Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  östlig gullrisfrövecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Eucosma suomiana
Östlig gullrisfrövecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingarna är gräddfärgade med olivbrun ton, något mörkare utanför mitten. Ovanför bakhörnet finns en s.k. spegel, som utgörs av ett par vita, parallella tvärstreck och mellan dessa ses ett par längsstreck av svarta fjäll i ett ljusgrått fält. På framkanten utanför mitten finns fyra dubbla hakar. Arten liknar något brun gullrisfrövecklare E. aspidiscana (Hb.) och ibland fettistelfrövecklare E. obumbratana (Lien. & Zll.), men kan i allmänhet skiljas från dessa och övriga arter inom Eucosma genom sin ringa storlek. Vingspann 10-15 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för östlig gullrisfrövecklare Observationer i Sverige för östlig gullrisfrövecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Östlig gullrisfrövecklare påträffades första gången 1952 på Munkö i Stockholms skärgård. Därefter dröjde det till 1983 då den noterades från Norrbotten (Svensson 1984). Hittills är den bara känd från Södermanland, Uppland, Gästrikland, Norrbotten och Torne lappmark. Fyndlokalerna är ytterst spridda och arten måste räknas som mycket fragmenterad i vårt land. Vecklaren saknas i Danmark och Norge. I Finland har den anträffats i nästan alla provinser från den sydligaste delen norrut till Enare lappmark. Den har ännu inte hittats på Åland, men bör finnas även där. I övrigt är den bara rapporterad från Estland, Lettland och nordvästra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Sårbar (VU)
Finsk gullrisfrövecklare är en ganska oansenlig, smalvingad fjäril som upptäcktes första gången i Sverige på Munkö 1952. Därefter har enstaka fynd gjorts i Södermanland, Uppland, Gästrikland, Norrbotten och Torne lappmark. Troligen är mörkertalet ganska stort, men arten har uppenbarligen speciella krav på sitt habitat som kan vara vägkanter, små öar och kobbar och grusmarker med gullris (Solidago virgaurea) som är larvens värdväxt. Något hot mot arten kan inte identifieras då så få fynd är gjorda i landet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
De första fynden tydde på att det var en kustart, då den hittades på klippor i eller vid havet. Senare har den också påträffats på hyggen med rika uppslag av gullris och i fäbodsmiljö. Fjärilen flyger huvudsakligen i juli men även i senare halvan av juni kan den ses då sommaren startar tidigt. De svenska fynden har gjorts på dagen i solsken. Larven tros leva på gullris Solidago virgaurea (Svensson 2006) och detta bygger på ryska uppgifter som senare litteratur har kopierat.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gullris
· gullris
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Eucosma, Art Eucosma suomiana (A.Hoffmann, 1893) - östlig gullrisfrövecklare Synonymer finsk gullrisfrövecklare

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Finsk gullrisfrövecklare är en ganska oansenlig, smalvingad fjäril som upptäcktes första gången i Sverige på Munkö 1952. Därefter har enstaka fynd gjorts i Södermanland, Uppland, Gästrikland, Norrbotten och Torne lappmark. Troligen är mörkertalet ganska stort, men arten har uppenbarligen speciella krav på sitt habitat som kan vara vägkanter, små öar och kobbar och grusmarker med gullris (Solidago virgaurea) som är larvens värdväxt. Något hot mot arten kan inte identifieras då så få fynd är gjorda i landet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Framvingarna är gräddfärgade med olivbrun ton, något mörkare utanför mitten. Ovanför bakhörnet finns en s.k. spegel, som utgörs av ett par vita, parallella tvärstreck och mellan dessa ses ett par längsstreck av svarta fjäll i ett ljusgrått fält. På framkanten utanför mitten finns fyra dubbla hakar. Arten liknar något brun gullrisfrövecklare E. aspidiscana (Hb.) och ibland fettistelfrövecklare E. obumbratana (Lien. & Zll.), men kan i allmänhet skiljas från dessa och övriga arter inom Eucosma genom sin ringa storlek. Vingspann 10-15 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för östlig gullrisfrövecklare

Länsvis förekomst och status för östlig gullrisfrövecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för östlig gullrisfrövecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Östlig gullrisfrövecklare påträffades första gången 1952 på Munkö i Stockholms skärgård. Därefter dröjde det till 1983 då den noterades från Norrbotten (Svensson 1984). Hittills är den bara känd från Södermanland, Uppland, Gästrikland, Norrbotten och Torne lappmark. Fyndlokalerna är ytterst spridda och arten måste räknas som mycket fragmenterad i vårt land. Vecklaren saknas i Danmark och Norge. I Finland har den anträffats i nästan alla provinser från den sydligaste delen norrut till Enare lappmark. Den har ännu inte hittats på Åland, men bör finnas även där. I övrigt är den bara rapporterad från Estland, Lettland och nordvästra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Eucosma  
 • Art
  Eucosma suomiana(A.Hoffmann, 1893) - östlig gullrisfrövecklare
  Synonymer
  finsk gullrisfrövecklare

De första fynden tydde på att det var en kustart, då den hittades på klippor i eller vid havet. Senare har den också påträffats på hyggen med rika uppslag av gullris och i fäbodsmiljö. Fjärilen flyger huvudsakligen i juli men även i senare halvan av juni kan den ses då sommaren startar tidigt. De svenska fynden har gjorts på dagen i solsken. Larven tros leva på gullris Solidago virgaurea (Svensson 2006) och detta bygger på ryska uppgifter som senare litteratur har kopierat.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Biotoper där arten kan förekomma: Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gullris - Solidago virgaurea (Viktig)
De få fynden i Sverige i varierande habitat ger inga säkra ledtrådar vilka hot som kan vara aktuella för östlig gullrisfrövecklare. I norra Sverige torde igenväxning på lokaler med gullris missgynna arten, men denna växt är ju vanlig i landet, så säkert är det andra saker som gör fjärilen sällsynt.


Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Då denna vecklare har en begränsad världsutbredning bör man försöka ta reda på hur arten lever och vilka krav den i övrigt har. Först då kan man utforma en hållbar strategi för att gynna arten.
Svensk syn. finsk gullrisfrövecklare. 

Gustafsson, B., Bengtsson, B. Å. & Palmqvist, G. 2015 (in prep.). Catalogus Lepidopterorum Sueciae. Entomologiska Föreningen, Stockholm.

Razowski, J. 2003. Tortricidae of Europe. Volume 2. Olethreutinae. Bratislava.

Svensson, I. 1984. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1983. - Ent. Tidskr. 105: 75-80.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. Entomologiska Sällskapet i Lund.

Internet (Februari 2015)

[http://www.faunaeur.org/distribution.php] (Utbredningskarta - Europa)

[http://www.artportalen.se/ViewSighting/ViewSightingAsMap] (Artportalen)

[https://koivu.luomus.fi/english/zoology/entomology/lepidoptera/4.htm] (Finsk utbredning)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Eucosma  
 • Art
  Eucosma suomiana, (A.Hoffmann, 1893) - östlig gullrisfrövecklare
  Synonymer
  finsk gullrisfrövecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2015.