Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hydraena nigrita

Organismgrupp Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl. Hydraena nigrita
  Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna lilla art har en kort, ganska bred och något välvd kropp. Längden är 1,7–2,1 mm. Halsskölden är sexkantig och från mitten jämnt avsmalnande framåt och bakåt. Den är kraftigt och tätt punkterad med en u-formad grund fördjupning. Täckvingarna har väl rundade sidor, och är mindre än 1,5 gånger så långa som breda. Färgen är svart och något glänsande. Benen är gula.
Utbredning
Länsvis förekomst för Hydraena nigrita Observationer i Sverige för Hydraena nigrita
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
De få hittills kända svenska fynden av denna sällsynta art är från bäckar i Dalby och mellan Harlösa och Öveds Kloster i Skåne. Under senare år finns även fynd i bäckar vid Ringsjön. Några gamla fynd är ej kända, men arten har förmodligen varit starkt förbisedd. Den är också funnen i Danmark och Norge men ej i Finland. Det är en i huvudsak väst- och mellaneuropeisk art.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i rinnande vatten, främst rena bäckar med sand- eller stenbotten och viss beskuggning. Endast känd från några få begränsade lokaler i Skåne. Alla fynd är relativt sentida, och arten är formodligen delvis förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 400 (300-500) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (60-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever i rinnande vatten, främst i tämligen grunda skogsbäckar med högt pH, sittande på stenar och grenstumpar både i långsammare och hastigare strömmande avsnitt. Vegetation saknas oftast i strömfåran, som t.ex. i Dalby-bäcken, som rinner fram under ek, bok, alm och ask över ibland ganska grovblockig lerskiffer-gnejsmorän. Arten tycks vara beroende av beskuggning av träd eller yppig kantvegetation, som hänger ner över vattnet. Den är en bra indikatorart för rena vatten.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Hydraenidae (vattenbrynsbaggar), Släkte Hydraena, Art Hydraena nigrita Germar, 1824 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i rinnande vatten, främst rena bäckar med sand- eller stenbotten och viss beskuggning. Endast känd från några få begränsade lokaler i Skåne. Alla fynd är relativt sentida, och arten är formodligen delvis förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 400 (300-500) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (60-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Denna lilla art har en kort, ganska bred och något välvd kropp. Längden är 1,7–2,1 mm. Halsskölden är sexkantig och från mitten jämnt avsmalnande framåt och bakåt. Den är kraftigt och tätt punkterad med en u-formad grund fördjupning. Täckvingarna har väl rundade sidor, och är mindre än 1,5 gånger så långa som breda. Färgen är svart och något glänsande. Benen är gula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hydraena nigrita

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hydraena nigrita

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.De få hittills kända svenska fynden av denna sällsynta art är från bäckar i Dalby och mellan Harlösa och Öveds Kloster i Skåne. Under senare år finns även fynd i bäckar vid Ringsjön. Några gamla fynd är ej kända, men arten har förmodligen varit starkt förbisedd. Den är också funnen i Danmark och Norge men ej i Finland. Det är en i huvudsak väst- och mellaneuropeisk art.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Hydraenidae - vattenbrynsbaggar 
 • Underfamilj
  Hydraeninae  
 • Tribus
  Hydraenini  
 • Släkte
  Hydraena  
 • Art
  Hydraena nigritaGermar, 1824

Lever i rinnande vatten, främst i tämligen grunda skogsbäckar med högt pH, sittande på stenar och grenstumpar både i långsammare och hastigare strömmande avsnitt. Vegetation saknas oftast i strömfåran, som t.ex. i Dalby-bäcken, som rinner fram under ek, bok, alm och ask över ibland ganska grovblockig lerskiffer-gnejsmorän. Arten tycks vara beroende av beskuggning av träd eller yppig kantvegetation, som hänger ner över vattnet. Den är en bra indikatorart för rena vatten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· grönalger - Chlorophyta (Viktig)
Olika vattenföroreningar är det största hotet mot arten. Troligen kan också skogsavverkning vara ett hot liksom försämrad vattenkvalitet på grund av kväveläckage.

Påverkan
 • Försurning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Skydd av bl. a. Borstbäcken behövs, samt bevarande och skötsel av hela vattendragsmiljön, även kantzonerna, på lokaler, där arten förekommer.

Ericson, B. 2002. Inventering av vattenlevande skalbaggar i Snogeröds- och Finnhultsbäckarna i Höörs kommun. Rapport från Höörs kommun.

Hansen, M. 1987. The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 18: 60–61.

Knie, J. 1976. Zur Synökologie der Käferfauna in ausgewählten Fliessgewässern des Rheinischen Schiefergebirges mit statistisch – morphometrischen und autökologischen Untersuchungen an der Gattung Elmis Latreille 1798 (Coleoptera). Inaugural Dissertation. Bonn.

Lundberg, S. 1988. Catalogus Coleopterorum Sueciae – rättelser och tillägg. Ent. Tidskr. 109: 81.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Hydraenidae - vattenbrynsbaggar 
 • Underfamilj
  Hydraeninae  
 • Tribus
  Hydraenini  
 • Släkte
  Hydraena  
 • Art
  Hydraena nigrita, Germar, 1824
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.