Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Epuraea fuscicollis

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Epuraea fuscicollis
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En bred, brun art med gula fläckar på täckvingarna. Den blir 3,5 mm lång. Täckvingarna har en påtagligt matt glans medan halsskölden är glänsande. Arten har kraftiga ben och de tre yttersta antennlederna bildar en tydlig klubba. Genom den stora likheten med Epuraea guttata bör arten bestämmas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Epuraea fuscicollis Observationer i Sverige för Epuraea fuscicollis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne och Småland. Närmast i Danmark och i Estland. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika österut till Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten påträffas vanligen vid savflöden på ek och björk, ofta i anslutning till angrepp av träfjärilen (Cossus cossus). Känd från Skåne och Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten påträffas vanligen vid savflöden på ek och björk, ofta i anslutning till angrepp av träfjärilen (Cossus cossus).
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· björkar
· björkar
· ekar
· ekar
· skogsalm
· skogsalm
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Nitidulidae (glansbaggar), Släkte Epuraea, Art Epuraea fuscicollis (Stephens, 1835) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten påträffas vanligen vid savflöden på ek och björk, ofta i anslutning till angrepp av träfjärilen (Cossus cossus). Känd från Skåne och Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En bred, brun art med gula fläckar på täckvingarna. Den blir 3,5 mm lång. Täckvingarna har en påtagligt matt glans medan halsskölden är glänsande. Arten har kraftiga ben och de tre yttersta antennlederna bildar en tydlig klubba. Genom den stora likheten med Epuraea guttata bör arten bestämmas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Epuraea fuscicollis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Epuraea fuscicollis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne och Småland. Närmast i Danmark och i Estland. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika österut till Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Epuraeinae  
 • Tribus
  Epuraeini  
 • Släkte
  Epuraea  
 • Art
  Epuraea fuscicollis(Stephens, 1835)

Biologin är dåligt känd. Arten påträffas vanligen vid savflöden på ek och björk, ofta i anslutning till angrepp av träfjärilen (Cossus cossus).

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Avverkning av skadade, savande ekar och björkar i parker, alléer och gamla betesmarker.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Hugg inte ned savande lövträd.

Huggert, Lars. 1974. Anteckningar om Coleoptera. Ent. Tidskr. 95: 100–106.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der Süd- und Mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Epuraeinae  
 • Tribus
  Epuraeini  
 • Släkte
  Epuraea  
 • Art
  Epuraea fuscicollis, (Stephens, 1835)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.