Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Rhinusa collina

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Rhinusa collina
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–3,1 mm lång vivel med bred kroppsform och rätt kort snyte. Kropp och ben är svarta, fötterna något ljusare. Täckvingarna har en tät, nedliggande vit eller gulaktig behåring och baktill enstaka upprättstående borst. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Rhinusa collina Observationer i Sverige för Rhinusa collina
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten var tidigare utbredd från Skåne till Uppland, med avsaknad av Småland, Gotland, Dalsland och Närke. Det finns endast få sentida fynd, men arten kan i viss mån vara förbisedd då skalbaggarna uppträder relativt sent på säsongen. Framför allt bör fler aktuella lokaler kunna upptäckas i landets södra delar. Arten förekommer närmast i Danmark, där den anses ha livskraftiga populationer, och på några få lokaler i Norge samt Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på Linariaarter (gulsporre m.fl.) på stränder och skräpmarker. Larven lever i de underjordiska delarna och fullbildade individer hittas främst på senhösten. Arten är därför troligen till viss del förbisedd. Känd från spridda landskap från Skåne till Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever hos oss på gulsporre (Linaria vulgaris), men har i Mellaneuropa också angivits från andra Linaria-arter. På torr, solexponerad mark på lätta jordar såsom hedar, väg- och åkerslänter, gamla grustag, även på ruderatmark. Larverna utvecklas i runda-avlånga gallbildningar på värdväxtens rötter. Många galler kan förekomma på samma planta, och varje gall innehåller oftast endast en larv (Palm 1961). Gallen är av samma typ som Rhinusa linariae, vilken den ofta anträffas tillsammans med (Wahlgren 1944, Rheinheimer et al. 2010). Förpuppning sker inne i gallen, och de fullbildade skalbaggarna kan anträffas på värdväxten främst under hösten från september till oktober.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gulsporre
· gulsporre
· sporrar
· sporrar
· strimsporre
· strimsporre
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Rhinusa, Art Rhinusa collina (Gyllenhal, 1813) Synonymer Gymnetron collinum (Gyllenhal, 1813)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på Linariaarter (gulsporre m.fl.) på stränder och skräpmarker. Larven lever i de underjordiska delarna och fullbildade individer hittas främst på senhösten. Arten är därför troligen till viss del förbisedd. Känd från spridda landskap från Skåne till Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2–3,1 mm lång vivel med bred kroppsform och rätt kort snyte. Kropp och ben är svarta, fötterna något ljusare. Täckvingarna har en tät, nedliggande vit eller gulaktig behåring och baktill enstaka upprättstående borst. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Rhinusa collina

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Rhinusa collina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten var tidigare utbredd från Skåne till Uppland, med avsaknad av Småland, Gotland, Dalsland och Närke. Det finns endast få sentida fynd, men arten kan i viss mån vara förbisedd då skalbaggarna uppträder relativt sent på säsongen. Framför allt bör fler aktuella lokaler kunna upptäckas i landets södra delar. Arten förekommer närmast i Danmark, där den anses ha livskraftiga populationer, och på några få lokaler i Norge samt Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Mecinini  
 • Släkte
  Rhinusa  
 • Art
  Rhinusa collina(Gyllenhal, 1813)
  Synonymer
  Gymnetron collinum (Gyllenhal, 1813)

Lever hos oss på gulsporre (Linaria vulgaris), men har i Mellaneuropa också angivits från andra Linaria-arter. På torr, solexponerad mark på lätta jordar såsom hedar, väg- och åkerslänter, gamla grustag, även på ruderatmark. Larverna utvecklas i runda-avlånga gallbildningar på värdväxtens rötter. Många galler kan förekomma på samma planta, och varje gall innehåller oftast endast en larv (Palm 1961). Gallen är av samma typ som Rhinusa linariae, vilken den ofta anträffas tillsammans med (Wahlgren 1944, Rheinheimer et al. 2010). Förpuppning sker inne i gallen, och de fullbildade skalbaggarna kan anträffas på värdväxten främst under hösten från september till oktober.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gulsporre - Linaria vulgaris (Viktig)
· sporrar - Linaria (Viktig)
· strimsporre - Linaria repens (Har betydelse)
Artens utbredning och status är dåligt känd. Den kan dock antas vara missgynnad av igenväxning och av täktrestaurering.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och grustäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Palm, T. (1961) Anteckningar om svenska skalbaggar. XIV. Entomologisk Tidskrift 82 (1-2), s.74-79

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Wahlgren, E. (1944) Cecidiologiska anteckningar. V. Entomologisk Tidskrift 64 (3-4), s.50-121

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Mecinini  
 • Släkte
  Rhinusa  
 • Art
  Rhinusa collina, (Gyllenhal, 1813)
  Synonymer
  Gymnetron collinum (Gyllenhal, 1813)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.