Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Helophorus redtenbacheri

Organismgrupp Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl. Helophorus redtenbacheri
  Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Detta är en ca 3 mm lång, ganska långsmal art, som till färgen är mörkbrun till nästan svart. Täckvingarna har kraftiga punktstrimmor med välvda, smala mellanrum. De har en oregelbunden mörkare fläck över suturen bakom mitten samt en på vardera sidan nära kanten. Täckvingeflankerna är brett synliga underifrån. Den måttligt välvda halsskölden är bronsfärgad eller mörkt grönskimrande med fem längdfåror och grov, oftast tydlig granulering. De 8-ledade antennerna och benen är brunröda.
Utbredning
Länsvis förekomst för Helophorus redtenbacheri Observationer i Sverige för Helophorus redtenbacheri
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Skåne. Inga sentida fynd är kända, men hotstatus är svårbedömd då arten är mycket svår att identifiera. Närmast i Danmark, där den nyligen återfunnits, och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från östra Mellaneuropa österut till västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever akvatiskt i mindre, ofta temporära, eutrofa vatten med rik vegetation och lerig botten i öppen terräng. Endast känd från Skåne. Inga sentida fynd är kända, men hotstatus är svårbedömd då arten är mycket svår att identifiera. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (0-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (0-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (0-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever akvatiskt i mindre, ofta temporära, eutrofa vatten med rik vegetation och lerig botten i öppen terräng. Arten påträffas framför allt under våren, då den fortplantar sig och spinner kokonger med krypande trådlika master, som slingrar sig över bottensubstratet vid vattenbrynet.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Helophoridae (halsrandbaggar), Släkte Helophorus, Art Helophorus redtenbacheri Kuwert, 1885 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever akvatiskt i mindre, ofta temporära, eutrofa vatten med rik vegetation och lerig botten i öppen terräng. Endast känd från Skåne. Inga sentida fynd är kända, men hotstatus är svårbedömd då arten är mycket svår att identifiera. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (0-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (0-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (0-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Detta är en ca 3 mm lång, ganska långsmal art, som till färgen är mörkbrun till nästan svart. Täckvingarna har kraftiga punktstrimmor med välvda, smala mellanrum. De har en oregelbunden mörkare fläck över suturen bakom mitten samt en på vardera sidan nära kanten. Täckvingeflankerna är brett synliga underifrån. Den måttligt välvda halsskölden är bronsfärgad eller mörkt grönskimrande med fem längdfåror och grov, oftast tydlig granulering. De 8-ledade antennerna och benen är brunröda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Helophorus redtenbacheri

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Helophorus redtenbacheri

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Skåne. Inga sentida fynd är kända, men hotstatus är svårbedömd då arten är mycket svår att identifiera. Närmast i Danmark, där den nyligen återfunnits, och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från östra Mellaneuropa österut till västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Hydrophiloidea  
 • Familj
  Helophoridae - halsrandbaggar 
 • Släkte
  Helophorus  
 • Art
  Helophorus redtenbacheriKuwert, 1885

Lever akvatiskt i mindre, ofta temporära, eutrofa vatten med rik vegetation och lerig botten i öppen terräng. Arten påträffas framför allt under våren, då den fortplantar sig och spinner kokonger med krypande trådlika master, som slingrar sig över bottensubstratet vid vattenbrynet.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· grönalger - Chlorophyta (Viktig)
Upphört bete med åtföljande igenväxning, ändrad dränering samt eventuellt igenfyllning av vissa lokaler är förmodligen de allvarligaste hoten mot arten i framtiden.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Verka för att igenväxning, utdikning och igenfyllning av mindre, grunda vatten undviks. Man bör även göra ett riktat eftersök av arten i södra Sverige, främst i Skåne, för att utröna dess nuvarande status.

Angus, R. 1992. Insecta: Coleoptera, Hydrophilidae: Helophorinae. Süsswasserfauna von Mitteleur. 20/10–2: 71–72, 96.

Hansen, M. 1983. De danske arter av slaegten Helophorus Fabricius 1775 (Coleoptera, Hydrophilidae). Ent. Meddr 50: 55–76.

Hansen, M. 1987. The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 18: 117–118.

Pedersen, J., Pritzl, G., Runge, J. B. & Vagtholm-Jensen, O. 2001. Fund af biller i Danmark, 2000 (Coleoptera). Ent. Meddr 69: 81-107.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Hydrophiloidea  
 • Familj
  Helophoridae - halsrandbaggar 
 • Släkte
  Helophorus  
 • Art
  Helophorus redtenbacheri, Kuwert, 1885
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.