 4,5 mm lång, brun skalbagge med ganska kraftiga ben och sidenglänsande behåring.
Utbredning
Länsvis förekomst för Dreposcia umbrina Observationer i Sverige för Dreposcia umbrina
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i några landskap från Skåne till Västmanland. Aktuella fynd i östra Småland, Öland, Östergötland och Mälarlandskapen. Närmast i Danmark, där endast ett 1800-talsfynd är känt, samt i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever i anslutning till fågelbon och smärre kadaver i gamla ihåliga ädellövträd, främst ek. Påträffad i några landskap från Skåne till Västmanland. Aktuella fynd i östra Småland, Öland, Östergötland och Mälarlandskapen. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (60-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i anslutning till fågelbon och smärre kadaver i gamla ihåliga ädellövträd med bon av i första hand fåglar, men även andra djur. De flesta fynden är gjorda i anslutning till gamla, fritt stående hålekar, men arten är även funnen i ihåliga lindar och almar. Den fullbildade skalbaggen kan påträffas under en stor del av året vid sållning inuti stamhåligheterna.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Leiodidae (mycelbaggar), Släkte Dreposcia, Art Dreposcia umbrina (Erichson, 1837) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever i anslutning till fågelbon och smärre kadaver i gamla ihåliga ädellövträd, främst ek. Påträffad i några landskap från Skåne till Västmanland. Aktuella fynd i östra Småland, Öland, Östergötland och Mälarlandskapen. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (60-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 3,5 till 4,5 mm lång, brun skalbagge med ganska kraftiga ben och sidenglänsande behåring.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Dreposcia umbrina

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Dreposcia umbrina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i några landskap från Skåne till Västmanland. Aktuella fynd i östra Småland, Öland, Östergötland och Mälarlandskapen. Närmast i Danmark, där endast ett 1800-talsfynd är känt, samt i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Leiodidae - mycelbaggar 
 • Underfamilj
  Cholevinae  
 • Tribus
  Cholevini  
 • Släkte
  Dreposcia  
 • Art
  Dreposcia umbrina(Erichson, 1837)

Larvutvecklingen sker i anslutning till fågelbon och smärre kadaver i gamla ihåliga ädellövträd med bon av i första hand fåglar, men även andra djur. De flesta fynden är gjorda i anslutning till gamla, fritt stående hålekar, men arten är även funnen i ihåliga lindar och almar. Den fullbildade skalbaggen kan påträffas under en stor del av året vid sållning inuti stamhåligheterna.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Efterlämningar av djur (Viktig)
Arten är främst påträffad i områden med en hög frekvens av hålträd. Den tycks ställa höga krav på sin miljö och förekommer ofta enbart i ett eller ett fåtal träd, trots att det kan finnas gott om till synes passande sådana i omgivningen. Genom den allt större bristen på hålträd i vårt öppna landskap (bl.a. i hagmarker och alléer) kommer arten förmodligen att försvinna från en del av sina gamla lokaler om inte situationen förbättras.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Allt bör göras för att behålla hålträd i det öppna landskapet. Eftersom det tar mycket lång tid att skapa sådana miljöer måste vi redan nu planlägga hur vi flera sekler senare skall kunna finna öppna marker med solbelysta hålträd.

Horion, A. 1949. Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer Bd. 2: 110. Frankfurt a. M.

Palm, T. 1954. Anteckningar om svenska skalbaggar IX. Ent. Tidskr. 75: 13.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 218. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Leiodidae - mycelbaggar 
 • Underfamilj
  Cholevinae  
 • Tribus
  Cholevini  
 • Släkte
  Dreposcia  
 • Art
  Dreposcia umbrina, (Erichson, 1837)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.