Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Euconnus wetterhallii

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Euconnus wetterhallii
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,4–1,7 mm stor skalbagge med slank kropp och långa ben. Färgen är svart, ben och antenner är rödbruna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Euconnus wetterhallii Observationer i Sverige för Euconnus wetterhallii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från spridda landskap från Småland till Uppland. Känd från alla våra grannländer och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever i förna i öppna kärr, t.ex. rikkärr på Öland och Gotland. Känd från spridda landskap från Småland till Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-90). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-360) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Lever i förna på fuktig mark. På Öland bl.a. påträffad i ett betat extremrikkärr med tuvig axag och vegetationslösa, tidvis översvämmade kalkblekeytor. På Gotland är arten funnen på vegetationsfattig kalklera vid ett dräneringsdike. Arterna i familjen Scydmaenidae antas leva som rovdjur på kvalster.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Euconnus, Art Euconnus wetterhallii (Gyllenhal, 1813) Synonymer Euconnus wetterhalli (Gyllenhal, 1813)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever i förna i öppna kärr, t.ex. rikkärr på Öland och Gotland. Känd från spridda landskap från Småland till Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-90). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-360) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,4–1,7 mm stor skalbagge med slank kropp och långa ben. Färgen är svart, ben och antenner är rödbruna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Euconnus wetterhallii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Euconnus wetterhallii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från spridda landskap från Småland till Uppland. Känd från alla våra grannländer och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scydmaeninae - glattbaggar 
 • Tribus
  Cyrtoscydmini  
 • Släkte
  Euconnus  
 • Art
  Euconnus wetterhallii(Gyllenhal, 1813)
  Synonymer
  Euconnus wetterhalli (Gyllenhal, 1813)

Biologin är dåligt känd. Lever i förna på fuktig mark. På Öland bl.a. påträffad i ett betat extremrikkärr med tuvig axag och vegetationslösa, tidvis översvämmade kalkblekeytor. På Gotland är arten funnen på vegetationsfattig kalklera vid ett dräneringsdike. Arterna i familjen Scydmaenidae antas leva som rovdjur på kvalster.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Myrbiotoper, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten kan misstänkas vara missgynnad av utdikning samt av igenväxning av våtmarker p.g.a. upphörd hävd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Bibehåll beteshävd av rikkärr.

Ljungberg, H. 2005. Skalbaggar vid alvarvätar och rikkärr på Öland. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2005: 08.

Sörensson, M. 1982. Inventering av insektsfaunan Muskmyr, Lergraven i Havdhem, Tjängvide, Hall Hangvar. Länsstyrelsen i Gotlands län.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scydmaeninae - glattbaggar 
 • Tribus
  Cyrtoscydmini  
 • Släkte
  Euconnus  
 • Art
  Euconnus wetterhallii, (Gyllenhal, 1813)
  Synonymer
  Euconnus wetterhalli (Gyllenhal, 1813)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.