Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dyngrävare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Dyschirius impunctipennis
Dyngrävare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4,5–5 mm lång jordlöpare med långsträckt, cylindrisk kroppsform, tydlig ”getingmidja” och framben utformade som kraftiga, tornförsedda grävben. Grundfärgen är blanksvart, med svag metallglans. Arten utmärker sig inom släktet genom de djupt fårade täckvingarna. Den är emellertid svårbestämd och bestämningen bör därför kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för dyngrävare Observationer i Sverige för dyngrävare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Längs havskusten i Skåne och Halland samt på Öland och Gotland (Fårön och Gotska Sandön). I inlandet (Hornsjön på Öland, Eketräsk på Fårö, Västergötland, Östergötland, Dalsland) är endast mer eller mindre tillfälliga fynd av enstaka exemplar gjorda. Arten har minskat under 1900-talet. Fynd efter 2000 finns från Sandhammarområdet i sydöstra Skåne, Halland och Gotska sandön. Vid Sandhammaren tycks populationen variera starkt från år till år - vissa år är arten talrik, andra år till synes försvunnen. Närmast utanför Sverige förekommer arten längs kusten i Danmark, södra Norge, Baltikum och sydöstra Finland. Arten är utbredd i Europa längs kusterna, samt på enstaka inlandslokaler (t. ex. vid Ladoga), österut till Kazakstan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten lever underjordiskt i kolonier av kortvingen Bledius fergussoni i fuktig, hårt packad sand på helt vegetationslösa, flacka sandstränder, hos oss nästan uteslutande vid havet. Tidigare ställvis förekommande längs havskusten i södra Sverige, i Skåne, Halland, Öland och Gotland. I inlandet endast mer eller mindre tillfälliga fynd av enstaka exemplar. Minskande under 1900-talet. Aktuella fynd finns från Sandhammarområdet i sydöstra Skåne, Halland (Laholmsbukten och Harplinge) och Gotland (Gotska sandön). Främsta hotet är sannolikt den kraftigt ökande badturismen, vilken medfört ett intensivt slitage på de dynstränder arten är bunden till. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever underjordiskt i kolonier av kortvingen Bledius fergussoni i fuktig, hårt packad sand på helt vegetationslösa, flacka sandstränder. I Sverige nästan uteslutande vid havet, gärna i fuktiga dynsänkor en bit från själva stranden eller på sandrevlar vid bäckutlopp. På sjöstränder påträffas arten i Sverige endast tillfälligt. Arten övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· Bledius fergussoni
· Bledius fergussoni
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Dyschirius, Art Dyschirius impunctipennis Dawson, 1854 - dyngrävare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten lever underjordiskt i kolonier av kortvingen Bledius fergussoni i fuktig, hårt packad sand på helt vegetationslösa, flacka sandstränder, hos oss nästan uteslutande vid havet. Tidigare ställvis förekommande längs havskusten i södra Sverige, i Skåne, Halland, Öland och Gotland. I inlandet endast mer eller mindre tillfälliga fynd av enstaka exemplar. Minskande under 1900-talet. Aktuella fynd finns från Sandhammarområdet i sydöstra Skåne, Halland (Laholmsbukten och Harplinge) och Gotland (Gotska sandön). Främsta hotet är sannolikt den kraftigt ökande badturismen, vilken medfört ett intensivt slitage på de dynstränder arten är bunden till. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 4,5–5 mm lång jordlöpare med långsträckt, cylindrisk kroppsform, tydlig ”getingmidja” och framben utformade som kraftiga, tornförsedda grävben. Grundfärgen är blanksvart, med svag metallglans. Arten utmärker sig inom släktet genom de djupt fårade täckvingarna. Den är emellertid svårbestämd och bestämningen bör därför kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dyngrävare

Länsvis förekomst och status för dyngrävare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dyngrävare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Längs havskusten i Skåne och Halland samt på Öland och Gotland (Fårön och Gotska Sandön). I inlandet (Hornsjön på Öland, Eketräsk på Fårö, Västergötland, Östergötland, Dalsland) är endast mer eller mindre tillfälliga fynd av enstaka exemplar gjorda. Arten har minskat under 1900-talet. Fynd efter 2000 finns från Sandhammarområdet i sydöstra Skåne, Halland och Gotska sandön. Vid Sandhammaren tycks populationen variera starkt från år till år - vissa år är arten talrik, andra år till synes försvunnen. Närmast utanför Sverige förekommer arten längs kusten i Danmark, södra Norge, Baltikum och sydöstra Finland. Arten är utbredd i Europa längs kusterna, samt på enstaka inlandslokaler (t. ex. vid Ladoga), österut till Kazakstan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Scaritinae  
 • Tribus
  Clivinini  
 • Släkte
  Dyschirius  
 • Art
  Dyschirius impunctipennisDawson, 1854 - dyngrävare

Ett rovdjur som lever underjordiskt i kolonier av kortvingen Bledius fergussoni i fuktig, hårt packad sand på helt vegetationslösa, flacka sandstränder. I Sverige nästan uteslutande vid havet, gärna i fuktiga dynsänkor en bit från själva stranden eller på sandrevlar vid bäckutlopp. På sjöstränder påträffas arten i Sverige endast tillfälligt. Arten övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Främsta hotet mot arten är sannolikt att en ökande badturism medfört ett intensivt slitage på de dynstränder arten är bunden till. Den ständiga omrörningen av sanden har en särskilt negativ inverkan på grävande arter såsom D. impunctipennis och strandsandjägaren Cicindela maritima.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Stor negativ effekt)
Med undantag av Gotska Sandön ligger alla artens nuvarande förekomster i områden som är starkt frekventerade av badturister. Överdrivet markslitage bör därför förhindras genom information till berörda markägare/-nyttjare så att badturismen kanaliseras till mindre känsliga platser. Om starkt hot föreligger mot isolerade lokaler i naturskyddade områden bör beträdandeförbud övervägas.

Lindroth, C. 1986. The Carabidae, Coleoptera of Fennoscandia and Danmark. Fauna Ent. Scand. 15.

Ljungberg, H. (2004). Skalbaggar i halländska sanddyner och kusthedar. Länsstyrelsen i Hallands län, Enheten för naturvård & miljöövervakning, meddelande 2004:6.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Scaritinae  
 • Tribus
  Clivinini  
 • Släkte
  Dyschirius  
 • Art
  Dyschirius impunctipennis, Dawson, 1854 - dyngrävare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015