Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Phyllodrepa salicis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Phyllodrepa salicis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En platt, långsmal skalbagge som blir 4–5 mm lång. Färgen är mörkbrun med ljusare sidor på halsskölden. Ben och antenner är gulröda. Bakkroppen är tätt punkterad och matt på grund av en tät skulptur av fina linjer som bildar ett maskmönster. Täckvingarna täcker endast hälften av bakkroppssegmenten. På pannan mellan facettögonen finns två små punktögon som syns som blanka runda upphöjningar. Eftersom arten mycket liknar många närstående arter bör en säker artbestämning utföras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Phyllodrepa salicis Observationer i Sverige för Phyllodrepa salicis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Södermanland. Endast från Öland föreligger sentida fynd, men arten är inte systematiskt eftersökt. Arten är även känd från de övriga nordiska länderna. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i fågelbon, främst av olika rovfåglar. Arten är påträffad både i fritt liggande bon och i döda djur på marken. Enligt vissa källor är arten knuten till ekorrbon. Känd från Skåne till Södermanland. Det föreligger dock få fynd från de senaste decennierna. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i fågelbon, främst av olika rovfåglar. Arten är påträffad både i fritt liggande bon och i döda djur på marken. Enligt vissa källor är arten knuten till ekorrbon. Den fullbildade skalbaggen är flera gånger påträffad i blommor, bl.a. av sälg. De flesta fynden av fullbildade skalbaggar är gjorda på försommaren, främst i juni.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· popplar
· popplar
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Phyllodrepa, Art Phyllodrepa salicis (Gyllenhal, 1810) Synonymer Hapalaraea salicis (Gyllenhal, 1810)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i fågelbon, främst av olika rovfåglar. Arten är påträffad både i fritt liggande bon och i döda djur på marken. Enligt vissa källor är arten knuten till ekorrbon. Känd från Skåne till Södermanland. Det föreligger dock få fynd från de senaste decennierna. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En platt, långsmal skalbagge som blir 4–5 mm lång. Färgen är mörkbrun med ljusare sidor på halsskölden. Ben och antenner är gulröda. Bakkroppen är tätt punkterad och matt på grund av en tät skulptur av fina linjer som bildar ett maskmönster. Täckvingarna täcker endast hälften av bakkroppssegmenten. På pannan mellan facettögonen finns två små punktögon som syns som blanka runda upphöjningar. Eftersom arten mycket liknar många närstående arter bör en säker artbestämning utföras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Phyllodrepa salicis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Phyllodrepa salicis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Södermanland. Endast från Öland föreligger sentida fynd, men arten är inte systematiskt eftersökt. Arten är även känd från de övriga nordiska länderna. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Omaliinae - stinkkortvingar 
 • Tribus
  Omaliini  
 • Släkte
  Phyllodrepa  
 • Art
  Phyllodrepa salicis(Gyllenhal, 1810)
  Synonymer
  Hapalaraea salicis (Gyllenhal, 1810)

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i fågelbon, främst av olika rovfåglar. Arten är påträffad både i fritt liggande bon och i döda djur på marken. Enligt vissa källor är arten knuten till ekorrbon. Den fullbildade skalbaggen är flera gånger påträffad i blommor, bl.a. av sälg. De flesta fynden av fullbildade skalbaggar är gjorda på försommaren, främst i juni.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Exploaterad miljö, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten är förmodligen knuten till boavfall som innehåller rester av döda djur men är även påträffad på as. Förmodligen har en ökad hygien runt hus bidragit till att arten blivit allt sällsyntare. Minskningen av större rovfåglar är förmodligen även ett hot mot arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man borde ej städa bort alla döda djur från markerna runt bebyggelse. Tyvärr sätter föreskrifter och lagstiftning sig emot detta.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 95.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie Band. 2: 221. Krefeld.

Palm, T. 1948. Svensk Insektfauna. 9. Skalbaggar. Kortvingar. sid. 70.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. 16: 224.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Omaliinae - stinkkortvingar 
 • Tribus
  Omaliini  
 • Släkte
  Phyllodrepa  
 • Art
  Phyllodrepa salicis, (Gyllenhal, 1810)
  Synonymer
  Hapalaraea salicis (Gyllenhal, 1810)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.