Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  havsdvärgspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Halorates reprobus
Havsdvärgspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten art (2,5–4 mm) inom underfamiljen dvärgspindlar (Erigoninae) som karakteriseras av kopulationsorganens byggnad (illustr. bl. a. i Roberts 1987 och Heimer & Nentwig 1991).
Utbredning
Länsvis förekomst för havsdvärgspindel Observationer i Sverige för havsdvärgspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige påträffad i Skåne vid Barsebäck, Kivik samt Skanör. Två av fynden är från från Hans Backlunds undersökningar av tångvallar och ett av Kauri (1948). Under 1930-40-talet insamlade Backlund prov från tångvallar på 42 platser längs svenska kusten från Sydkoster i Bohuslän till Ängsskär i norra Uppland. Arten har sedan hittats i tångvallar strax norr om Visby (2013). Arten har eftersökts längs andra kuststräckor utan fynd. I övrigt har arten en atlantisk utbredning med begränsad till nordvästra Europa (Irland, Storbritannien, Frankrike, Tyskland; Helgoland, Norge, Island (utbredningskarta i Decleer & Bosmans 1989). De flesta fynden härör från Storbrittanien. Rödlistad i Danmark (DD) och endast funnen där en gång på nordöstra Jylland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten har en nordvästlig utbredning jmf Sverige. Ursprungligen känd från några havsstrandlokaler i tångvallar i Skåne; Barsebäck, Kivik och Skanör. Två av fynden är från från Hans Backlunds undersökningar av tångvallar och ett av Kauri (1948). Under 1930-40-talet insamlade Backlund prov från tångvallar på 42 platser längs svenska kusten från Sydkoster i Bohuslän till Ängsskär i norra Uppland. Arten är nu återfunnen på Gotland 2013. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (20-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii,v)c(iv)).
Ekologi
Arten är halofil, dvs bunden till miljöer med hög salthalt. Arten är bunden till havsstränder. Den har bl. a. påträffats i tångvallar, under stenar och i klippskrevor. I Belgien är den funnen på marskland vid kusten gärna i ansamlingar av växtdelar. Adulter kan hittas året runt på lokaler i beligen och England.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Levande djur
Levande djur
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Linyphiidae (täckvävarspindlar), Släkte Halorates, Art Halorates reprobus (O.Pickard-Cambridge, 1879) - havsdvärgspindel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten har en nordvästlig utbredning jmf Sverige. Ursprungligen känd från några havsstrandlokaler i tångvallar i Skåne; Barsebäck, Kivik och Skanör. Två av fynden är från från Hans Backlunds undersökningar av tångvallar och ett av Kauri (1948). Under 1930-40-talet insamlade Backlund prov från tångvallar på 42 platser längs svenska kusten från Sydkoster i Bohuslän till Ängsskär i norra Uppland. Arten är nu återfunnen på Gotland 2013. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (20-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii,v)c(iv)).
En liten art (2,5–4 mm) inom underfamiljen dvärgspindlar (Erigoninae) som karakteriseras av kopulationsorganens byggnad (illustr. bl. a. i Roberts 1987 och Heimer & Nentwig 1991).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för havsdvärgspindel

Länsvis förekomst och status för havsdvärgspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för havsdvärgspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige påträffad i Skåne vid Barsebäck, Kivik samt Skanör. Två av fynden är från från Hans Backlunds undersökningar av tångvallar och ett av Kauri (1948). Under 1930-40-talet insamlade Backlund prov från tångvallar på 42 platser längs svenska kusten från Sydkoster i Bohuslän till Ängsskär i norra Uppland. Arten har sedan hittats i tångvallar strax norr om Visby (2013). Arten har eftersökts längs andra kuststräckor utan fynd. I övrigt har arten en atlantisk utbredning med begränsad till nordvästra Europa (Irland, Storbritannien, Frankrike, Tyskland; Helgoland, Norge, Island (utbredningskarta i Decleer & Bosmans 1989). De flesta fynden härör från Storbrittanien. Rödlistad i Danmark (DD) och endast funnen där en gång på nordöstra Jylland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Halorates  
 • Art
  Halorates reprobus(O.Pickard-Cambridge, 1879) - havsdvärgspindel

Arten är halofil, dvs bunden till miljöer med hög salthalt. Arten är bunden till havsstränder. Den har bl. a. påträffats i tångvallar, under stenar och i klippskrevor. I Belgien är den funnen på marskland vid kusten gärna i ansamlingar av växtdelar. Adulter kan hittas året runt på lokaler i beligen och England.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Förändringar på de havsstränder där arten förekommer kan vara orsak till dess minskning.
Samtliga fynd i Sverige är från 1940-talet varför arten bör eftersökas och aktuell utbredning och status fastställas.

Backlund, H. O. 1945. Wrack fauna of Sweden and Finland. Ecology and Chorology. Opuscula entomologica, Supplementum 5: 1–236.

Decleer, K. & Bosmans, R. 1989. Distribution and ecological aspects of four rare wetland spiders, recently reported from Belgium. Bulletin of the British arachnological Society 8: 80–88 Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Ein Bestimmungsbuch. Parey, Berlin & Hamburg.

Hendrickx F., J.-P. Maelfait, W. Muylaert, M. Hoffman 1998. Spider distribution patterns along the tidal River Scheldt (Belgium). - In: Selden P. A. (ed.): Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh 1997: 285-291.

Kauri, H. 1965. Concerning Halorates reprobus (O. P. Cambridge) (Araneae, Erigonidae) occurring in Scandinavia. Norsk entomologisk Tidsskrift 13: 16.

Roberts, M. J. 1987. The spiders of Great Britain and Ireland. Vol. 2. Harley Books, Colchester.

Vanuytven, H. 1993. A note on the habitat and life cycle of the sea-shore spider Halorates reprobus (O. P.-Cambridge, 1879) (Araneae, Linyphiidae) in Belgium. British Arachnological Society Newsletter 66: 7-8.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001, rev. Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Halorates  
 • Art
  Halorates reprobus, (O.Pickard-Cambridge, 1879) - havsdvärgspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001, rev. Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.