Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Euplectus tholini

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Euplectus tholini
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En brun, smal art som är 1,6 mm lång. Benen och antennerna är kraftigt byggda. Den yttersta antennleden är påfallande stor och bildar en klubba. Huvudet har en kort svag fåra på ovansidan. Halsskölden har både en längs- och en tvärfåra. Täckvingarna, som endast täcker halva bakkroppen, har ett par fina längsfåror. Euplectus-arterna är svårbestämda och artbestämningen bör skötas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Euplectus tholini Observationer i Sverige för Euplectus tholini
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen i östra Småland och på Gotland samt på Gotska Sandön. Dessutom är den införd till Halland med utländskt virke. Närmast i Danmark. Världsutbredningen är begränsad till Syd- och Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten lever under barken på solexponerade döda träd, främst av tall. Möjligen har arten anknytning till myror. Känd från östra Småland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9000 (7000-12000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (120-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är i Sverige påträffad under barken på solexponerade döda träd, främst av tall. Möjligen har arten anknytning till myror. På en småländsk fyndplats hittades arten i anslutning till ett samhälle av svartmyror (Lasius niger).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· klibbal
· klibbal
· popplar
· popplar
· skogslind
· skogslind
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Euplectus, Art Euplectus tholini Guillebeau, 1888 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten lever under barken på solexponerade döda träd, främst av tall. Möjligen har arten anknytning till myror. Känd från östra Småland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9000 (7000-12000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (120-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En brun, smal art som är 1,6 mm lång. Benen och antennerna är kraftigt byggda. Den yttersta antennleden är påfallande stor och bildar en klubba. Huvudet har en kort svag fåra på ovansidan. Halsskölden har både en längs- och en tvärfåra. Täckvingarna, som endast täcker halva bakkroppen, har ett par fina längsfåror. Euplectus-arterna är svårbestämda och artbestämningen bör skötas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Euplectus tholini

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Euplectus tholini

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen i östra Småland och på Gotland samt på Gotska Sandön. Dessutom är den införd till Halland med utländskt virke. Närmast i Danmark. Världsutbredningen är begränsad till Syd- och Mellaneuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Euplectini  
 • Släkte
  Euplectus  
 • Art
  Euplectus tholiniGuillebeau, 1888

Biologin är dåligt känd. Arten är i Sverige påträffad under barken på solexponerade döda träd, främst av tall. Möjligen har arten anknytning till myror. På en småländsk fyndplats hittades arten i anslutning till ett samhälle av svartmyror (Lasius niger).

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
De fåtaliga kända lokalerna för denna art tyder på att den har en starkt begränsad utbredning och mycket specifika krav. Om lämpliga tallbestånd avverkas kan E. tholini missgynnas och bli mer akut hotad i framtiden.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Döende tallar på solvarma lokaler bör lämnas kvar. Generellt bör gamla tallbestånd i sydöstra Sverige i största möjliga mån bevaras intakta, men vid eventuella slutavverkningar är det viktigt att åtminstone spara vissa levande, överåriga tallar.

Baranowski, R. 1986. Fem för Sverige nya skalbaggsarter. Ent. Tidskr. 107: 114–115.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Euplectini  
 • Släkte
  Euplectus  
 • Art
  Euplectus tholini, Guillebeau, 1888
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.