Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Dromaeolus barnabita

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Dromaeolus barnabita
  Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En svart, cirka 5 mm lång skalbagge som är långsträckt och påtagligt bred över halsskölden. På täckvingarna finns tydliga längsgående fåror. Översidan är mycket kort behårad. Detta ger arten en sammetsliknande glans.
Utbredning
Länsvis förekomst för Dromaeolus barnabita Observationer i Sverige för Dromaeolus barnabita
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast känd från Eldgarnsö i Mälaren (Uppland), där den upptäcktes 1979 och återfanns senast 1986. Den saknas helt i övriga Nordeuropa men förekommer i Mellan- och Sydeuropa, Algeriet och Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Utvecklas i fuktig och lös, vitrötad ved av lind, främst i nedfallna grenar. I utlandet uppges även ek som substrat. Endast funnen på en begränsad lokal i Mälaren (Eldgarnsö, senast 1986). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 80 (20-500) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i fuktig och lös, vitrötad ved av lind, främst i nedfallna grenar. Fullbildade skalbaggar har utomlands också påträffats i rötter av ek, och i Mellaneuropa har arten påträffats i ytterligare lövträdsarter. Den fullbildade skalbaggen är kortlivad och lever endast några veckor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
· skogslind
· skogslind
Dött träd
Dött träd
· ekar
· ekar
· lindar
· lindar
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Eucnemidae (halvknäppare), Släkte Dromaeolus, Art Dromaeolus barnabita (A. Villa & J.B. Villa, 1838) Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Utvecklas i fuktig och lös, vitrötad ved av lind, främst i nedfallna grenar. I utlandet uppges även ek som substrat. Endast funnen på en begränsad lokal i Mälaren (Eldgarnsö, senast 1986). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 80 (20-500) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).

Åtgärdsprogram Fastställt
En svart, cirka 5 mm lång skalbagge som är långsträckt och påtagligt bred över halsskölden. På täckvingarna finns tydliga längsgående fåror. Översidan är mycket kort behårad. Detta ger arten en sammetsliknande glans.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Dromaeolus barnabita

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Dromaeolus barnabita

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast känd från Eldgarnsö i Mälaren (Uppland), där den upptäcktes 1979 och återfanns senast 1986. Den saknas helt i övriga Nordeuropa men förekommer i Mellan- och Sydeuropa, Algeriet och Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Eucnemidae - halvknäppare 
 • Underfamilj
  Macraulacinae  
 • Tribus
  Euryptychini  
 • Släkte
  Dromaeolus  
 • Art
  Dromaeolus barnabita(A. Villa & J.B. Villa, 1838)

Larvutvecklingen sker i fuktig och lös, vitrötad ved av lind, främst i nedfallna grenar. Fullbildade skalbaggar har utomlands också påträffats i rötter av ek, och i Mellaneuropa har arten påträffats i ytterligare lövträdsarter. Den fullbildade skalbaggen är kortlivad och lever endast några veckor.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· lindar - Tilia (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Arten tillhör den grupp värmerelikter som lyckats överleva i Mälardalen. Den är emellertid mycket sällsynt och dess ytterst begränsade utbredning bidrar till att göra den starkt hotad.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara den kända lokalen för arten, liksom överhuvud taget de ursprungliga ädellövskogsområden som ännu finns kvar i Mälardalen.

Åtgärdsprogram Fastställt

Adebratt, S. & Lundberg, S. 1985. Iakttagelser av levnadssättet hos eucnemiden Dromacolus barnabita i Sverige. Ent. Tidskr. 106: 113–114 Lundberg, S. 1980. Fynd av för Sverige nya skalbaggsarter rapporterade under åren 1978–79. Ent. Tidskr. 101: 91–93.

Lundberg, S. 1980. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 19. Ent. Tidskr. 101: 95–97.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Stig Lundberg 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Eucnemidae - halvknäppare 
 • Underfamilj
  Macraulacinae  
 • Tribus
  Euryptychini  
 • Släkte
  Dromaeolus  
 • Art
  Dromaeolus barnabita, (A. Villa & J.B. Villa, 1838)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Stig Lundberg 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.