Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  slöjröksvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Lycoperdon mammiforme
Slöjröksvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Slöjröksvamp är en päronformad röksvamp med vita, kantiga hylleplättar av ett uppsprickande yttre väggskikt som snart faller av och gör den svår att makroskopiskt skilja från andra röksvampar. Den blir mellan 3 och 6 cm hög och ungefär lika bred. Den mogna fruktkroppen blir brun och öppnar sig med en por på toppen av svampen.
Utbredning
Länsvis förekomst för slöjröksvamp Observationer i Sverige för slöjröksvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Slöjröksvamp har sin utbredningscentra i Sverige i Mittlandskogen på Öland, på Gotland och i Västra Götaland. Den är sammanlagt känd från omkring 100 lokaler i Sverige (2015). Majoriteten av slöjröksvampens naturtyper ingår i EU:s habitatdirektiv och ungefär hälften av dess kända svenska förekomster ligger i Natura 2000-områden eller i naturreservat. Arten är välkänd, knuten till speciella miljöer,är lätt att identifiera och mycket eftersökt bl a genom ett åtgärdsprogrammet varför varför mörkertalet är lågt.Det totala antalet lokaler (kända och hittills inte upptäckta) bedöms vara omkring 150. I övriga Skandinavien är den bara känd från ett mindre antal fynd i Norge och Danmark samt ett obekräftat fynd i Finland. Den har ett sammanhängande utbredningsområde i de nemorala lövskogarna i Centraleuropa men avtar mot söder och öster. Slöjröksvampen är en i huvudsak europeisk art med bara ett fåtal fynd från Turkiet, Armenien och Marocko. I Nordamerika ersätts den av en närabesläktad art, L. floccosum. De svenska förekomsterna av slöjröksvamp bedöms av ArtDatabanken utgöra ca 15 % av den europeiska populationen vilket också motsvarar ca 15
% av dess världspopulation, eftersom arten i stort är begränsad till Europa.

Den svenska populationen av slöjröksvamp bedöms ha en pågående minskning och ha minskat med mellan 5 och 10 % under de senaste 20 åren. Man kan anta slöjröksvampen har haft en betydligt större utbredning under skeden med ett varmare klimat i Skandinavien och att många av artens förekomster idag är av reliktkaraktär.

Slöjröksvampen är inte upptagen på nationella rödlistor i Centraleuropa där den har sin huvudsakliga förekomst. Däremot är den upptagen på rödlistor i Danmark,Sverige, Norge, Polen och Nederländerna, d.v.s. i utkanterna av sitt utbredningsområde.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare i lövförna, som påträffas i varma lägen i luckig ädellövskog och hässlen på kalkrik mark. Tydligt värmekrävande och förekommer främst i lågskogar och brynmiljöer. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, framför allt p.g.a. igenväxning av träd- och buskrika fodermarker med mosaikstruktur. Oftast tämligen få mycel på varje lokal. Hotas starkt av EUs nya regler för miljöstöd. Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för slöjröksvamp 2006-2015 har resulterat i en ökad kännedom om och uppmärksamhet kring arten, dess ekologi och förekomster. Arten verkar svara positivt på restaureringsåtgärder där luckiga mosaikskogar försiktigt återskapas i Mittlandsområdet på Öland. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (1200-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (60-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (332-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Slöjröksvamp är en nedbrytarsvamp som växer i varma halvöppna lägen (mosaikmarker, ängen, brynmiljöer, stigar) i hassellundar och ädellövskogar med lång kontinuitet. Alla lokaler ligger i kalkområden. Slöjröksvampen är en signalart för dessa habitat som dessutom ofta hyser ett förhållandevis stort antal andra rödlistade arter, inte minst svampar. I Skåne finns slöjröksvamp i bokskog liksom den gör på kontinenten. På Gotland växer den huvudsaligen i ängena och på Öland i Mittlandskogens mosaikmarker. I Uppsala och Västra Götaland kan den även förekomma i mer öppna kalktorrängsmarker i anslutning till träd eller buskar. I likhet med många ovanliga svampar, uppträder den endast på något enstaka till ett par ställen på varje lokal. Enskilda markmycelen kan förmodligen bli flera decennier.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Lycoperdon (por-röksvampar), Art Lycoperdon mammiforme Pers.:Pers. - slöjröksvamp Synonymer bröstformad röksvamp, Lycoperdon mammaeforme Pers.:Pers.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i lövförna, som påträffas i varma lägen i luckig ädellövskog och hässlen på kalkrik mark. Tydligt värmekrävande och förekommer främst i lågskogar och brynmiljöer. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, framför allt p.g.a. igenväxning av träd- och buskrika fodermarker med mosaikstruktur. Oftast tämligen få mycel på varje lokal. Hotas starkt av EUs nya regler för miljöstöd. Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för slöjröksvamp 2006-2015 har resulterat i en ökad kännedom om och uppmärksamhet kring arten, dess ekologi och förekomster. Arten verkar svara positivt på restaureringsåtgärder där luckiga mosaikskogar försiktigt återskapas i Mittlandsområdet på Öland. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (1200-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (60-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (332-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Åtgärdsprogram Fastställt
Slöjröksvamp är en päronformad röksvamp med vita, kantiga hylleplättar av ett uppsprickande yttre väggskikt som snart faller av och gör den svår att makroskopiskt skilja från andra röksvampar. Den blir mellan 3 och 6 cm hög och ungefär lika bred. Den mogna fruktkroppen blir brun och öppnar sig med en por på toppen av svampen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för slöjröksvamp

Länsvis förekomst och status för slöjröksvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för slöjröksvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Slöjröksvamp har sin utbredningscentra i Sverige i Mittlandskogen på Öland, på Gotland och i Västra Götaland. Den är sammanlagt känd från omkring 100 lokaler i Sverige (2015). Majoriteten av slöjröksvampens naturtyper ingår i EU:s habitatdirektiv och ungefär hälften av dess kända svenska förekomster ligger i Natura 2000-områden eller i naturreservat. Arten är välkänd, knuten till speciella miljöer,är lätt att identifiera och mycket eftersökt bl a genom ett åtgärdsprogrammet varför varför mörkertalet är lågt.Det totala antalet lokaler (kända och hittills inte upptäckta) bedöms vara omkring 150. I övriga Skandinavien är den bara känd från ett mindre antal fynd i Norge och Danmark samt ett obekräftat fynd i Finland. Den har ett sammanhängande utbredningsområde i de nemorala lövskogarna i Centraleuropa men avtar mot söder och öster. Slöjröksvampen är en i huvudsak europeisk art med bara ett fåtal fynd från Turkiet, Armenien och Marocko. I Nordamerika ersätts den av en närabesläktad art, L. floccosum. De svenska förekomsterna av slöjröksvamp bedöms av ArtDatabanken utgöra ca 15 % av den europeiska populationen vilket också motsvarar ca 15
% av dess världspopulation, eftersom arten i stort är begränsad till Europa.

Den svenska populationen av slöjröksvamp bedöms ha en pågående minskning och ha minskat med mellan 5 och 10 % under de senaste 20 åren. Man kan anta slöjröksvampen har haft en betydligt större utbredning under skeden med ett varmare klimat i Skandinavien och att många av artens förekomster idag är av reliktkaraktär.

Slöjröksvampen är inte upptagen på nationella rödlistor i Centraleuropa där den har sin huvudsakliga förekomst. Däremot är den upptagen på rödlistor i Danmark,Sverige, Norge, Polen och Nederländerna, d.v.s. i utkanterna av sitt utbredningsområde.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Lycoperdon - por-röksvampar 
 • Art
  Lycoperdon mammiformePers.:Pers. - slöjröksvamp
  Synonymer
  bröstformad röksvamp
  Lycoperdon mammaeforme Pers.:Pers.

Slöjröksvamp är en nedbrytarsvamp som växer i varma halvöppna lägen (mosaikmarker, ängen, brynmiljöer, stigar) i hassellundar och ädellövskogar med lång kontinuitet. Alla lokaler ligger i kalkområden. Slöjröksvampen är en signalart för dessa habitat som dessutom ofta hyser ett förhållandevis stort antal andra rödlistade arter, inte minst svampar. I Skåne finns slöjröksvamp i bokskog liksom den gör på kontinenten. På Gotland växer den huvudsaligen i ängena och på Öland i Mittlandskogens mosaikmarker. I Uppsala och Västra Götaland kan den även förekomma i mer öppna kalktorrängsmarker i anslutning till träd eller buskar. I likhet med många ovanliga svampar, uppträder den endast på något enstaka till ett par ställen på varje lokal. Enskilda markmycelen kan förmodligen bli flera decennier.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Anledningen till att populationen av slöjröksvamp minskar i Sverige är i första hand en habitatförsämring av öppna och varma ädellövskogsmiljöer som vuxit och fortsatt växer igen till följd av utebliven hävd. Majoriteten av slöjröksvampens lokaler har under en lång tid varit bevuxna med ädla lövträd och hassel men har också en lång historik av mänsklig påverkan i form av lövängsbruk och bete. Hotet är akut eftersom dessa växtmiljöer utgör artens huvudhabitat i Skandinavien. Ett nytillkommet allvarligt hot mot slöjröksvampen och andra arrter i denna miljö är det nya landsbygdsprogrammets (2015) krav att marker skall tillräckligt fodervärde för betesdjur för att miljöersättning skallbetalas ut. detta hotar hävden av många områden.Potentiellt är avverkning av hassellundar och blandskogsmiljöer också ett hot eftersom det har förödande konsekvenser för artens möjligheter att leva vidare.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Kunskapen om slöjröksvampens förekomst och fortlevnadsmöjligheter har starkt att förbättrats genom Naturvårdsverkets satsning på ett åtgärdsprogram för slöjröksvamp under 2006-2015. Arten verkar svara positivt på restaureringsåtgärder där luckiga mosaikskogar försiktigt har återskapats i Mittlandskogen på Öland sedan slutet av 1990-talet. En förutsättning för artens långsiktiga överlevnad i Sverige är slöjröksvampens lokaler fortsatt sköts. Vid skötseln måste växtplatserna markeras så att inte röjning och bränning sker just där svampen växer. Skogsbruk bör undvikas i de artrikaste områdena och i övrigt ske med iakttagande av stor naturvårdshänsyn.

Åtgärdsprogram Fastställt
Utländska namn – NO: Flasset røyksopp, DK: Rosa støvbold.

Eriksson, G. 1976. Anteckningar om svampfynd på Gotland, Sverige. Friesia 11: 126–134.

Holst, I. 2015. Redovisning av åtgärdsprogrammet för slöjröksvamp. Lycoperon mammifomre, 2006-2015. Länsstyrelsen Örebro län. Promemoria 2015-11-30. Dnr: 511-6514-2015.

Jeppson, M. 1986. Något om utbredningen i Sverige av igelkottröksvamp och slöjröksvamp. Jordstjärnan 7(3): 21–24.

Jeppson, M. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av slöjröksvamp 2006-2010. Naturvårdsverket. Rapport 5544.

Stridvall, A. 1978. Fynd av Lycoperdon mammaeforme och L. echinatum i Västergötland. Göteborgs Svampklubb Årsskrift 1977/78: 70–71.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001. Rev ArtDatabanken 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Lycoperdon - por-röksvampar 
 • Art
  Lycoperdon mammiforme, Pers.:Pers. - slöjröksvamp
  Synonymer
  bröstformad röksvamp
  Lycoperdon mammaeforme Pers.:Pers.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001. Rev ArtDatabanken 2016.