Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blodtoppsblomvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Eupoecilia sanguisorbana
Blodtoppsblomvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blodtoppsblomvecklaren har en vingspann på 12–15 mm. Mellankroppens och framvingarnas grundfärg är flammigt orange-gul. Längs utkanten och mitt på vingen löper ett brett, mörkt band. Bakkropp och bakvingar är grå.
Utbredning
Länsvis förekomst för blodtoppsblomvecklare Observationer i Sverige för blodtoppsblomvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer sällsynt och lokalt på östra Gotland. Den tycks ha försvunnit från den tidigare kända lokalen vid Kräklingbo kyrka och är för närvarande endast känd från tre nu hävdade ängen på den mellersta delen av ön. Den finns även på Västlandet i Norge men saknas i övriga Norden, liksom i många länder söder- och västerut i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(ii,iii,iv,v)c(iii)+2ab(ii,iii,iv,v)c(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Blodtoppvecklare är känd från Gotland och larven lever i blomställningarna av värdväxten blodtoppa (Sanguisorba officinalis). Den har försvunnit från några av de tidigare kända lokalerna, men i samband med fördjupade inventeringsinsatser och genom att larver letats i blomställningar av blodtopp inom åtgärdsprogram för arten 2007-2014 har ett flertal nya lokaler upptäckts. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 600 (356-700) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (72-90) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet lokaler eller subpopulationer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)c(iii)+2ab(ii,iii,iv,v)c(iii)).
Ekologi
Larven lever i augusti–september i blomhuvuden av blodtopp (Sanguisorba officinalis). Fjärilen flyger vid värdväxten på fuktiga ängar i slutet av juli och början av augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blodtopp
· blodtopp
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Eupoecilia, Art Eupoecilia sanguisorbana (Herrich-Schäffer, 1851) - blodtoppsblomvecklare Synonymer blodtoppblomvecklare

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(ii,iii,iv,v)c(iii)+2ab(ii,iii,iv,v)c(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Blodtoppvecklare är känd från Gotland och larven lever i blomställningarna av värdväxten blodtoppa (Sanguisorba officinalis). Den har försvunnit från några av de tidigare kända lokalerna, men i samband med fördjupade inventeringsinsatser och genom att larver letats i blomställningar av blodtopp inom åtgärdsprogram för arten 2007-2014 har ett flertal nya lokaler upptäckts. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 600 (356-700) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (72-90) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet lokaler eller subpopulationer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)c(iii)+2ab(ii,iii,iv,v)c(iii)).

Åtgärdsprogram Avslutat
Blodtoppsblomvecklaren har en vingspann på 12–15 mm. Mellankroppens och framvingarnas grundfärg är flammigt orange-gul. Längs utkanten och mitt på vingen löper ett brett, mörkt band. Bakkropp och bakvingar är grå.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blodtoppsblomvecklare

Länsvis förekomst och status för blodtoppsblomvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blodtoppsblomvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer sällsynt och lokalt på östra Gotland. Den tycks ha försvunnit från den tidigare kända lokalen vid Kräklingbo kyrka och är för närvarande endast känd från tre nu hävdade ängen på den mellersta delen av ön. Den finns även på Västlandet i Norge men saknas i övriga Norden, liksom i många länder söder- och västerut i Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Eupoecilia  
 • Art
  Eupoecilia sanguisorbana(Herrich-Schäffer, 1851) - blodtoppsblomvecklare
  Synonymer
  blodtoppblomvecklare

Larven lever i augusti–september i blomhuvuden av blodtopp (Sanguisorba officinalis). Fjärilen flyger vid värdväxten på fuktiga ängar i slutet av juli och början av augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blodtopp - Sanguisorba officinalis (Viktig)
Värdväxtens försvinnande genom dikning, skogsodling, igenväxning p.g.a. upphört bete och markexploatering. Även alltför intensiv och överdrivet noggrann slåtter är förmodligen ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
De lokaler där värdväxten finns kvar bör bevaras och hållas i hävd. Viktigt är dock att undvika alltför intensiv och tidig slåtter, och att man spar tillräckligt med blommande blodtopp, då larven utvecklas i dess blomhuvuden. Om möjligt bör blodtopp även introduceras på nya lokaler på Gotland och förstörda växtplatser återställas. Arten är på väg att få ett eget åtgärdsprogram som förhoppningsvis ska säkra den svenska bevarandestatusen.

Åtgärdsprogram Avslutat

Benander, P. 1950. Vecklarfjärilar, Tortricina. Svensk Insektfauna, rekv. nr. 39.

Elmquist, H. (Opubl.) Åtgärdsprogram för blodtoppvecklare i gotländska kalkkärr. Naturvårdsverket.

Spuler, A. 1910. Die Schmetterlinge Europas, band II-III.

Svensson, I. 2002. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 2001. Ent. Tidskr. 123: 1-11.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Eupoecilia  
 • Art
  Eupoecilia sanguisorbana, (Herrich-Schäffer, 1851) - blodtoppsblomvecklare
  Synonymer
  blodtoppblomvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. © ArtDatabanken, SLU 2006.