Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Globicornis nigripes

Organismgrupp Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl. Globicornis nigripes
  Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Med sina 3 mm den minsta av våra Globicornis-arter. Den fullbildade skalbaggen är kolsvart med gulbruna tarser och antennbaser. Både antenner och ben är ganska små. Hos hannen är den sista antennleden stor och bred.
Utbredning
Länsvis förekomst för Globicornis nigripes Observationer i Sverige för Globicornis nigripes
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från östra Småland, Öland och Östergötland. De allra flesta fynden är gjorda dels i eklandskapet söder om Linköping, dels runt Norrköping. Ej i övriga Norden eller i Baltikum, utan de närmaste fynden är gjorda i Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever med stor sannolikhet av döda insekter i gamla ihåliga lövträd, främst ekar. Flertalet fynd har gjorts runt gamla hålekar i öppna hagmarker. Känd från östra Småland, Öland och Östergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-640) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under bark och i trädhåligheter i gamla ihåliga lövträd, särskilt ihåliga ekar. Flertalet fynd har gjorts i öppna hagmarker. Larven lever av rester av döda insekter. Den fullbildade skalbaggen påträffas i början av juni som pollenätare i blommor, främst av hundkäx och hagtorn.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ekar
· ekar
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Dermestidae (ängrar), Släkte Globicornis, Art Globicornis nigripes (Fabricius, 1792) Synonymer Globicornis rufitarsis (Panzer, 1796)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever med stor sannolikhet av döda insekter i gamla ihåliga lövträd, främst ekar. Flertalet fynd har gjorts runt gamla hålekar i öppna hagmarker. Känd från östra Småland, Öland och Östergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-640) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Med sina 3 mm den minsta av våra Globicornis-arter. Den fullbildade skalbaggen är kolsvart med gulbruna tarser och antennbaser. Både antenner och ben är ganska små. Hos hannen är den sista antennleden stor och bred.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Globicornis nigripes

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Globicornis nigripes

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från östra Småland, Öland och Östergötland. De allra flesta fynden är gjorda dels i eklandskapet söder om Linköping, dels runt Norrköping. Ej i övriga Norden eller i Baltikum, utan de närmaste fynden är gjorda i Mellaneuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Dermestidae - ängrar 
 • Underfamilj
  Megatominae  
 • Tribus
  Megatomini  
 • Släkte
  Globicornis  
 • Art
  Globicornis nigripes(Fabricius, 1792)
  Synonymer
  Globicornis rufitarsis (Panzer, 1796)

Larvutvecklingen sker under bark och i trädhåligheter i gamla ihåliga lövträd, särskilt ihåliga ekar. Flertalet fynd har gjorts i öppna hagmarker. Larven lever av rester av döda insekter. Den fullbildade skalbaggen påträffas i början av juni som pollenätare i blommor, främst av hundkäx och hagtorn.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Efterlämningar av djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arealen av gamla lövträdsbestånd med hålekar minskar, och redan detta, i kombination med artens redan idag starkt begränsade utbredning, gör dess ställning sårbar. Igenväxning av passande hagmarker med gamla hålekar är förmodligen också ett allvarligt hot mot arten, dels på grund av att detta skapar ett ogynnsamt mikroklimat och dels genom att de gamla hålträden dör i förtid. Ett annat långsiktigt problem är ett generationsglapp i vissa trädbestånd som i framtiden kan leda till brist på lämpligt substrat.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Det är av stor vikt att lokalerna för denna art hålls öppna och ej växer igen. Bland för arten lämpliga åtgärder ingår även att man planerar för den framtida successionen av ihåliga gamla träd inom de begränsade områden där den finns. Turligt nog förekommer ofta många andra rödlistade arter (bl.a. läderbagge) i samma miljö som G. nigripes, vilket ökar naturvårdsnyttan av att sköta förekomstplatserna på ett sätt som gynnar arten.

Jansson, A. 1952. Globicornis nigripes F. i Östergötland. Opusc. Ent. 17: 95–96.

Jansson, N. 2006. Vedlevande skalbaggar, myror och klokrypare på gamla ädellövträd i Östergötland. Rapport 2006:13. Länsstyrelsen Östergötland.

Lundberg, S., Baranowski, R. & Nylander, S. 1971. Några intressanta skalbaggsfynd i Halltorps hage. Ent. Tidskr. 92: 287.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäker der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. XVI: 254.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Nicklas Jansson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Dermestidae - ängrar 
 • Underfamilj
  Megatominae  
 • Tribus
  Megatomini  
 • Släkte
  Globicornis  
 • Art
  Globicornis nigripes, (Fabricius, 1792)
  Synonymer
  Globicornis rufitarsis (Panzer, 1796)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Nicklas Jansson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.