Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Euryusa optabilis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Euryusa optabilis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3–3,2 mm lång kortvinge med långsträckt, platt kropp. Rostbrun, huvud, bakkroppsspets och oftast täckvingarnas bas mörkare.
Utbredning
Länsvis förekomst för Euryusa optabilis Observationer i Sverige för Euryusa optabilis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Blekinge, östra Småland och Öland. I övriga Norden endast känd från Finland. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Tycks vara knuten till myror i gamla döda lövträd, främst Lasius brunneus. Känd från Blekinge, Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 17000 (15000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker troligen främst i anslutning till bon av myror (främst Lasius-arter, t.ex. Lasius brunneus) i gamla döda lövträd. Arten är funnen bl.a. i en ihålig ek med bo av Lasius brunneus, under svampig bark på ett grovt ekvindfälle med angrepp av skeppsvarvsfluga (Lymexylon navale) och i en liggande, murken aspstock med angrepp av vedviveln Phloeophagus turbatus. Även i Mellaneuropa uppges arten främst leva hos olika Lasius-arter i ihåliga träd, men är också funnen i gångar av träfjäril (Cossus cossus), hos stackmyror (Formica spp.) och i hackspettsbon.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· popplar
· popplar
· skogslind
· skogslind
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Euryusa, Art Euryusa optabilis Heer, 1839 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Tycks vara knuten till myror i gamla döda lövträd, främst Lasius brunneus. Känd från Blekinge, Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 17000 (15000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 3–3,2 mm lång kortvinge med långsträckt, platt kropp. Rostbrun, huvud, bakkroppsspets och oftast täckvingarnas bas mörkare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Euryusa optabilis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Euryusa optabilis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Blekinge, östra Småland och Öland. I övriga Norden endast känd från Finland. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Euryusa  
 • Art
  Euryusa optabilisHeer, 1839

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker troligen främst i anslutning till bon av myror (främst Lasius-arter, t.ex. Lasius brunneus) i gamla döda lövträd. Arten är funnen bl.a. i en ihålig ek med bo av Lasius brunneus, under svampig bark på ett grovt ekvindfälle med angrepp av skeppsvarvsfluga (Lymexylon navale) och i en liggande, murken aspstock med angrepp av vedviveln Phloeophagus turbatus. Även i Mellaneuropa uppges arten främst leva hos olika Lasius-arter i ihåliga träd, men är också funnen i gångar av träfjäril (Cossus cossus), hos stackmyror (Formica spp.) och i hackspettsbon.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
· viden - Salix (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Arten hotas av att gamla skadade träd gallras bort i parker och i odlingslandskapet, och av en minskad lövandel i skogslandskapet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Spara äldre lövträd i parker, betesmarker och alleer. Spara lövträd vid avverkningar.

Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar. VII. Ent. Tidskr. 74: 8–23.

Palm, T. 1961. Anteckningar om svenska skalbaggar. XIV. Ent. Tidskr. 82: 74–79.

Palm, T. 1968. Kortvingar, häfte 5. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Euryusa  
 • Art
  Euryusa optabilis, Heer, 1839
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.