Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Gyrophaena rugipennis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Gyrophaena rugipennis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,7-2 mm lång kortvinge med spolformig kropp. Glänsande svart, täckvingar, bakkropp och ben ljusare. Arten är ytterst svårbestämd, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Gyrophaena rugipennis Observationer i Sverige för Gyrophaena rugipennis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd i två exemplar funna i Medelpad (Liden 1937). Ej känd från övriga Norden eller Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa, där den närmast är funnen i de södra delarna av Mellaneuropa, men arten är också uppgiven från den östligaste delen av Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Biologin är dåligt känd. Lever av sporer från hattsvampar. Arten är bl.a. funnen i svampar växande vid basen av gamla träd. Endast känd i två exemplar funna i Medelpad på 1930-talet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Lever av sporer från hattsvampar. Arten är bl.a. funnen i svampar växande vid basen av gamla träd. Om svenska fynd är inget närmare känt.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Gyrophaena, Art Gyrophaena rugipennis Mulsant & Rey, 1861 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Lever av sporer från hattsvampar. Arten är bl.a. funnen i svampar växande vid basen av gamla träd. Endast känd i två exemplar funna i Medelpad på 1930-talet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 1,7-2 mm lång kortvinge med spolformig kropp. Glänsande svart, täckvingar, bakkropp och ben ljusare. Arten är ytterst svårbestämd, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Gyrophaena rugipennis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Gyrophaena rugipennis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd i två exemplar funna i Medelpad (Liden 1937). Ej känd från övriga Norden eller Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa, där den närmast är funnen i de södra delarna av Mellaneuropa, men arten är också uppgiven från den östligaste delen av Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Gyrophaena  
 • Art
  Gyrophaena rugipennisMulsant & Rey, 1861

Biologin är dåligt känd. Lever av sporer från hattsvampar. Arten är bl.a. funnen i svampar växande vid basen av gamla träd. Om svenska fynd är inget närmare känt.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Lövskog, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
Artens status och hotsituation är svårbedömd utifrån nuvarande kunskapsläge.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas.

Palm, T. 1968. Kortvingar, häfte 5. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Gyrophaena  
 • Art
  Gyrophaena rugipennis, Mulsant & Rey, 1861
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.