Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Euplectus bonvouloiri

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Euplectus bonvouloiri
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En rödbrun, långsträckt art som är 1,2 mm lång. Benen och antennerna är kraftigt byggda. Den yttersta antennleden är påfallande stor och bildar en klubba. Huvudet har en bågböjd grund fåra på ovansidan. Halsskölden har både en längs- och en tvärfåra. Täckvingarna, som endast täcker halva bakkroppen, har ett par fina längsfåror. Euplectus-arterna är svårbestämda och artbestämningen bör skötas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Euplectus bonvouloiri Observationer i Sverige för Euplectus bonvouloiri
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast påträffad i Skåne. Närmast i Danmark. Världsutbredningen är begränsad till Syd- och Mellaneuropa. Arten indelas i flera underarter. Den hos oss förekommande formen är E. bonvouloiri ssp. rosae Raffray, 1910.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på gamla döda träd av bok eller ek. Endast påträffad i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (150-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (300-700) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (600-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. I Sverige funnen vid sållning av mulm i ihåliga men levande, mycket grova bokar, samt i fönsterfällor i anslutning till ihåliga ekar. Även utomlands är arten påträffad i anslutning till gamla lövträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Euplectus, Art Euplectus bonvouloiri Reitter, 1882 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på gamla döda träd av bok eller ek. Endast påträffad i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (150-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (300-700) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (600-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En rödbrun, långsträckt art som är 1,2 mm lång. Benen och antennerna är kraftigt byggda. Den yttersta antennleden är påfallande stor och bildar en klubba. Huvudet har en bågböjd grund fåra på ovansidan. Halsskölden har både en längs- och en tvärfåra. Täckvingarna, som endast täcker halva bakkroppen, har ett par fina längsfåror. Euplectus-arterna är svårbestämda och artbestämningen bör skötas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Euplectus bonvouloiri

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Euplectus bonvouloiri

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast påträffad i Skåne. Närmast i Danmark. Världsutbredningen är begränsad till Syd- och Mellaneuropa. Arten indelas i flera underarter. Den hos oss förekommande formen är E. bonvouloiri ssp. rosae Raffray, 1910.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Euplectini  
 • Släkte
  Euplectus  
 • Art
  Euplectus bonvouloiriReitter, 1882

Biologin är dåligt känd. I Sverige funnen vid sållning av mulm i ihåliga men levande, mycket grova bokar, samt i fönsterfällor i anslutning till ihåliga ekar. Även utomlands är arten påträffad i anslutning till gamla lövträd.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten är bunden till lokaler med mycket gammal bokskog med talrika ihåliga träd, lågor och stubbar och är därigenom starkt hotad. Lokalen vid Maltesholm är inte fredad och planeras ej heller ingå i det reservat som kommer att omfatta andra delar av godset.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Grova, rötskadade bokar bör alltid få stå kvar vid eventuella ingrepp. Det planerade naturreservatet vid Maltesholm bör utvidgas.

Baranowski, R. 1976. Några för Sverige nya skalbaggar (Coleoptera). Ent. Tidskr. 97: 117–123.

Baranowski, R. 1991. En inventering av skalbaggsfaunan vid Maltesholm. Länsstyrelsen i Kristianstad.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Stig Lundberg 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Euplectini  
 • Släkte
  Euplectus  
 • Art
  Euplectus bonvouloiri, Reitter, 1882
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Stig Lundberg 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.