Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Euryusa coarctata

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Euryusa coarctata
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Den fullbildade skalbaggen är 2,5–3 mm lång och rödbrun till färgen. Kroppsformen är mycket bred och halsskölden är nästan dubbelt bredare än lång. Antennerna är kraftigt byggda med breda leder. Från den mycket närstående, likaså rödlistade Euryusa sinuata skiljer E. coarctata sig genom halssköldens rätvinkliga bakörn.
Utbredning
Länsvis förekomst för Euryusa coarctata Observationer i Sverige för Euryusa coarctata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från östra Småland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Arten är inte känd från vare sig de övriga nordiska länderna eller Baltikum. Världsutbredningen är för övrigt begränsad till Frankrike, Schweiz, Tyskland, Österrike och Slovakien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever hos myran Lasius brunneus i gamla ihåliga ekar i hagmarksmiljö. Känd från Småland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (7-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (2000-16000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (28-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever hos myran Lasius brunneus. Arten påträffas oftast under bark eller i brunrötad ved i gamla lövträd med samhällen av myran, främst i fristående ekar. De flesta fynden har gjorts under våren och försommaren, men arten kan förmodligen påträffas som fullbildad skalbagge under en större del av den varma årstiden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· ekar
· ekar
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Euryusa, Art Euryusa coarctata Märkel, 1845 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever hos myran Lasius brunneus i gamla ihåliga ekar i hagmarksmiljö. Känd från Småland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (7-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (2000-16000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (28-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Den fullbildade skalbaggen är 2,5–3 mm lång och rödbrun till färgen. Kroppsformen är mycket bred och halsskölden är nästan dubbelt bredare än lång. Antennerna är kraftigt byggda med breda leder. Från den mycket närstående, likaså rödlistade Euryusa sinuata skiljer E. coarctata sig genom halssköldens rätvinkliga bakörn.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Euryusa coarctata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Euryusa coarctata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från östra Småland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Arten är inte känd från vare sig de övriga nordiska länderna eller Baltikum. Världsutbredningen är för övrigt begränsad till Frankrike, Schweiz, Tyskland, Österrike och Slovakien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Euryusa  
 • Art
  Euryusa coarctataMärkel, 1845

Lever hos myran Lasius brunneus. Arten påträffas oftast under bark eller i brunrötad ved i gamla lövträd med samhällen av myran, främst i fristående ekar. De flesta fynden har gjorts under våren och försommaren, men arten kan förmodligen påträffas som fullbildad skalbagge under en större del av den varma årstiden.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Arten är tydligen knuten till den hänsynskrävande myran Lasius brunneus, som i sin tur kräver gamla, gärna ihåliga träd för sina bon. Dessutom verkar den långt ifrån förekomma överallt där myran finns. En minskande frekvens av gamla grova träd, främst ekar, samt en tilltagande igenväxning av gamla trädbevuxna naturbetesmarker utgör troligen de främsta hoten mot dess fortlevnad.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
För att behålla denna och många andra rödlistade insektsarter med ungefär samma biotopkrav är det viktigt att bevara de gamla ädellövträden ute i odlingslandskapet. Man bör omsorgsfullt förhindra beskuggning av och igenväxning runt de gamla hagmarksträden. Dessutom måste man redan nu planera för att trygga en framtida succession av gamla ihåliga träd.

Lundberg, S. 1969. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggar 12. Ent. Tidskr. 90: 218.

Lundberg, S. 1993. Skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 85.

Palm, T. 1953. För Sverige nya Coleoptera.XII. Ent. Tidskr. 74: 132.

Palm, T. 1955. Anteckningar om svenska skalbaggar. X. Ent. Tidskr. 76: 139.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 230. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Euryusa  
 • Art
  Euryusa coarctata, Märkel, 1845
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.