Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Galeruca laticollis

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Galeruca laticollis
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–9 mm lång bladbagge med bred, tillplattad kropp och bakåt utvidgade täckvingar. Svart, halssköld och täckvingar gula eller gulbruna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Galeruca laticollis Observationer i Sverige för Galeruca laticollis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ängsrutabaggen är känd från tre isolerade lokalområden i södra Sverige; dels i Skåne, dels på Öland och i östra Småland, dels i Uppland med utposter i Närke, Dalarna och Gästrikland. Efter 1985 finns fynd från Skåne, Öland och Uppland. Närmast finns arten i Danmark och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Europa österut till Mongoliet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever på fuktiga ängsmarker, hos oss troligen uteslutande på ängsruta. Arten är flygoförmögen och förekom förr på spridda lokaler från Skåne till Uppland. På senare tid är den bara rapporterad från Skåne, Öland och Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 70 (40-90). Förekomstarean (AOO) skattas till 280 (160-360) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på ängsruta (Thalictrum flavum). På fuktiga ängsmarker, strandängar eller i alkärr. Larvutvecklingen sker under sommaren, och den fullbildade skalbaggen påträffas från högsommaren fram till hösten. Arten saknar flygförmåga.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· rutor
· rutor
· ängsruta
· ängsruta
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Galeruca, Art Galeruca laticollis Sahlberg, 1838 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever på fuktiga ängsmarker, hos oss troligen uteslutande på ängsruta. Arten är flygoförmögen och förekom förr på spridda lokaler från Skåne till Uppland. På senare tid är den bara rapporterad från Skåne, Öland och Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 70 (40-90). Förekomstarean (AOO) skattas till 280 (160-360) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 6–9 mm lång bladbagge med bred, tillplattad kropp och bakåt utvidgade täckvingar. Svart, halssköld och täckvingar gula eller gulbruna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Galeruca laticollis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Galeruca laticollis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ängsrutabaggen är känd från tre isolerade lokalområden i södra Sverige; dels i Skåne, dels på Öland och i östra Småland, dels i Uppland med utposter i Närke, Dalarna och Gästrikland. Efter 1985 finns fynd från Skåne, Öland och Uppland. Närmast finns arten i Danmark och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Europa österut till Mongoliet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Galerucinae  
 • Tribus
  Galerucini  
 • Släkte
  Galeruca  
 • Art
  Galeruca laticollisSahlberg, 1838

Lever på ängsruta (Thalictrum flavum). På fuktiga ängsmarker, strandängar eller i alkärr. Larvutvecklingen sker under sommaren, och den fullbildade skalbaggen påträffas från högsommaren fram till hösten. Arten saknar flygförmåga.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· rutor - Thalictrum (Viktig)
· ängsruta - Thalictrum flavum (Viktig)
Fuktängar med ängsruta är starkt minskande på grund av igenväxning av höga gräs, buskar och träd i samband med nedlagd betesdrift under andra hälften av 1900-talet. Bestånd av ängsruta finns i nutiden ofta bara kvar som rester i alkärr och vasskanter.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Vidmakthållet måttligt bete av fuktiga eutrofa stränder behövs för att gynna ängsrutabaggen och dess värdväxt.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Galerucinae  
 • Tribus
  Galerucini  
 • Släkte
  Galeruca  
 • Art
  Galeruca laticollis, Sahlberg, 1838
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.