Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Dytiscus circumflexus

Organismgrupp Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl. Dytiscus circumflexus
  Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En stor, avlångt oval dykare, cirka 30 mm lång. Ovansidan är glänsande svart. En skarpt vinklad fläck i pannan är rödgul. Halsskölden har breda sidokanter, bred framkant och mindre bred kant baktill gula. Dessutom är skutellen och täckvingarnas sidor gula. De gula sidobanden är baktill upplösta i fläckar och streck. Undersidan är övervägande ljus med iögonenfallande mer eller mindre utbredda mörka fläckar. Bakhöfternas förlängningar är sylformigt tillspetsade. Hanens framtarser är skivformigt utvidgade och försedda med sugskålar. Honorna är oftast släta men kan ibland ha täckvingarnas främre del tätt fårad.
Utbredning
Länsvis förekomst för Dytiscus circumflexus Observationer i Sverige för Dytiscus circumflexus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Halland, Småland, Öland, Västergötland, Västmanland och Gästrikland. Sentida fynd endast från Skåne, Halland och Öland. Lokalerna är ofta kustnära. Närmast känd från Danmark. I huvudsak en europeisk art, som söderut når Nordafrika och österut Turkiet och Mellanöstern.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ett vattenlevande rovdjur som mest påträffas i solexponerade små, ofta kustnära, näringsrika dammar och diken med lerig-sandig botten men även i smärre sjöar med tämligen rik strandvegetation. Den förekommer också i märgelgravar och vattensamlingar i grustag, någon gång i bräckt vatten. Känd från Skåne, Halland, Småland, Öland, Västergötland, Västmanland och Gästrikland. Sentida fynd endast från Skåne, Halland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Ett vattenlevande rovdjur som mest påträffas i solexponerade små, ofta nära kusten liggande, näringsrika dammar och diken med lerbotten men även i smärre sjöar med tämligen rik vegetation, där den uppehåller sig i strandvegetationen. Den förekommer också i märgelgravar, grusgropsdammar och någon gång i bräckt vatten. Det är en mycket värmekrävande art. Den övervintrar som adult i vattnet och är en god flygare.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Dytiscidae (dykare), Släkte Dytiscus, Art Dytiscus circumflexus Fabricius, 1801 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ett vattenlevande rovdjur som mest påträffas i solexponerade små, ofta kustnära, näringsrika dammar och diken med lerig-sandig botten men även i smärre sjöar med tämligen rik strandvegetation. Den förekommer också i märgelgravar och vattensamlingar i grustag, någon gång i bräckt vatten. Känd från Skåne, Halland, Småland, Öland, Västergötland, Västmanland och Gästrikland. Sentida fynd endast från Skåne, Halland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En stor, avlångt oval dykare, cirka 30 mm lång. Ovansidan är glänsande svart. En skarpt vinklad fläck i pannan är rödgul. Halsskölden har breda sidokanter, bred framkant och mindre bred kant baktill gula. Dessutom är skutellen och täckvingarnas sidor gula. De gula sidobanden är baktill upplösta i fläckar och streck. Undersidan är övervägande ljus med iögonenfallande mer eller mindre utbredda mörka fläckar. Bakhöfternas förlängningar är sylformigt tillspetsade. Hanens framtarser är skivformigt utvidgade och försedda med sugskålar. Honorna är oftast släta men kan ibland ha täckvingarnas främre del tätt fårad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Dytiscus circumflexus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Dytiscus circumflexus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Halland, Småland, Öland, Västergötland, Västmanland och Gästrikland. Sentida fynd endast från Skåne, Halland och Öland. Lokalerna är ofta kustnära. Närmast känd från Danmark. I huvudsak en europeisk art, som söderut når Nordafrika och österut Turkiet och Mellanöstern.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Dytiscidae - dykare 
 • Underfamilj
  Dytiscinae  
 • Tribus
  Dytiscini  
 • Släkte
  Dytiscus  
 • Art
  Dytiscus circumflexusFabricius, 1801

Ett vattenlevande rovdjur som mest påträffas i solexponerade små, ofta nära kusten liggande, näringsrika dammar och diken med lerbotten men även i smärre sjöar med tämligen rik vegetation, där den uppehåller sig i strandvegetationen. Den förekommer också i märgelgravar, grusgropsdammar och någon gång i bräckt vatten. Det är en mycket värmekrävande art. Den övervintrar som adult i vattnet och är en god flygare.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Småvatten

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Utdikning, igenfyllning och igenväxning av småvatten samt ändrad vattenkvalitet till följd av läckage från jordbruket är några av hoten mot arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Uppmärksammande av hotfaktorerna, såsom exempelvis anläggande av skyddszoner, ändring av brukningsmetoderna inom jordbruket samt vidmakthållen betning i berörda områden. Ev. restaurering av skadade småvatten samt ytterligare forskning om artens miljökrav och status.

Brink, M. 1983. Beiträge zur Kenntnis der Fauna des Gildehauser Venns bei Bentheim. II. Die Habitatbindung der aquatilen Coleopteren. Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde. 45: 24–49.

Brink, M. & Terlutter, H. 1983. Beitrag zur Habitatbindung der aquatilen Coleopterenfauna. Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde. 45: 50–61.

Lundberg, S. 1995. Catalogus Coleopterorum Sueciae: 538.

Nilsson, A. N. & Holmen, M. 1995. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. II. Dytiscidae. Fauna Ent. Scand. 32: 168.

Nolbrant, Peter 2000. Småvatten i odlingslandskapet – rester av forna tiders våtmarker. Hushållningssällskapet i Halland. 12 pp.

Nyholm, T. 1937. Coleopterologiska meddelanden II. Opusc. ent. 2: 134.

Schmidl, J. F. 2003. Bioindikation stehender Gewässer anhand adephager Wasserkäfer (Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae). Grundlagen, Synökologie und Bewertungskriterien fur die landschaftökologische Anwendung. Dissertation, Universität Erlangen Nurnberg.

Sjögren, B. 1941. Bidrag till kännedomen om sydsvenska Vatten-Coleoptera. Opusc. ent. VI: 73.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Dytiscidae - dykare 
 • Underfamilj
  Dytiscinae  
 • Tribus
  Dytiscini  
 • Släkte
  Dytiscus  
 • Art
  Dytiscus circumflexus, Fabricius, 1801
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.