Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  umbrabagge

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Zavaljus brunneus
Umbrabagge Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5 mm lång, brun skalbagge med välvd kroppsbyggnad och korta, kraftigt byggda antenner. Halssköldens sidor är svagt taggiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för umbrabagge Observationer i Sverige för umbrabagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Uppland, Hälsingland, Medelpad och Norrbotten. Världsutbredningen omfattar förutom Sverige endast Finland, Lettland, Slovakien och europeiska Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Larvutvecklingen sker i högstubbar och stående torrträd av björk, klibbal, asp och lönn. Larven lever i hål efter vedlevande insekter som bebos av olika rovstekelarter, vilkas bytesförråd utnyttjas som föda av skalbaggens larver. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker främst i grova, solexponerade högstubbar och stående torrträd av björk, fynd finns även från klibbal, asp och lönn. Larven lever i hål efter vedlevande insekter som bebos av olika rovstekelarter, vilkas bytesförråd utnyttjas som föda av skalbaggens larver. De fullbildade skalbaggarna övervintrar, och kan påträffas under barken på de träd där larvutvecklingen sker.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· klibbal
· klibbal
· popplar
· popplar
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Erotylidae (trädsvampbaggar), Släkte Zavaljus, Art Zavaljus brunneus (Gyllenhal, 1808) - umbrabagge Synonymer Zavaljus fausti Reitter, 1880, Eicolyctus brunneus (Gyllenhal, 1808)

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i högstubbar och stående torrträd av björk, klibbal, asp och lönn. Larven lever i hål efter vedlevande insekter som bebos av olika rovstekelarter, vilkas bytesförråd utnyttjas som föda av skalbaggens larver. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
En 5 mm lång, brun skalbagge med välvd kroppsbyggnad och korta, kraftigt byggda antenner. Halssköldens sidor är svagt taggiga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för umbrabagge

Länsvis förekomst och status för umbrabagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för umbrabagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Uppland, Hälsingland, Medelpad och Norrbotten. Världsutbredningen omfattar förutom Sverige endast Finland, Lettland, Slovakien och europeiska Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Erotylidae - trädsvampbaggar 
 • Underfamilj
  Xenoscelinae  
 • Tribus
  Xenoscelini  
 • Släkte
  Zavaljus  
 • Art
  Zavaljus brunneus(Gyllenhal, 1808) - umbrabagge
  Synonymer
  Zavaljus fausti Reitter, 1880
  Eicolyctus brunneus (Gyllenhal, 1808)

Larvutvecklingen sker främst i grova, solexponerade högstubbar och stående torrträd av björk, fynd finns även från klibbal, asp och lönn. Larven lever i hål efter vedlevande insekter som bebos av olika rovstekelarter, vilkas bytesförråd utnyttjas som föda av skalbaggens larver. De fullbildade skalbaggarna övervintrar, och kan påträffas under barken på de träd där larvutvecklingen sker.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten hotas av en minskad lövinblandning i skog, och särskilt av minskande arealer gammal lövblandskog.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
I samband med avverkningar bör alla högstubbar, torrträd och levande grova björkar och aspar sparas. Det är viktigt att man i samband med avverkningar och andra mekaniserade åtgärder i skogsmark ej stöter omkull döda, stående träd. Lövträd, främst björk och asp, bör inte röjas eller gallras bort ur bestånden på ett tidigt stadium utan tillåtas nå slutavverkningsfasen och sparas i erforderligt antal på hyggena.

Baranowski,R. 1975. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven 1. Ent. Tidskr. 96: 108.

Baranowski, R. 1982. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven 3. Ent. Tidskr. 103: 68.

Lundberg, S. 1966. Eicolyctus brunneus (Gyll.)(Coleoptera), något om biologin. Ent. Tidskr. 87: 47–49.

Lundberg, S. 1973. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggar 14 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 94: 30–31.

Palm, T. 1948. Eicolyctus brunneus Gyll. funnen i Sverige, Ent. Tidskr. 69: 207–211.

Palm, T. 1950. Die Holz- und Rindenkäfer der nordschwedischen Laubbäume. Medd. fr. Statens Skogsforskn.inst. Bd. 40, nr.2: 177.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. rev. Håkan Ljungberg 2016. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Erotylidae - trädsvampbaggar 
 • Underfamilj
  Xenoscelinae  
 • Tribus
  Xenoscelini  
 • Släkte
  Zavaljus  
 • Art
  Zavaljus brunneus, (Gyllenhal, 1808) - umbrabagge
  Synonymer
  Zavaljus fausti Reitter, 1880
  Eicolyctus brunneus (Gyllenhal, 1808)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. rev. Håkan Ljungberg 2016. © ArtDatabanken, SLU 2006.