Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Haeterius ferrugineus

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Haeterius ferrugineus
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En rödbrun, rund skalbagge som är 2 mm lång. Benen är mycket kraftigt byggda med breeda, platta skenben. Antennerna har en liten men tydlig klubba. På halsskölden finns två längsfåror och den har en behårad yta. På täckvingarna finns fyra längsfåror som är långa som halva täckvingarna. Det finns dessutom en tydlig behåring på täckvingarna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Haeterius ferrugineus Observationer i Sverige för Haeterius ferrugineus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer mycket lokalt i den sydligaste delen av landet. De flesta lokalerna ligger i östra Skåne, men den är även känd från Blekinge och Gotska Sandön. Arten förekommer även i Danmark och i Baltikum. Totalutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut till Kasakstan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ett rovdjur som lever i bon av myror av flera olika släkten, t.ex. arter i släktena Myrmica och Formica. I Sverige tycks arten främst leva hos Formica fusca. På torra, öppna sandmarker, gärna i sydvända skogsbryn eller slänter. Påträffad i Skåne, Blekinge och på Gotska Sandön. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever i bon av myror av flera olika släkten, t.ex. arter i släktena Myrmica och Formica. I Sverige tycks arten främst leva hos Formica fusca. På torra, öppna sandmarker, gärna i sydvända skogsbryn eller slänter. De fullbildade skalbaggarna hittas om våren på undersidan av de stenar där myrorna har sina bon. Arten livnär sig av döda eller skadade myror.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Haeterius, Art Haeterius ferrugineus (Olivier, 1789) Synonymer Hetaerius ferrugineus (Olivier, 1789)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ett rovdjur som lever i bon av myror av flera olika släkten, t.ex. arter i släktena Myrmica och Formica. I Sverige tycks arten främst leva hos Formica fusca. På torra, öppna sandmarker, gärna i sydvända skogsbryn eller slänter. Påträffad i Skåne, Blekinge och på Gotska Sandön. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En rödbrun, rund skalbagge som är 2 mm lång. Benen är mycket kraftigt byggda med breeda, platta skenben. Antennerna har en liten men tydlig klubba. På halsskölden finns två längsfåror och den har en behårad yta. På täckvingarna finns fyra längsfåror som är långa som halva täckvingarna. Det finns dessutom en tydlig behåring på täckvingarna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Haeterius ferrugineus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Haeterius ferrugineus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer mycket lokalt i den sydligaste delen av landet. De flesta lokalerna ligger i östra Skåne, men den är även känd från Blekinge och Gotska Sandön. Arten förekommer även i Danmark och i Baltikum. Totalutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut till Kasakstan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Haeteriinae  
 • Släkte
  Haeterius  
 • Art
  Haeterius ferrugineus(Olivier, 1789)
  Synonymer
  Hetaerius ferrugineus (Olivier, 1789)

Lever i bon av myror av flera olika släkten, t.ex. arter i släktena Myrmica och Formica. I Sverige tycks arten främst leva hos Formica fusca. På torra, öppna sandmarker, gärna i sydvända skogsbryn eller slänter. De fullbildade skalbaggarna hittas om våren på undersidan av de stenar där myrorna har sina bon. Arten livnär sig av döda eller skadade myror.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten har både en begränsad utbredning och ett specialiserat levnadssätt. Den kan hotas av igenväxning eller exploatering av sandiga marker, kanske främst i östra Skåne.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Vissa av artens lokaler hålls för närvarande öppna tack vare betning av får och kor. Betestrycket på dessa platser bör inte minskas.

Baranowski, R. 1979. Intressanta skalbaggsfynd 4. Ent. Tidskr. 100: 71–80.

Sörensson, M. 1979. Uppgifter om svenska skalbaggar. Ent. Tidskr. 100: 67–69.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Haeteriinae  
 • Släkte
  Haeterius  
 • Art
  Haeterius ferrugineus, (Olivier, 1789)
  Synonymer
  Hetaerius ferrugineus (Olivier, 1789)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.