Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Gronops lunatus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Gronops lunatus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3–3,6 mm lång vivel med klumpig kroppsform och rätt korta ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brun fjällbeklädnad. På vardera täckvingen finns en trekantig mörk fläck vid sidokanten, flankerad av två ljusa tvärband.
Utbredning
Länsvis förekomst för Gronops lunatus Observationer i Sverige för Gronops lunatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Närke och Uppland. Nuvarande status är dåligt känd, men arten förefaller ha minskat. Sentida fynd är endast från Skåne, Halland, Blekinge, Öland och Gotland. Närmast förekommer arten i Danmark och Baltikum, men är ej påträffad i övriga Norden. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på sandnarv på torrmarker. Utbredd från Skåne till Uppland. Sentida fynd endast från Skåne, Halland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på olika nejlikväxter (Caryophyllaceae), i Mellaneuropa främst på rödnarv (Spergularia rubra) och saltnarv (S. salina) (Koch 1992), men möjligen även på andra släkten bland nejlikväxterna. På torra och sandiga marker såsom dyner, torrängar, sandtäkter, trädesåkrar eller annan sandig ruderatmark. Utomlands är arten också funnen på fuktig sandmark, t.ex. vid vattensamlingar i dynområden. Skalbaggarna påträffas främst under under vår och försommar då fortplantning sker, men även under sensommaren-hösten. De uppehåller sig vanligen under värdväxten eller under närliggande växter, i mossa eller förna (Koch 1992). Larvutvecklingen sker under sommaren i jorden vid värdväxtens rötter (Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· rödnarv
· rödnarv
· saltnarv
· saltnarv
· vårspärgel
· vårspärgel
· åkerspärgel
· åkerspärgel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Gronops, Art Gronops lunatus (Fabricius, 1775) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på sandnarv på torrmarker. Utbredd från Skåne till Uppland. Sentida fynd endast från Skåne, Halland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 3–3,6 mm lång vivel med klumpig kroppsform och rätt korta ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brun fjällbeklädnad. På vardera täckvingen finns en trekantig mörk fläck vid sidokanten, flankerad av två ljusa tvärband.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Gronops lunatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Gronops lunatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Närke och Uppland. Nuvarande status är dåligt känd, men arten förefaller ha minskat. Sentida fynd är endast från Skåne, Halland, Blekinge, Öland och Gotland. Närmast förekommer arten i Danmark och Baltikum, men är ej påträffad i övriga Norden. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cyclominae  
 • Tribus
  Rhytirrhinini  
 • Släkte
  Gronops  
 • Art
  Gronops lunatus(Fabricius, 1775)

Lever på olika nejlikväxter (Caryophyllaceae), i Mellaneuropa främst på rödnarv (Spergularia rubra) och saltnarv (S. salina) (Koch 1992), men möjligen även på andra släkten bland nejlikväxterna. På torra och sandiga marker såsom dyner, torrängar, sandtäkter, trädesåkrar eller annan sandig ruderatmark. Utomlands är arten också funnen på fuktig sandmark, t.ex. vid vattensamlingar i dynområden. Skalbaggarna påträffas främst under under vår och försommar då fortplantning sker, men även under sensommaren-hösten. De uppehåller sig vanligen under värdväxten eller under närliggande växter, i mossa eller förna (Koch 1992). Larvutvecklingen sker under sommaren i jorden vid värdväxtens rötter (Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· rödnarv - Spergularia rubra (Viktig)
· saltnarv - Spergularia marina (Viktig)
· vårspärgel - Spergula morisonii (Har betydelse)
· åkerspärgel - Spergula arvensis (Har betydelse)
Artens utbredning och eventuell hotstatus är otillräckligt utredd. Den kan dock misstänkas vara missgynnad av igenväxning av sandfält och andra torrmarker. Återställande av sandtäkter kan också vara en negativ faktor.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av torrmarker. Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och grustäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Koch, K. 1992. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie, Band 3: 250.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cyclominae  
 • Tribus
  Rhytirrhinini  
 • Släkte
  Gronops  
 • Art
  Gronops lunatus, (Fabricius, 1775)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.