Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Kageronia orbiticola

Organismgrupp Sländor, Dagsländor Kageronia orbiticola
  Sländor, Dagsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Larven är 7–10 mm som störst och den vuxna insekten i ungefär samma storlek. Larven har, i likhet med de flesta dagsländor, tre bakre spröt, medan sländan har två bakre spröt. Sländorna vilar med vingarna vertikalt uppfällda över kroppen. Larverna har en serie med yttre gälar på sidorna av bakkroppen vilka är mindre, mer avrundade och sitter glesare än hos fränderna inom familjen forssländor. Denna familj kännetecknas av breda, platta huvuden och kroppar samt kraftiga lår, men Kageronia orbiticola tillhör de spensligaste i dessa avseenden. Gälarnas avrundade ändar och behåringen på stjärtspröten är artskiljande karaktärer. De vuxna sländorna särskiljs utifrån att underbenen är längre lårbenen och på vinglängden som är 7,5–8,5 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Kageronia orbiticola Observationer i Sverige för Kageronia orbiticola
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer i de norra delarna av Sverige, Finland, i Karelska delrepubliken i Ryssland samt i östra delen av Sibirien. Den har varit förbisedd i Sverige. Första fyndet är från 1961. Cirka 10 aktuella lokaler är kända från de nordligaste länen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Cirka 10 kända lokaler i Norrlands inland. Senaste fyndet 1992. Lever i speciella småbäckar, men det finns sannolikt ett betydande mörkertal. Arten sannolikt känslig för skogsbruk och andra aktiviteter som orsakar grumlighet i vatten och igensättning av bottnar. Dess status är dock till största delen okänd. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Inga nya fynd sedan 2005. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30500 (1000-60000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (40-400) km². Utifrån fynddata 090317. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Pga intensivt skogsbruk. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Arten har en ettårig livscykel och övervintrar sannolikt som ägg. Det kan dock inte uteslutas att övervintring i form av små larver förekommer. I Fennoskandien har larver påträffats från juni till september, dock aldrig i stora mängder. Arten har hittats i vattendrag som bottenfryser under vintern och som temporärt kan torka ut under sommaren. I Sibirien har den tagits i smärre lugnvattenspartier i små kalla bäckar. I Fennoskandien har den påträffats i likartade biotoper, även om fynd i mer hastigt rinnande vatten också förekommit. Det enda fyndet av artens larver i ett större vattendrag härrör från Vindelälven och det kan inte uteslutas att de drivit dit från smärre tillflöden. Bottensubstratet vid fyndlokalerna har dominerats av sand och sten där den huvudsakliga vegetationen utgjorts av igelknopp (Sparganium spp). Stränderna har vanligen kantats av blandskog. H. orbiticola har oftast påträffats tillsammans med dagsländorna Baetis subalpinus och Metretopus alter, arter som är typiska för kalla, sandiga småbäckar.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Ephemeroptera (dagsländor), Familj Heptageniidae (forsdagsländor), Släkte Kageronia, Art Kageronia orbiticola (Kluge, 1986) Synonymer Heptagenia orbiticola Kluge, 1986

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Cirka 10 kända lokaler i Norrlands inland. Senaste fyndet 1992. Lever i speciella småbäckar, men det finns sannolikt ett betydande mörkertal. Arten sannolikt känslig för skogsbruk och andra aktiviteter som orsakar grumlighet i vatten och igensättning av bottnar. Dess status är dock till största delen okänd. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Inga nya fynd sedan 2005. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30500 (1000-60000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (40-400) km². Utifrån fynddata 090317. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Pga intensivt skogsbruk. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Larven är 7–10 mm som störst och den vuxna insekten i ungefär samma storlek. Larven har, i likhet med de flesta dagsländor, tre bakre spröt, medan sländan har två bakre spröt. Sländorna vilar med vingarna vertikalt uppfällda över kroppen. Larverna har en serie med yttre gälar på sidorna av bakkroppen vilka är mindre, mer avrundade och sitter glesare än hos fränderna inom familjen forssländor. Denna familj kännetecknas av breda, platta huvuden och kroppar samt kraftiga lår, men Kageronia orbiticola tillhör de spensligaste i dessa avseenden. Gälarnas avrundade ändar och behåringen på stjärtspröten är artskiljande karaktärer. De vuxna sländorna särskiljs utifrån att underbenen är längre lårbenen och på vinglängden som är 7,5–8,5 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Kageronia orbiticola

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Kageronia orbiticola

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer i de norra delarna av Sverige, Finland, i Karelska delrepubliken i Ryssland samt i östra delen av Sibirien. Den har varit förbisedd i Sverige. Första fyndet är från 1961. Cirka 10 aktuella lokaler är kända från de nordligaste länen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Ephemeroptera - dagsländor 
 • Familj
  Heptageniidae - forsdagsländor 
 • Släkte
  Kageronia  
 • Art
  Kageronia orbiticola(Kluge, 1986)
  Synonymer
  Heptagenia orbiticola Kluge, 1986

Arten har en ettårig livscykel och övervintrar sannolikt som ägg. Det kan dock inte uteslutas att övervintring i form av små larver förekommer. I Fennoskandien har larver påträffats från juni till september, dock aldrig i stora mängder. Arten har hittats i vattendrag som bottenfryser under vintern och som temporärt kan torka ut under sommaren. I Sibirien har den tagits i smärre lugnvattenspartier i små kalla bäckar. I Fennoskandien har den påträffats i likartade biotoper, även om fynd i mer hastigt rinnande vatten också förekommit. Det enda fyndet av artens larver i ett större vattendrag härrör från Vindelälven och det kan inte uteslutas att de drivit dit från smärre tillflöden. Bottensubstratet vid fyndlokalerna har dominerats av sand och sten där den huvudsakliga vegetationen utgjorts av igelknopp (Sparganium spp). Stränderna har vanligen kantats av blandskog. H. orbiticola har oftast påträffats tillsammans med dagsländorna Baetis subalpinus och Metretopus alter, arter som är typiska för kalla, sandiga småbäckar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Ändrade temperaturförhållanden (ökad temperatur) och ändrad flödesrytmik (lågvatten under larvstadiet) utgör troligen de största hoten mot arten. Sannolikt livnär sig H. orbiticola, liksom flertalet andra dagsländearter, av de påväxtalger som bildas på stenar och nedfallna löv. Då arten tagits i mycket klara vatten kan det inte uteslutas att den är känslig för ökad grumlighet, vilket inom artens utbredningsområde främst orsakas av olika skogsbruksåtgärder. Sannolikt är den även försurningskänslig.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Studera artens ekologi och biotopkrav närmare. Lämna en skyddszon längs de vattendrag där den förekommer så att strandvegetationen fortsätter ge vattnet svalkande skugga. Bibehåll ett högt lövträdsinslag närmast stranden. Undvik reglering, vattenuttag och andra aktiviteter som kan förändra flödesrytmiken, liksom verksamheter som grumlar vattnet.

Degerman, E., Fernholm, B. och Lingdell, P-E. 1994. Bottenfauna och fisk i sjöar och vattendrag.

Naturvårdsverket rapport nr 4345: 37, 183.

Engblom, E. 1996. Ephemeroptera, Mayflies. In Aquatic Insects of North Europe. P. 13-53. Apollo Books Stenstrup.

Johansson, A. & Nilsson, A.N. 1994. Insects of a small aestival stream in northern Sweden. Hydrobiologia.

294: 17-22. Saaristo, M. I., Nilsson, A. N. and Savolainen, E. 1993. Heptagenia orbiticula Kluge, a mayfly species new to Europe (Ephemeroptera, Heptageniidae). Ent. Tidskr. 114.

http://www.faunaeur.org/

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Pär-Erik Lingdell 1995. Rev. Ulf Bjelke 2007. Beskrivning rev. Eva Engblom 2018 © ArtDatabanken, SLU 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Ephemeroptera - dagsländor 
 • Familj
  Heptageniidae - forsdagsländor 
 • Släkte
  Kageronia  
 • Art
  Kageronia orbiticola, (Kluge, 1986)
  Synonymer
  Heptagenia orbiticola Kluge, 1986
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Pär-Erik Lingdell 1995. Rev. Ulf Bjelke 2007. Beskrivning rev. Eva Engblom 2018 © ArtDatabanken, SLU 2018.