Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hermaeophaga mercurialis

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Hermaeophaga mercurialis
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,6-3,2 mm lång bladbagge med oval, starkt välvd kropp. Svart, översidan med blått metallskimmer, antennbas, knän och fötter ljusare.
Utbredning
Länsvis förekomst för Hermaeophaga mercurialis Observationer i Sverige för Hermaeophaga mercurialis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge och Västergötland. Närmast i Danmark och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa österut till Jordanien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever på skogsbingel (Mercurialis perennis) i lundar och lövskogar. Känd från Skåne, Blekinge och Västergötland. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-320) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Lever på skogsbingel (Mercurialis perennis) i lundar och lövskogar. Arten saknar flygförmåga.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsbingel
· skogsbingel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Hermaeophaga, Art Hermaeophaga mercurialis (Fabricius, 1792) Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever på skogsbingel (Mercurialis perennis) i lundar och lövskogar. Känd från Skåne, Blekinge och Västergötland. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-320) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
En 2,6-3,2 mm lång bladbagge med oval, starkt välvd kropp. Svart, översidan med blått metallskimmer, antennbas, knän och fötter ljusare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hermaeophaga mercurialis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hermaeophaga mercurialis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge och Västergötland. Närmast i Danmark och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa österut till Jordanien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Hermaeophaga  
 • Art
  Hermaeophaga mercurialis(Fabricius, 1792)

Lever på skogsbingel (Mercurialis perennis) i lundar och lövskogar. Arten saknar flygförmåga.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsbingel - Mercurialis perennis (Viktig)
Lundar med skogsbingel förekommer fläckvis i landskapet, åtskilda av trakter där arten helt saknas. Eftersom bingeljordloppan saknar flygförmåga blir lokalförekomsterna isolerade och populationen starkt fragmenterad.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Lövskogsmark med skogsbingel bör skyddas.

Douguet, S. 1994. Coleopteres Chrysomelidae Volume 2 Alticinae. Fed. Francaise Soc. Sci. Nat. Paris.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Hermaeophaga  
 • Art
  Hermaeophaga mercurialis, (Fabricius, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.