Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Rhinusa linariae

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Rhinusa linariae
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2.5–3.5 mm lång vivel med bred kroppsform och rätt kort snyte. Kropp och ben är svarta, fötterna något ljusare. Täckvingarna har en tät, nedliggande vit eller gulaktig behåring. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Rhinusa linariae Observationer i Sverige för Rhinusa linariae
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige tidigare känd från Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Östergötland och Västergötland, men endast få sentida fynd är kända. Arten kan i viss mån vara förbisedd p.g.a. att de fullbildade individerna uppträder relativt sent på säsongen. Närmast i Danmark, där arten har livskraftiga populationer framför allt på Jylland, samt i Norge där arten idag endast är känd från en lokal. Även i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på Linariaarter (gulsporre m.fl.) på stränder och skräpmarker. Larven lever i de underjordiska delarna och fullbildade individer hittas främst på senhösten. Arten är därför troligen till viss del förbisedd. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Östergötland och Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever hos oss på gulsporre (Linaria vulgaris), men från Mellaneuropa anges även andra Linaria-arter (Rheinheimer et al. 2010). På torr, solexponerad mark på lätta jordar såsom hedar, väg- och åkerslänter, gamla grustag, även på ruderatmark. Larverna utvecklas i runda-avlånga gallbildningar på värdväxtens rötter, och ofta finns flera galler på samma planta. Gallen är av samma typ som Rhinusa collina, vilken den ofta anträffas tillsammans med (Wahlgren 1944, Rheinheimer et al. 2010). Förpuppning sker inne i gallen, och de fullbildade skalbaggarna kan anträffas på värdväxten främst under hösten från september till oktober. Ibland stannar djuren kvar för övervintring inne i puppkammaren, men vanligare är att det sker i jorden under värdväxten (Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gulsporre
· gulsporre
· sporrar
· sporrar
· strimsporre
· strimsporre
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Rhinusa, Art Rhinusa linariae (Panzer, 1793) Synonymer Gymnetron linariae (Panzer, 1793)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på Linariaarter (gulsporre m.fl.) på stränder och skräpmarker. Larven lever i de underjordiska delarna och fullbildade individer hittas främst på senhösten. Arten är därför troligen till viss del förbisedd. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Östergötland och Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2.5–3.5 mm lång vivel med bred kroppsform och rätt kort snyte. Kropp och ben är svarta, fötterna något ljusare. Täckvingarna har en tät, nedliggande vit eller gulaktig behåring. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Rhinusa linariae

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Rhinusa linariae

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige tidigare känd från Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Östergötland och Västergötland, men endast få sentida fynd är kända. Arten kan i viss mån vara förbisedd p.g.a. att de fullbildade individerna uppträder relativt sent på säsongen. Närmast i Danmark, där arten har livskraftiga populationer framför allt på Jylland, samt i Norge där arten idag endast är känd från en lokal. Även i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Mecinini  
 • Släkte
  Rhinusa  
 • Art
  Rhinusa linariae(Panzer, 1793)
  Synonymer
  Gymnetron linariae (Panzer, 1793)

Lever hos oss på gulsporre (Linaria vulgaris), men från Mellaneuropa anges även andra Linaria-arter (Rheinheimer et al. 2010). På torr, solexponerad mark på lätta jordar såsom hedar, väg- och åkerslänter, gamla grustag, även på ruderatmark. Larverna utvecklas i runda-avlånga gallbildningar på värdväxtens rötter, och ofta finns flera galler på samma planta. Gallen är av samma typ som Rhinusa collina, vilken den ofta anträffas tillsammans med (Wahlgren 1944, Rheinheimer et al. 2010). Förpuppning sker inne i gallen, och de fullbildade skalbaggarna kan anträffas på värdväxten främst under hösten från september till oktober. Ibland stannar djuren kvar för övervintring inne i puppkammaren, men vanligare är att det sker i jorden under värdväxten (Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gulsporre - Linaria vulgaris (Viktig)
· sporrar - Linaria (Viktig)
· strimsporre - Linaria repens (Har betydelse)
Artens utbredning och status är dåligt känd. Den kan dock antas vara missgynnad av igenväxning och av täktrestaurering.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och grustäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Wahlgren, E. (1944) Cecidiologiska anteckningar. V. Entomologisk Tidskrift 64 (3-4), s.50-121

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Mecinini  
 • Släkte
  Rhinusa  
 • Art
  Rhinusa linariae, (Panzer, 1793)
  Synonymer
  Gymnetron linariae (Panzer, 1793)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.