Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hypera arundinis

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Hypera arundinis
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5.5–7.5 mm lång vivel med långsträckt kroppsform, rätt kort snyte och långa ben. Kroppen är svart med översidan täckt av en ockragul fjällbeklädnad. Fräscha exemplar är omisskännliga, men fjällen skavs lätt av, och äldre exemplar kan vara nästan enfärgat svarta.
Utbredning
Länsvis förekomst för Hypera arundinis Observationer i Sverige för Hypera arundinis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har noterats från Skåne, Blekinge och Öland. Endast få lokaler är kända, särskilt under senare år då arten endast påträffats i Skåne. Den kan dock till viss del vara förbisedd. Närmast känd från Danmark och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på sprängört och vattenmärke vid små vattensamlingar. Påträffad i Skåne och Blekinge samt på Öland. Sentida fynd endast från enstaka lokaler i Skåne. Hot mot arten är igenväxning av strandmiljöer som följd av upphörd hävd eller eutrofiering, förvärrat av att expansiva arter som t.ex. jättegröe konkurrerar ut värdväxterna. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Lever på vattenmärke (Sium latifolium), men åtminstone de vuxna djuren kan även förekomma på andra vattenväxande flockblomstriga växter såsom bäckmärke (Berula erecta) och vattenstäkra (Oenanthe aquatica) (Morris 2002, Rheinheimer et al. 2010). Vid eutrofa sjö- och åstränder, vid kärr och småvatten i betesmark, igenväxande torvgravar osv. Larven lever utvändigt på värdväxtens blommor och mindre blad, senare även på större blad vilket kan ge ett tecken på artens förekomst. Förpuppningen sker inuti stänglarna, och de fullbildade skalbaggar kläcks fram under sensommaren, och ligger åtminstone en tid kvar i växtens stängel (Hansen 1964). Efter övervintring kan de hittas under våren och försommaren på ovan nämnda växter, då fortplantningen sker.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bäckmärke
· bäckmärke
· vattenmärke
· vattenmärke
· vattenstäkra
· vattenstäkra
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Hypera, Art Hypera arundinis (Paykull, 1792) Synonymer Phytonomus arundinis (Paykull, 1792)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på sprängört och vattenmärke vid små vattensamlingar. Påträffad i Skåne och Blekinge samt på Öland. Sentida fynd endast från enstaka lokaler i Skåne. Hot mot arten är igenväxning av strandmiljöer som följd av upphörd hävd eller eutrofiering, förvärrat av att expansiva arter som t.ex. jättegröe konkurrerar ut värdväxterna. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
En 5.5–7.5 mm lång vivel med långsträckt kroppsform, rätt kort snyte och långa ben. Kroppen är svart med översidan täckt av en ockragul fjällbeklädnad. Fräscha exemplar är omisskännliga, men fjällen skavs lätt av, och äldre exemplar kan vara nästan enfärgat svarta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hypera arundinis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hypera arundinis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har noterats från Skåne, Blekinge och Öland. Endast få lokaler är kända, särskilt under senare år då arten endast påträffats i Skåne. Den kan dock till viss del vara förbisedd. Närmast känd från Danmark och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Hyperinae  
 • Tribus
  Hyperini  
 • Släkte
  Hypera  
 • Art
  Hypera arundinis(Paykull, 1792)
  Synonymer
  Phytonomus arundinis (Paykull, 1792)

Lever på vattenmärke (Sium latifolium), men åtminstone de vuxna djuren kan även förekomma på andra vattenväxande flockblomstriga växter såsom bäckmärke (Berula erecta) och vattenstäkra (Oenanthe aquatica) (Morris 2002, Rheinheimer et al. 2010). Vid eutrofa sjö- och åstränder, vid kärr och småvatten i betesmark, igenväxande torvgravar osv. Larven lever utvändigt på värdväxtens blommor och mindre blad, senare även på större blad vilket kan ge ett tecken på artens förekomst. Förpuppningen sker inuti stänglarna, och de fullbildade skalbaggar kläcks fram under sensommaren, och ligger åtminstone en tid kvar i växtens stängel (Hansen 1964). Efter övervintring kan de hittas under våren och försommaren på ovan nämnda växter, då fortplantningen sker.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bäckmärke - Berula erecta (Har betydelse)
· vattenmärke - Sium latifolium (Viktig)
· vattenstäkra - Oenanthe aquatica (Har betydelse)
Exakt status är dåligt känd. Arten är dock utan tvekan missgynnad av igenväxning av kärr och sjöstränder p.g.a upphört bete, av naturlig igenväxning av märgel- och torvgravar samt av igenfyllnad av småvatten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras så att dess status och hotbild kan fastställas.

Hansen, V. (1964) Fortegnelse over Danmarks biller. Entomologiske Meddelelser 33 (1)

Morris, M.G. (2002) True Weevils (Part I). Coleoptera: Curculionidae (subfamilies Raymondionyminae to Smicronychinae). Handbooks for the identification of British insects, vol. 5, part 17b. London: Royal Entomological Society.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Hyperinae  
 • Tribus
  Hyperini  
 • Släkte
  Hypera  
 • Art
  Hypera arundinis, (Paykull, 1792)
  Synonymer
  Phytonomus arundinis (Paykull, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.