Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Euthiconus conicicollis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Euthiconus conicicollis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En blankt rödbrun, endast 1 mm lång skalbagge. Den är vackert byggd med långa ben och kraftiga antenner. Vid halssköldens bas finns två större och innanför dessa två små punktformade gropar. Även vid basen på varje täckvinge finns två gropar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Euthiconus conicicollis Observationer i Sverige för Euthiconus conicicollis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad på några få lokaler i Skåne, Blekinge, Halland, Småland samt på Öland. Den är även känd från Danmark och Norge. Världsutbredningen är för övrigt begränsad till Syd- och Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i mulm i gamla, grova ihåliga lövträd, ofta tillsammans med myror. Påträffad på några få lokaler i Skåne, Blekinge, Halland, Småland samt på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Lever i mulm i gamla, grova ihåliga lövträd, främst ek, bok och klibbal. Arten påträffas ofta i sådana träd där det finns myror, bl. a. Lasius brunneus och L. fuliginosus. Arterna i familjen Scydmaenidae antas leva som rovdjur på kvalster. Arten kan påträffas som fullbildad skalbagge under en stor del av året.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· klibbal
· klibbal
· viden
· viden
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Euthiconus, Art Euthiconus conicicollis (Fairmaire & Laboulbène, 1855) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i mulm i gamla, grova ihåliga lövträd, ofta tillsammans med myror. Påträffad på några få lokaler i Skåne, Blekinge, Halland, Småland samt på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En blankt rödbrun, endast 1 mm lång skalbagge. Den är vackert byggd med långa ben och kraftiga antenner. Vid halssköldens bas finns två större och innanför dessa två små punktformade gropar. Även vid basen på varje täckvinge finns två gropar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Euthiconus conicicollis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Euthiconus conicicollis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad på några få lokaler i Skåne, Blekinge, Halland, Småland samt på Öland. Den är även känd från Danmark och Norge. Världsutbredningen är för övrigt begränsad till Syd- och Mellaneuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scydmaeninae - glattbaggar 
 • Tribus
  Eutheiini  
 • Släkte
  Euthiconus  
 • Art
  Euthiconus conicicollis(Fairmaire & Laboulbène, 1855)

Biologin är dåligt känd. Lever i mulm i gamla, grova ihåliga lövträd, främst ek, bok och klibbal. Arten påträffas ofta i sådana träd där det finns myror, bl. a. Lasius brunneus och L. fuliginosus. Arterna i familjen Scydmaenidae antas leva som rovdjur på kvalster. Arten kan påträffas som fullbildad skalbagge under en stor del av året.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Arten har en mycket begränsad utbredning i landet samtidigt som arten är knuten till ett substrat som är sällsynt i dagens läge. Den anses därför som hotad och löper risk att bli ännu sällsyntare i framtiden genom att skogsbestånd av den typ där den förekommer blir allt sällsyntare.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Det är av yttersta vikt att samtliga urskogsliknande skogsbestånd med gamla hålträd sparas som reservat i Sydsverige. Några av de befintliga områdena är ganska små och bör därför utökas genom att man via speciellt skötsel av skogen runt kärnområdet gynnar uppkomsten av hålträd.

Baranowski, R. 1980. Intressanta skalbaggsfynd 5. Ent. Tidskr. 101: 100.

Hansen; V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Ent. Medd. 33: 82–83.

Horion, A. 1949. Faunistik der deutschen Käfer. Bd.II: 172. Frankfurt a. M.

Lundberg, S. 1966. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 9. Ent. Tidskr. 87: 50–52.

Lundberg, S. 1993. Skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 85.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 219. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scydmaeninae - glattbaggar 
 • Tribus
  Eutheiini  
 • Släkte
  Euthiconus  
 • Art
  Euthiconus conicicollis, (Fairmaire & Laboulbène, 1855)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.