Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Galeatus spinifrons

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Galeatus spinifrons
  Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Nätskinnbaggarna har halssköld och täckvingar vackert nätådrade. Släktet Galeatus utgör sannerligen inget undantag med deras grovt nätådrade struktur med genomskinliga fönster. Hela insekten är egendomligt ”buteljformad”. Halsskölden bildar två halvor med ett ”mussel-formigt” utseende som öppnar sig bakåt. Halsskölden skjuter dessutom fram över huvudet. Arten har ofta förväxlats med närstående arter i Mellaneuropa. Kroppslängd 3,0-4,7 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Galeatus spinifrons Observationer i Sverige för Galeatus spinifrons
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen på flera lokaler från Skåne till Västerbotten men lokalerna är mycket spridda. Arten är sällsynt och de flesta fynden är gamla, endast tre av totalt 22 fynd är gjorda efter 1947. Arten förekommer även i Norge där den minskat och bedöms i rödlistan som starkt hotad (EN). Även funnen i Finland, och Baltikum, vidare i sydöstra Mellaneuropa och österut till Sibirien, Kina och Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Funnen i Finland, Baltikum och vidare i sydöstra Mellaneuropa och österut i Asien. Flera lokaler Skåne-Västerbotten men lokaler mycket spridda, arten sällsynt och de flesta fynden gamla. Endast fyra av totalt 22 fynd efter 1947. Arten är inte eftersökt och mörkertalet kan därför vara stort. Lever på torrbackar under fältmalört ett habitat som bedöms minska. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (2-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (16-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten lever på torrbackar under fältmalört, Artemisia campestris. I Mellaneuropa även på andra arter av Asteraceae. Arten övervintrar som vuxen, och lägger ägg på våren. Nymfernas sugaktiviteter ger upphov till galler på bladen av Aster amellus i Tyskland. Bladkanten rullar in sig mot undersidan och nymferna uppehåller sig i inrullningen. Adulter av den nya generationen dyker upp i juli eller senare.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fältmalört
· fältmalört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Tingidae (nätskinnbaggar), Släkte Galeatus, Art Galeatus spinifrons (Fallén, 1807) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Funnen i Finland, Baltikum och vidare i sydöstra Mellaneuropa och österut i Asien. Flera lokaler Skåne-Västerbotten men lokaler mycket spridda, arten sällsynt och de flesta fynden gamla. Endast fyra av totalt 22 fynd efter 1947. Arten är inte eftersökt och mörkertalet kan därför vara stort. Lever på torrbackar under fältmalört ett habitat som bedöms minska. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (2-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (16-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Nätskinnbaggarna har halssköld och täckvingar vackert nätådrade. Släktet Galeatus utgör sannerligen inget undantag med deras grovt nätådrade struktur med genomskinliga fönster. Hela insekten är egendomligt ”buteljformad”. Halsskölden bildar två halvor med ett ”mussel-formigt” utseende som öppnar sig bakåt. Halsskölden skjuter dessutom fram över huvudet. Arten har ofta förväxlats med närstående arter i Mellaneuropa. Kroppslängd 3,0-4,7 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Galeatus spinifrons

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Galeatus spinifrons

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen på flera lokaler från Skåne till Västerbotten men lokalerna är mycket spridda. Arten är sällsynt och de flesta fynden är gamla, endast tre av totalt 22 fynd är gjorda efter 1947. Arten förekommer även i Norge där den minskat och bedöms i rödlistan som starkt hotad (EN). Även funnen i Finland, och Baltikum, vidare i sydöstra Mellaneuropa och österut till Sibirien, Kina och Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Tingoidea  
 • Familj
  Tingidae - nätskinnbaggar 
 • Släkte
  Galeatus  
 • Art
  Galeatus spinifrons(Fallén, 1807)

Arten lever på torrbackar under fältmalört, Artemisia campestris. I Mellaneuropa även på andra arter av Asteraceae. Arten övervintrar som vuxen, och lägger ägg på våren. Nymfernas sugaktiviteter ger upphov till galler på bladen av Aster amellus i Tyskland. Bladkanten rullar in sig mot undersidan och nymferna uppehåller sig i inrullningen. Adulter av den nya generationen dyker upp i juli eller senare.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fältmalört - Artemisia campestris (Viktig)
Igenväxning av öppna, soliga, örtrika (sandiga) marker. Arten finns bara på ett fåtal fragmenterade lokaler, så slumpmässiga händelser kan slå hårt mot arten.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Bevarande av öppna, soliga, örtrika (sandiga) marker. Det behövs inventeringar för att kartlägga utbredningen av denna art. Likaså bör dess levnadssätt och krav på omvärldsfaktorer studeras.

Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2006. Wanzen 1. Die Tierwelt Deutschland 77: 1-263.

Wagner, E. 1967. Wanzen oder Heteropteren. II. Cimicomorpha. Die Tierwelt Deutschlands 55: 1-179.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Tingoidea  
 • Familj
  Tingidae - nätskinnbaggar 
 • Släkte
  Galeatus  
 • Art
  Galeatus spinifrons, (Fallén, 1807)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.