Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Galeruca melanocephala

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Galeruca melanocephala
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4–6 mm lång bladbagge med bred, tillplattad kropp och bakåt utvidgade täckvingar. Färgen är svart med röda täckvingar och halssköld. Ben och antenner är svarta. Flygvingar saknas.
Utbredning
Länsvis förekomst för Galeruca melanocephala Observationer i Sverige för Galeruca melanocephala
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Länge i Sverige endast känd från Västergötland, där flera exemplar påträffades på två olika öar vid en inventering i Ekens skärgård i Vänern 1958. Fyndplatserna är svårtillgängliga, och arten har knappast eftersökts sedan upptäckten. Under 2015 upptäcktes arten i Bohuslän (Orust). Arten förekommer närmast i Danmark, där den inte är rödlistad, och har också i äldre tid påträffats i Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet och västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Biologin är dåligt känd. Arten anges leva på skräppor (Rumex) och pilört/trampört (Persicaria/Polygonum). Den påträffas enligt litteraturen vanligen bland löv och mossa i alstrandskogar och på fuktängar. De svenska fynden är dock gjorda på små exponerade skär. Endast påträffad i Ekens skärgård utanför Kållandsö i Vänern i flera exemplar 1958. Arten har senare knappast eftersökts. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (2000-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen anges ske på skräppor (Rumex) och pilört/trampört (Persicaria/Polygonum). Arten påträffas enligt litteraturen vanligen bland löv och mossa i alstrandskogar och på fuktängar. I Västergötland är arten funnen på små exponerade skär, och fyndet i Bohuslän gjordes i en f.d. betesmark med hällmarker och tunt jordtäcke (källa: Artportalen). Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade skalbaggar påträffas från mars till september. Den fullbildade skalbaggen är nattaktiv. Eftersom arten saknar flygvingar är den svårspridd.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· pilörter
· pilörter
· skräppor
· skräppor
· trampört
· trampört
· trampörter
· trampörter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Galeruca, Art Galeruca melanocephala Ponza, 1805 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten anges leva på skräppor (Rumex) och pilört/trampört (Persicaria/Polygonum). Den påträffas enligt litteraturen vanligen bland löv och mossa i alstrandskogar och på fuktängar. De svenska fynden är dock gjorda på små exponerade skär. Endast påträffad i Ekens skärgård utanför Kållandsö i Vänern i flera exemplar 1958. Arten har senare knappast eftersökts. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (2000-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 4–6 mm lång bladbagge med bred, tillplattad kropp och bakåt utvidgade täckvingar. Färgen är svart med röda täckvingar och halssköld. Ben och antenner är svarta. Flygvingar saknas.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Galeruca melanocephala

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Galeruca melanocephala

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Länge i Sverige endast känd från Västergötland, där flera exemplar påträffades på två olika öar vid en inventering i Ekens skärgård i Vänern 1958. Fyndplatserna är svårtillgängliga, och arten har knappast eftersökts sedan upptäckten. Under 2015 upptäcktes arten i Bohuslän (Orust). Arten förekommer närmast i Danmark, där den inte är rödlistad, och har också i äldre tid påträffats i Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet och västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Galerucinae  
 • Tribus
  Galerucini  
 • Släkte
  Galeruca  
 • Art
  Galeruca melanocephalaPonza, 1805

Larvutvecklingen anges ske på skräppor (Rumex) och pilört/trampört (Persicaria/Polygonum). Arten påträffas enligt litteraturen vanligen bland löv och mossa i alstrandskogar och på fuktängar. I Västergötland är arten funnen på små exponerade skär, och fyndet i Bohuslän gjordes i en f.d. betesmark med hällmarker och tunt jordtäcke (källa: Artportalen). Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade skalbaggar påträffas från mars till september. Den fullbildade skalbaggen är nattaktiv. Eftersom arten saknar flygvingar är den svårspridd.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· pilörter - Persicaria (Viktig)
· skräppor - Rumex (Viktig)
· trampört - Polygonum aviculare (Har betydelse)
· trampörter - Polygonum (Har betydelse)
Status och eventuell hotsituation är okänd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, främst i strandskogar och andra strandmiljöer kring Vänern, för att utreda om den finns kvar och hurdan hotsituationen är.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. rev. Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Galerucinae  
 • Tribus
  Galerucini  
 • Släkte
  Galeruca  
 • Art
  Galeruca melanocephala, Ponza, 1805
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. rev. Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.