Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Leptoplectus spinolae

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Leptoplectus spinolae
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En rödbrun, smal art som blir 1,1 mm lång. Antenner och ben är påfallande kraftigt byggda. Den sista antennleden är påfallande stor. Halsskölden har en kort längs- och tvärfåra. På täckvingarna, som täcker mer än halva bakkroppen, finns ett par fina längsfåror. Denna art är svår att skilja från de närstående Euplectus-arterna, varför en specialist bör göra artbestämningen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Leptoplectus spinolae Observationer i Sverige för Leptoplectus spinolae
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast påträffad i Hornsö-området i östra Småland, 1969 och 1978. Arten är liten och kan vara förbisedd. Världsutbredningen är för övrigt begränsad till Syd- och Mellaneuropa, men arten har också uppgivits från östra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker enligt utländska uppgifter under bark och i murken ved av olika slags döda träd, inklusive barrträd. Svenska fynd är gjorda i en murken björklåga bebodd av myran Lasius niger, samt vid bilhåvning. Endast påträffad i Hornsö-området i östra Småland, 1969 och 1978. Arten är liten och kan vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker enligt utländska uppgifter under bark och i murken ved av olika slags döda träd, inklusive barrträd. Svenska fynd är gjorda i en murken björklåga bebodd av myran Lasius niger, samt vid bilhåvning.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Leptoplectus, Art Leptoplectus spinolae (Aubé, 1844) Synonymer Leptoplectus spinolai (Aubé, 1844), Grammoplectus spinolae (Aubé, 1844)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker enligt utländska uppgifter under bark och i murken ved av olika slags döda träd, inklusive barrträd. Svenska fynd är gjorda i en murken björklåga bebodd av myran Lasius niger, samt vid bilhåvning. Endast påträffad i Hornsö-området i östra Småland, 1969 och 1978. Arten är liten och kan vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En rödbrun, smal art som blir 1,1 mm lång. Antenner och ben är påfallande kraftigt byggda. Den sista antennleden är påfallande stor. Halsskölden har en kort längs- och tvärfåra. På täckvingarna, som täcker mer än halva bakkroppen, finns ett par fina längsfåror. Denna art är svår att skilja från de närstående Euplectus-arterna, varför en specialist bör göra artbestämningen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Leptoplectus spinolae

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Leptoplectus spinolae

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast påträffad i Hornsö-området i östra Småland, 1969 och 1978. Arten är liten och kan vara förbisedd. Världsutbredningen är för övrigt begränsad till Syd- och Mellaneuropa, men arten har också uppgivits från östra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Euplectini  
 • Släkte
  Leptoplectus  
 • Art
  Leptoplectus spinolae(Aubé, 1844)
  Synonymer
  Leptoplectus spinolai (Aubé, 1844)
  Grammoplectus spinolae (Aubé, 1844)

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker enligt utländska uppgifter under bark och i murken ved av olika slags döda träd, inklusive barrträd. Svenska fynd är gjorda i en murken björklåga bebodd av myran Lasius niger, samt vid bilhåvning.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Den mycket begränsade utbredningen för denna art kan vara ett hot om de för den lämpliga naturskogsbestånden avverkas.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
En omfattande reservatbildning bör ske inom delar av Hornsöområdet, som förutom Leptoplectus spinolai även hyser ett stort antal andra exklusiva och rödlistade arter.

Baranowski, R. 1976. Några för Sverige nya skalbaggar (Coleoptera). Ent. Tidskr. 97: 117–123.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Euplectini  
 • Släkte
  Leptoplectus  
 • Art
  Leptoplectus spinolae, (Aubé, 1844)
  Synonymer
  Leptoplectus spinolai (Aubé, 1844)
  Grammoplectus spinolae (Aubé, 1844)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.