Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Dropephylla clavigera

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Dropephylla clavigera
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En platt och långsträckt, roströd art som är 3 mm lång. Färgen på antennerna, benen och täckvingarna är mera gulbruna. Antennernas byggnad är mycket speciell med ett antal leder som är mycket korta och skivformade. Täckvingarna täcker nästan halva bakkroppen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Dropephylla clavigera Observationer i Sverige för Dropephylla clavigera
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Dalarna till Torne Lappmark, med enstaka fynd söder om Limes Norrlandicus, sydligast i Västergötland. Världsutbredningen är mycket begränsad och omfattar Norge, Sverige, Finland, ryska Karelen och Estland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad på döda tallar och granar, och är förmodligen knuten till trädsvampar. Främst i urskogsliknande miljö, där den bland annat har hittats vid sållning av björkavfall och vid anflygning mot björkved. Känd från spridda landskap från Uppland till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (200-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (800-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen är förmodligen knuten till tickor (t.ex. Anthrodia spp.) på döda träd, främst tall men även gran och lövträd såsom björk, asp och ek. Många fynd är gjorda i fällor, främst i naturskogsliknande bestånd med stor mängd död ved, ibland i brandskadad skog. Arten påträffas också ofta flygande till ved- och virkesupplag, t.ex. vid sågverk. Fullbildade individer under sommaren, främst i juli-augusti.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· citronticka
· citronticka
· timmerticka
· timmerticka
· timmertickor
· timmertickor
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Dropephylla, Art Dropephylla clavigera (Luze, 1906) Synonymer Hapalaraea clavigera (Luze, 1906), Phyllodrepa clavigera Luze, 1906

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad på döda tallar och granar, och är förmodligen knuten till trädsvampar. Främst i urskogsliknande miljö, där den bland annat har hittats vid sållning av björkavfall och vid anflygning mot björkved. Känd från spridda landskap från Uppland till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (200-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (800-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
En platt och långsträckt, roströd art som är 3 mm lång. Färgen på antennerna, benen och täckvingarna är mera gulbruna. Antennernas byggnad är mycket speciell med ett antal leder som är mycket korta och skivformade. Täckvingarna täcker nästan halva bakkroppen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Dropephylla clavigera

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Dropephylla clavigera

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Dalarna till Torne Lappmark, med enstaka fynd söder om Limes Norrlandicus, sydligast i Västergötland. Världsutbredningen är mycket begränsad och omfattar Norge, Sverige, Finland, ryska Karelen och Estland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Omaliinae - stinkkortvingar 
 • Tribus
  Omaliini  
 • Släkte
  Dropephylla  
 • Art
  Dropephylla clavigera(Luze, 1906)
  Synonymer
  Hapalaraea clavigera (Luze, 1906)
  Phyllodrepa clavigera Luze, 1906

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen är förmodligen knuten till tickor (t.ex. Anthrodia spp.) på döda träd, främst tall men även gran och lövträd såsom björk, asp och ek. Många fynd är gjorda i fällor, främst i naturskogsliknande bestånd med stor mängd död ved, ibland i brandskadad skog. Arten påträffas också ofta flygande till ved- och virkesupplag, t.ex. vid sågverk. Fullbildade individer under sommaren, främst i juli-augusti.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· citronticka - Antrodia xantha (Har betydelse)
· timmerticka - Antrodia sinuosa (Har betydelse)
· timmertickor - Antrodia (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Slutavverkning och även bortgallring av lövträd i naturskogsbestånd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Öka generellt lövträdsinslaget i barrskogsbestånd. Bevara lövrika naturskogar i norra Sverige.

Cederberg, B. 1992. Särnaprojektet. Landskapsekologisk planering av skogsbruk. Dala-Natur.

Palm, T. 1948. Skalbaggar. Coleoptera. Kortvingar: fam. Staphylinidae. Svensk Insektsfauna 9(1). Rekv.-nr 48: 73.

Palm, T. 1950. Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. Meddelanden från Statens Skogsforskningsinstitut 40:2.

Palm, T. 1985. Skalbaggar i en gammal tallskog i Uppsala. Ent. Tidskr. 106: 107–112.

Pettersson, Roger. 1981. Entomologisk undersökning av urskogen på Vändåtberget. Biologisk grundutbildning, rapportserie 1981:5.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000, Håkan Ljungberg 2016. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Omaliinae - stinkkortvingar 
 • Tribus
  Omaliini  
 • Släkte
  Dropephylla  
 • Art
  Dropephylla clavigera, (Luze, 1906)
  Synonymer
  Hapalaraea clavigera (Luze, 1906)
  Phyllodrepa clavigera Luze, 1906
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000, Håkan Ljungberg 2016. © ArtDatabanken, SLU 2006.