Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  flammigt senapsmott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Evergestis frumentalis
Flammigt senapsmott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för flammigt senapsmott Observationer i Sverige för flammigt senapsmott
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Arten fanns förr i Skåne och Småland, men är inte funnen av någon nu levande fjärilssamlare och får anses utdöd i Sverige. I Danmark har den avtagit oerhört under detta århundrade och finns nu kanske bara kvar på en lokal på Jylland. I Finland har endast två exemplar insamlats och från Norge saknas helt uppgifter. Söder- och österut i Europa är arten känd från flertalet länder.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Förekom på torra marker med senapsväxter (Sisymbrium sp.) i det gamla kulturlandskapet i Skåne och är dessutom uppgiven från Kalmar län. Arten dog troligen ut efter andra världskriget i takt med att landskapet började förändras. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Larven lever i augusti–september på senapsväxter som exempelvis vägsenap (Sisymbrium officinale). Fjärilen flyger huvudsakligen i juni. Möjligen är arten värmekrävande.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· senaper
· senaper
· stillfrö
· stillfrö
· vejdar
· vejdar
· vägsenap
· vägsenap
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Crambidae, Släkte Evergestis, Art Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761) - flammigt senapsmott Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Förekom på torra marker med senapsväxter (Sisymbrium sp.) i det gamla kulturlandskapet i Skåne och är dessutom uppgiven från Kalmar län. Arten dog troligen ut efter andra världskriget i takt med att landskapet började förändras. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för flammigt senapsmott

Länsvis förekomst och status för flammigt senapsmott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för flammigt senapsmott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.



Arten fanns förr i Skåne och Småland, men är inte funnen av någon nu levande fjärilssamlare och får anses utdöd i Sverige. I Danmark har den avtagit oerhört under detta århundrade och finns nu kanske bara kvar på en lokal på Jylland. I Finland har endast två exemplar insamlats och från Norge saknas helt uppgifter. Söder- och österut i Europa är arten känd från flertalet länder.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Glaphyriinae  
 • Släkte
  Evergestis  
 • Art
  Evergestis frumentalis(Linnaeus, 1761) - flammigt senapsmott

Larven lever i augusti–september på senapsväxter som exempelvis vägsenap (Sisymbrium officinale). Fjärilen flyger huvudsakligen i juni. Möjligen är arten värmekrävande.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· senaper - Sinapis (Har betydelse)
· stillfrö - Descurainia sophia (Har betydelse)
· vejdar - Isatis (Har betydelse)
· vägsenap - Sisymbrium officinale (Viktig)
Ändrade brukningsformer i jordbruket och möjligen även klimatändring kan ha förorsakat artens försvinnande.

Påverkan
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
Artens försvinnande från Sverige måste förmodligen accepteras, såvida inte forskning söderut i Europa kan klarlägga orsakerna och ge uppslag till hur man skulle kunna göra det möjligt för den att åter etablera sig.

Deurs, W. van. 1942. Pyralider. Danmarks Fauna Bd. 48.

Hannemann, H.-J. 1964. Die Wickler (s.l.) (Cochylidae und Carposinidae), Die Zünslerartigen (Pyralidoidea). Die Tierwelt Deutschlands, 50. Teil.

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks Dyreliv Bind 3.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Glaphyriinae  
 • Släkte
  Evergestis  
 • Art
  Evergestis frumentalis, (Linnaeus, 1761) - flammigt senapsmott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.