Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hydaticus continentalis

Organismgrupp Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl. Hydaticus continentalis
  Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 12-14 mm lång, ganska brett oval och måttligt konvex dykare. Halsskölden är rödgul och har baktill ett smalt, framåt bågböjt svart band, som ej når sidorna. Täckvingarna är svarta med en gul tvärteckning bakom basen samt gula längsband, som vid ytterkanterna och framtill är upplösta i fläckar. Honorna har fördjupade längsstreck på täckvingarna, samt mindre utpräglad gulteckning.
Utbredning
Länsvis förekomst för Hydaticus continentalis Observationer i Sverige för Hydaticus continentalis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Halland, Gotland och Uppland. Sentida fynd endast från Skåne. Närmast i Danmark, Baltikum, Polen samt Nordtyskland, där arten gått starkt tillbaka under senare tid. I övrigt finns den ned till Norditalien och Frankrike samt österut till Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Ett vattenlevande rovdjur som mest påträffas i grunda, vegetationsrika, ofta m.el.m. temporära dammar och kärr med en rik vegetation av gräs (t.ex. Glyceria fluitans). Känd från Skåne, Halland, Gotland och Uppland. Sentida fynd endast från Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (40-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Ett vattenlevande rovdjur som mest påträffas i grunda, vegetationsrika, ofta m.el.m. temporära dammar och kärr med en rik vegetation av gräs (t.ex. Glyceria fluitans). Den fullbildade skalbaggen övervintrar på land. Larvutvecklingen äger rum under försommaren. Arten har en god flygförmåga och är bl.a. funnen i vinddrift på sandiga havsstränder.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Dytiscidae (dykare), Släkte Hydaticus, Art Hydaticus continentalis Balfour-Browne, 1944 Synonymer Hydaticus stagnalis (Fabricius, 1787) nec (Geoffroy, 1785)

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Ett vattenlevande rovdjur som mest påträffas i grunda, vegetationsrika, ofta m.el.m. temporära dammar och kärr med en rik vegetation av gräs (t.ex. Glyceria fluitans). Känd från Skåne, Halland, Gotland och Uppland. Sentida fynd endast från Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (40-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).

Åtgärdsprogram Under produktion
En 12-14 mm lång, ganska brett oval och måttligt konvex dykare. Halsskölden är rödgul och har baktill ett smalt, framåt bågböjt svart band, som ej når sidorna. Täckvingarna är svarta med en gul tvärteckning bakom basen samt gula längsband, som vid ytterkanterna och framtill är upplösta i fläckar. Honorna har fördjupade längsstreck på täckvingarna, samt mindre utpräglad gulteckning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hydaticus continentalis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hydaticus continentalis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Halland, Gotland och Uppland. Sentida fynd endast från Skåne. Närmast i Danmark, Baltikum, Polen samt Nordtyskland, där arten gått starkt tillbaka under senare tid. I övrigt finns den ned till Norditalien och Frankrike samt österut till Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Dytiscidae - dykare 
 • Underfamilj
  Dytiscinae  
 • Tribus
  Hydaticini  
 • Släkte
  Hydaticus  
 • Art
  Hydaticus continentalisBalfour-Browne, 1944
  Synonymer
  Hydaticus stagnalis (Fabricius, 1787) nec (Geoffroy, 1785)

Ett vattenlevande rovdjur som mest påträffas i grunda, vegetationsrika, ofta m.el.m. temporära dammar och kärr med en rik vegetation av gräs (t.ex. Glyceria fluitans). Den fullbildade skalbaggen övervintrar på land. Larvutvecklingen äger rum under försommaren. Arten har en god flygförmåga och är bl.a. funnen i vinddrift på sandiga havsstränder.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens minskning står förmodligen i samband med igenfyllnad av småvatten i jordbrukslandskapet, och igenväxning p.g.a. upphörd hävd. En av de skånska lokalerna är en grund vattensamling i en öppen betesmark, där arten lätt kan slås ut av oförutsedda händelser. Omfattande insamling skulle även kunna skada dessa små populationer.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Det är av vikt att våtmarker med temporära småvatten sparas och hålls öppna, och eftersom gräskärr nästan försvunnit, kan det vara på sin plats, att försöka återskapa några sådana, till gagn för den biologiska mångfalden i stort. Vidare bör artens ekologi och status ytterligare undersökas och en skötselplan för de aktuella lokalerna eventuellt upprättas.

Åtgärdsprogram Under produktion

Mahler, V. 1987. Sjette tillaeg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). Ent. Meddr 54: 188.

Nilsson, A. N. & Holmen, M. 1995. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. II.

Dytiscidae. Fauna Ent. Scand. 32: 154–155.

Schaeflein, H. 1989. Dritter Beitrag zur Dytiscidenfauna Mitteleuropas (Coleoptera) mit ökologischen und nomenklatorischen Anmerkungen. Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser. A, Nr. 430: 28.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Dytiscidae - dykare 
 • Underfamilj
  Dytiscinae  
 • Tribus
  Hydaticini  
 • Släkte
  Hydaticus  
 • Art
  Hydaticus continentalis, Balfour-Browne, 1944
  Synonymer
  Hydaticus stagnalis (Fabricius, 1787) nec (Geoffroy, 1785)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.