Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Gampsocoris punctipes

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Gampsocoris punctipes
  Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Styltskinnbaggar är utrustade med mycket långa ben och långa antenner. Denna lilla styltskinnbagge är trög i rörelserna och man misstar den lätt för ett frö eller torrt gräsax. Den har en gulgrå grundfärg med svart huvud. Mellankroppen har tre uppåtriktad knölar med svarta spetsar. Antenner och ben svartringlade. Nymferna är omisskännliga till utseendet; gröna med täta, svarta fläckar på extremiteterna. På benen utgår kraftiga, svarta hår från varje sådan fläck. Kroppslängd 3,4–4,7 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Gampsocoris punctipes Observationer i Sverige för Gampsocoris punctipes
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten endast funnen på 7 lokaler i Skåne. Arten bestånd verkar dock vara relativt stabil. Är troligen förbisedd eftersom den är ganska spridd längs Skånes kuster, och kan på gynnsamma lokaler uppträda i relativt stor mängd. Arten är funnen i Danmark och Baltikum, vidare i Mellan- och Sydeuropa och vidare österut mot främre Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten är funnen i Danmark och Baltikum, vidare i Mellan- och Sydeuropa och vidare österut. I Sverige endast funnen på 7 lokaler i Skåne men någon tillbakagång el. fluktuationer av bestånden har ej konstaterats. Lever på Ononis repens. Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (3-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1100 (1000-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 50 (12-120) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Ekologi
Arten förekommer på torra, ofta sandiga marker. Arten är i Sverige värmekrävande och förekommer ofta på kustnära solexponerade ytor, tex strandbranter. En känd lokal är dock i inlandet, Torna-Hällestad. Arten förekommer i liknande habitat i Mellaneuropa. Lever på puktörne och andra Ononis arter, och suger framförallt på bladen. Enligt en uppgift lever de uteslutande av den klibbiga vätskan från körtelhåren på bladen. Övervintringen sker som vuxen, parningen och äggläggning äger rum i slutet av maj eller början av juni. Vuxna individer ses från augusti och framåt. Arten har endast en generation per år.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· puktörne
· puktörne
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Berytidae (styltskinnbaggar), Släkte Gampsocoris, Art Gampsocoris punctipes (Germar, 1822) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten är funnen i Danmark och Baltikum, vidare i Mellan- och Sydeuropa och vidare österut. I Sverige endast funnen på 7 lokaler i Skåne men någon tillbakagång el. fluktuationer av bestånden har ej konstaterats. Lever på Ononis repens. Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (3-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1100 (1000-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 50 (12-120) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Styltskinnbaggar är utrustade med mycket långa ben och långa antenner. Denna lilla styltskinnbagge är trög i rörelserna och man misstar den lätt för ett frö eller torrt gräsax. Den har en gulgrå grundfärg med svart huvud. Mellankroppen har tre uppåtriktad knölar med svarta spetsar. Antenner och ben svartringlade. Nymferna är omisskännliga till utseendet; gröna med täta, svarta fläckar på extremiteterna. På benen utgår kraftiga, svarta hår från varje sådan fläck. Kroppslängd 3,4–4,7 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Gampsocoris punctipes

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Gampsocoris punctipes

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten endast funnen på 7 lokaler i Skåne. Arten bestånd verkar dock vara relativt stabil. Är troligen förbisedd eftersom den är ganska spridd längs Skånes kuster, och kan på gynnsamma lokaler uppträda i relativt stor mängd. Arten är funnen i Danmark och Baltikum, vidare i Mellan- och Sydeuropa och vidare österut mot främre Asien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Lygaeoidea  
 • Familj
  Berytidae - styltskinnbaggar 
 • Släkte
  Gampsocoris  
 • Art
  Gampsocoris punctipes(Germar, 1822)

Arten förekommer på torra, ofta sandiga marker. Arten är i Sverige värmekrävande och förekommer ofta på kustnära solexponerade ytor, tex strandbranter. En känd lokal är dock i inlandet, Torna-Hällestad. Arten förekommer i liknande habitat i Mellaneuropa. Lever på puktörne och andra Ononis arter, och suger framförallt på bladen. Enligt en uppgift lever de uteslutande av den klibbiga vätskan från körtelhåren på bladen. Övervintringen sker som vuxen, parningen och äggläggning äger rum i slutet av maj eller början av juni. Vuxna individer ses från augusti och framåt. Arten har endast en generation per år.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· puktörne - Ononis spinosa subsp. procurrens (Viktig)
Puktörne växer på marker som växer igen eller degenererar. Möjligen är arten gynnad av att torra ängsmarker och hedar börjar växa igen, vilket skett på senare år.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Någon form av hävd eller störning är nödvändig för att hindra allt för omfattande igenväxning.

Southwood, T.R.E. & Leston, D. 1959. Land and water bugs of the British isles. Frederick Warne and co. Ltd., London.

Sörensson, M. 2000. Insektsinventering av kaninlandet. Rapport, Lunds kommun, Tekniska förvaltningen.

Wagner, E. 1966. Wanzen oder Heteropteren. I. Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands 54: 1-235.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Lygaeoidea  
 • Familj
  Berytidae - styltskinnbaggar 
 • Släkte
  Gampsocoris  
 • Art
  Gampsocoris punctipes, (Germar, 1822)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.