Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bitterfibblefrövecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Eucosma balatonana
Bitterfibblefrövecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingar med framkantshakar och spegel med streck, mörkt brungul och i den bakre delen med ljusare brungul dorsalfläck. Vingspann 13-19 mm. Arten är dock mycket lik andra arter i släktet frövecklare Eucosma varför hänvisning till Svensson (2006) är nödvändig för säker identifiering.
Utbredning
Länsvis förekomst för bitterfibblefrövecklare Observationer i Sverige för bitterfibblefrövecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten fanns förr i Benestad i Skåne men tycks nu sedan länge vara försvunnen därifrån, sedan värdväxten starkt minskat. I Sverige återupptäcktes arten på Gotland närmare bestämt 1992 på Sudret och Östergarn. Arten är senare återfunnen på Sudret och på Hejnum hällar 2005. Arten tycks uppträda mycket lokalt, men torde ha goda förutsättningar att leva kvar på ön. I Norden i övrigt förekommer arten endast mycket lokalt i Danmark. Arten har lokala förekomster i västra Ryssland, Baltikum utom Litauen, Mellan- och Sydeuropa och österut i sydvästra Sibirien och Kazakstan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bitterfibblefrövecklaren finns idag på Gotland där den troligen lever på skånefibbla. Tidigare känd från Skåne men är troligen utdöd där. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (16-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(v)c(iv)).
Ekologi
Larven lever i augusti-september i blomhuvuden av bitterfibbla Picris hieracioides och skånefibbla Crepis biennis. I Skåne var arten knuten till bitterfibbla. På den nya lokalen i Sudret verkar den leva på skånefibbla, men även bitterfibblan är utbredd på ön. Fjärilen flyger från mitten av juni in i juli.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bitterfibbla
· bitterfibbla
· skånefibbla
· skånefibbla
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Eucosma, Art Eucosma balatonana (Osthelder, 1937) - bitterfibblefrövecklare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bitterfibblefrövecklaren finns idag på Gotland där den troligen lever på skånefibbla. Tidigare känd från Skåne men är troligen utdöd där. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (16-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(v)c(iv)).
Framvingar med framkantshakar och spegel med streck, mörkt brungul och i den bakre delen med ljusare brungul dorsalfläck. Vingspann 13-19 mm. Arten är dock mycket lik andra arter i släktet frövecklare Eucosma varför hänvisning till Svensson (2006) är nödvändig för säker identifiering.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bitterfibblefrövecklare

Länsvis förekomst och status för bitterfibblefrövecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bitterfibblefrövecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten fanns förr i Benestad i Skåne men tycks nu sedan länge vara försvunnen därifrån, sedan värdväxten starkt minskat. I Sverige återupptäcktes arten på Gotland närmare bestämt 1992 på Sudret och Östergarn. Arten är senare återfunnen på Sudret och på Hejnum hällar 2005. Arten tycks uppträda mycket lokalt, men torde ha goda förutsättningar att leva kvar på ön. I Norden i övrigt förekommer arten endast mycket lokalt i Danmark. Arten har lokala förekomster i västra Ryssland, Baltikum utom Litauen, Mellan- och Sydeuropa och österut i sydvästra Sibirien och Kazakstan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Eucosma  
 • Art
  Eucosma balatonana(Osthelder, 1937) - bitterfibblefrövecklare

Larven lever i augusti-september i blomhuvuden av bitterfibbla Picris hieracioides och skånefibbla Crepis biennis. I Skåne var arten knuten till bitterfibbla. På den nya lokalen i Sudret verkar den leva på skånefibbla, men även bitterfibblan är utbredd på ön. Fjärilen flyger från mitten av juni in i juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bitterfibbla - Picris hieracioides (Viktig)
· skånefibbla - Crepis biennis (Har betydelse)
Värdväxternas försvinnande genom ändrade brukningsformer i jordbruket, skogsplantering, återställning av grustäkter och övrig exploatering av för arten lämpliga marker.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
Bevara artens livsmiljöer och värdväxter där bitterfibblefrövecklare nu förekommer. Inventera ytterligare områden med god tillgång på värdväxt som kan vara tänkbara för arten.

Benander, P. 1950. Vecklarfjärilar, Tortricina. Svensk Insektfauna, rekv. nr. 39. (som Epiblema fulvana).

Razowski, J. 2003. Tortricidae of Europe. Volume 2. Olethreutinae. Frantisek Slamka.

Schantz, M. v. 1962. Eucosma danicana n.sp. und einige dieser nahestehende Eucosma-Arten. Notulae Ent. 42: 1-8.

Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. Entomologiska sällskappet i Lund.

Eliasson, C.U., Palmqvist, G., Björklund, J-O., Källander, C., Lindeborg, M. & Ryrholm, N. 2009. Sällsynta fjärilsarter på nordöstra Gotland, Hejnum, Othem och Bäl socknar. Rådgivande instrument för Life- projektet i Natura 2000-området Hejnum Kallgate samt för Hejnum hällar och Filehajdar. Länsstyrelsen i Gotlands län. Visby.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Göran Palmqvist 2011. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Eucosma  
 • Art
  Eucosma balatonana, (Osthelder, 1937) - bitterfibblefrövecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Göran Palmqvist 2011. © ArtDatabanken, SLU 2005.