Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  oval frölöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Harpalus servus
Oval frölöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 7–8,5 mm lång jordlöpare med långsträckt oval, tillplattad kroppsform. Grundfärgen är svartbrun, halssköldens sidokanter och bakhörn och ofta ett brett parti längs täckvingarnas sidokanter rödbruna. Enfärgat mörka exemplar förekommer dock. Ben (åtminstone fötter) och antenner ljusare bruna.
Utbredning
Länsvis förekomst för oval frölöpare Observationer i Sverige för oval frölöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Halland, Öland och Gotland. Endast i Skåne förekommer arten i inlandet (främst i Vombsänkan), för övrigt är alla svenska fynd gjorda på kustnära lokaler. Närmast funnen i Danmark och i Baltikum, vidare utbredd från Västeuropa till Sibirien, Mongoliet och norra Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på torra, öppna sandmarker med sparsam vegetation av t ex borsttåtel eller ljung, gärna på flygsandfält, även i sandtag och på sandiga trädesåkrar. Endast i sydligaste Sverige, i Skåne, Halland, Öland och Gotland. Hotas av igenväxning eller exploatering av sandmarker, skogsplanteringar och ändrade brukningsformer (upphört trädesbruk). Även restaurering av sand- och grustäkter är ett potentiellt hot. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (200-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på torra, öppna sandmarker med gles vegetation, ofta i solexponerade sydsluttningar. Oftast på borsttåtelhedar eller i sandstäppsvegetation, men också på flygsand nära havet med Ammophila eller gles ljung, även i sandtag och på sandiga trädesåkrar. Vanligen på ren, fin sand, mer sällan med grusinblandning. Fordrar vegetationslösa ytor med lös sand, och gynnas därför av erosion (i branter) eller markslitage av betesdjur, kaniner eller mänsklig aktivitet (på de skånska övningsfälten Revingehed och Ravlunda bestående av trafik med militära pansarfordon). Nattaktiv, om dagen nedgrävd i sanden. Liksom andra Harpalus-arter en växtätare, både som larv och som fullbildad. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Harpalus, Art Harpalus servus (Duftschmid, 1812) - oval frölöpare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på torra, öppna sandmarker med sparsam vegetation av t ex borsttåtel eller ljung, gärna på flygsandfält, även i sandtag och på sandiga trädesåkrar. Endast i sydligaste Sverige, i Skåne, Halland, Öland och Gotland. Hotas av igenväxning eller exploatering av sandmarker, skogsplanteringar och ändrade brukningsformer (upphört trädesbruk). Även restaurering av sand- och grustäkter är ett potentiellt hot. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (200-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Konventioner Typisk art i 2330 Grässandhedar (Kontinental region (CON))
En 7–8,5 mm lång jordlöpare med långsträckt oval, tillplattad kroppsform. Grundfärgen är svartbrun, halssköldens sidokanter och bakhörn och ofta ett brett parti längs täckvingarnas sidokanter rödbruna. Enfärgat mörka exemplar förekommer dock. Ben (åtminstone fötter) och antenner ljusare bruna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för oval frölöpare

Länsvis förekomst och status för oval frölöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för oval frölöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Halland, Öland och Gotland. Endast i Skåne förekommer arten i inlandet (främst i Vombsänkan), för övrigt är alla svenska fynd gjorda på kustnära lokaler. Närmast funnen i Danmark och i Baltikum, vidare utbredd från Västeuropa till Sibirien, Mongoliet och norra Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Harpalus  
 • Art
  Harpalus servus(Duftschmid, 1812) - oval frölöpare

Lever på torra, öppna sandmarker med gles vegetation, ofta i solexponerade sydsluttningar. Oftast på borsttåtelhedar eller i sandstäppsvegetation, men också på flygsand nära havet med Ammophila eller gles ljung, även i sandtag och på sandiga trädesåkrar. Vanligen på ren, fin sand, mer sällan med grusinblandning. Fordrar vegetationslösa ytor med lös sand, och gynnas därför av erosion (i branter) eller markslitage av betesdjur, kaniner eller mänsklig aktivitet (på de skånska övningsfälten Revingehed och Ravlunda bestående av trafik med militära pansarfordon). Nattaktiv, om dagen nedgrävd i sanden. Liksom andra Harpalus-arter en växtätare, både som larv och som fullbildad. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Arten hotas av såväl igenväxning genom upphörd hävd som exploatering (t ex stugbebyggelse i kustnära områden), skogsplanteringar och ändrade brukningsformer (upphört trädesbruk). Även restaurering av sand- och grustäkter är ett potentiellt hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Bibehåll beteshävd och/eller annat markslitage på sandfält, och skydda dessa mot skogsplantering eller exploatering. Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och grustäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Ljungberg, H. 1999. Skalbaggar och andra insekter på sandstäppslokaler i östra Skåne. Länsstyrelsen i Skåne län.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Ljungberg, H. 2004. Skalbaggar i halländska sanddyner och kusthedar. Länsstyrelsen i Hallands län, Enheten för naturvård & miljöövervakning, meddelande 2004:6.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Harpalus  
 • Art
  Harpalus servus, (Duftschmid, 1812) - oval frölöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.