Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Grypus brunnirostris

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Grypus brunnirostris
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3-4 mm lång vivel med kraftigt böjt snyte. Översidan är svart, men täckt av gråbruna fjäll. Snyte, antenner och ben är rödbruna, vilket skiljer den från den större G. equiseti som är helsvart med grå- och vitbrokig fjällbeklädnad. Arten kan bestämmas med hjälp av Hansen (1965) eller Rheinheimer & Hassler (2010)
Utbredning
Länsvis förekomst för Grypus brunnirostris Observationer i Sverige för Grypus brunnirostris
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen utmed Västkusten från norra Skåne till södra Bohuslän. Efter 1970 är arten bara rapporterad från Hallands Väderö i Skåne. Från Norge finns bara några gamla uppgifter. I Danmark är den sällsynt, men anses inte hotad. Arten förekommer sällsynt genom Öst- och Centraleuropa till Italien. I Tyskland är den rödlistad som hotad (3).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på sjöfräken och åkerfräken på fuktig mark. Utbredd längs västkusten från Skåne till Bohuslän. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (3000-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
Ekologi
Påträffas mest på fuktig mark nära havet, där den lever på olika fräkenarter, främst åkerfräken och sjöfräken (Equisetum arvense och E. fluviatile). De fullbildade skalbaggarna övervintrar i marken och kan påträffas under sommaren. Larven antas leva i stjälkarna av värdväxterna (Rheinheimer & Hassler 2010). Arten saknar flygförmåga.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Havsstrand
Havsstrand
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fräknar
· fräknar
· sjöfräken
· sjöfräken
· åkerfräken
· åkerfräken
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Erirhinidae, Släkte Grypus, Art Grypus brunnirostris (Fabricius, 1792) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på sjöfräken och åkerfräken på fuktig mark. Utbredd längs västkusten från Skåne till Bohuslän. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (3000-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
En 3-4 mm lång vivel med kraftigt böjt snyte. Översidan är svart, men täckt av gråbruna fjäll. Snyte, antenner och ben är rödbruna, vilket skiljer den från den större G. equiseti som är helsvart med grå- och vitbrokig fjällbeklädnad. Arten kan bestämmas med hjälp av Hansen (1965) eller Rheinheimer & Hassler (2010)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Grypus brunnirostris

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Grypus brunnirostris

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen utmed Västkusten från norra Skåne till södra Bohuslän. Efter 1970 är arten bara rapporterad från Hallands Väderö i Skåne. Från Norge finns bara några gamla uppgifter. I Danmark är den sällsynt, men anses inte hotad. Arten förekommer sällsynt genom Öst- och Centraleuropa till Italien. I Tyskland är den rödlistad som hotad (3).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Erirhinidae  
 • Underfamilj
  Erirhininae  
 • Tribus
  Erirhinini  
 • Släkte
  Grypus  
 • Art
  Grypus brunnirostris(Fabricius, 1792)

Påträffas mest på fuktig mark nära havet, där den lever på olika fräkenarter, främst åkerfräken och sjöfräken (Equisetum arvense och E. fluviatile). De fullbildade skalbaggarna övervintrar i marken och kan påträffas under sommaren. Larven antas leva i stjälkarna av värdväxterna (Rheinheimer & Hassler 2010). Arten saknar flygförmåga.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fräknar - Equisetum (Viktig)
· sjöfräken - Equisetum fluviatile (Viktig)
· åkerfräken - Equisetum arvense (Viktig)
Artens minskning beror sannolikt på igenväxning i samband med minskande eller upphört bete på fuktiga havsnära naturbetesmarker. Arten är särskilt känslig eftersom den saknar flygförmåga och därför har svårt att förflytta sig vid försämrade betingelser.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
Bibehållet eller återupptaget bete på fuktiga marker vid havet bör gynna arten.

Hansen, V. 1965. Biller XXI, Snudebiller. G. E. C. Gads Forlag, København.

Rheinheimer, J. & Hassler, M. 2010. Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Regionalkultur, Heidelberg.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Erirhinidae  
 • Underfamilj
  Erirhininae  
 • Tribus
  Erirhinini  
 • Släkte
  Grypus  
 • Art
  Grypus brunnirostris, (Fabricius, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.