Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Brachypera dauci

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Brachypera dauci
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5.5–6,5 mm lång vivel med rätt bred kroppsform, rätt kort snyte och långa, kraftiga ben. Kroppen är brun med översidan täckt av en fjällbeklädnad som är spräcklig i brunt, svart och blekgult/vitaktigt. Halsskölden har ljusa band längs mittlinjen och sidokanterna, på täckvingarna är en stor fläck längs sidokanterna ljus, och sömmen har omväxlande mörka och ljusa partier.
Utbredning
Länsvis förekomst för Brachypera dauci Observationer i Sverige för Brachypera dauci
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare känd från Skåne, Halland, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Västergötland och Bohuslän. Få sentida lokaler är kända, men dessa är spridda inom det kända utbredningsområdet och arten kan till viss del vara förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Närmast känd från Danmark och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på skatnäva på torra, sandiga marker, t.ex. trädesåkrar. Påträffad i några landskap från Skåne till Bohuslän och Östergötland. Sentida fynd främst från Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Lever på skatnäva (Erodium cicutarium). I Mellaneuropa uppges fullvuxna individer även från andra arter av släktena Erodium och Geranium (Koch 1992, Rheinheimer et al. 2010), bl.a. mjuknäva (G. molle) och sparvnäva (G. pusillum), men om larvutvecklingen kan fullbordas i dessa är osäkert. På torr, öppen och gärna sandig mark såsom trädesåkrar, ruderatmark, slänter i grustag, betade sandfält. Larven lever utvändigt på undersidan av värdväxtens blad (Rheinheimer et al. 2010). Den fullbildade skalbaggen påträffas under sensommaren-hösten, och återigen efter övervintring under våren och försommaren då fortplantningen sker. Den är marklevande och nattaktiv, och påträffas oftast under värdväxtens bladrosett eller nedgrävd i sanden (Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skatnäva
· skatnäva
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Brachypera, Art Brachypera dauci (Olivier, 1807) Synonymer Phytonomus fasciculatus (Herbst, 1795) nec (De Geer, 1775), Hypera dauci (Olivier, 1807)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på skatnäva på torra, sandiga marker, t.ex. trädesåkrar. Påträffad i några landskap från Skåne till Bohuslän och Östergötland. Sentida fynd främst från Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
En 5.5–6,5 mm lång vivel med rätt bred kroppsform, rätt kort snyte och långa, kraftiga ben. Kroppen är brun med översidan täckt av en fjällbeklädnad som är spräcklig i brunt, svart och blekgult/vitaktigt. Halsskölden har ljusa band längs mittlinjen och sidokanterna, på täckvingarna är en stor fläck längs sidokanterna ljus, och sömmen har omväxlande mörka och ljusa partier.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Brachypera dauci

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Brachypera dauci

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare känd från Skåne, Halland, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Västergötland och Bohuslän. Få sentida lokaler är kända, men dessa är spridda inom det kända utbredningsområdet och arten kan till viss del vara förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Närmast känd från Danmark och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Hyperinae  
 • Tribus
  Hyperini  
 • Släkte
  Brachypera  
 • Art
  Brachypera dauci(Olivier, 1807)
  Synonymer
  Phytonomus fasciculatus (Herbst, 1795) nec (De Geer, 1775)
  Hypera dauci (Olivier, 1807)

Lever på skatnäva (Erodium cicutarium). I Mellaneuropa uppges fullvuxna individer även från andra arter av släktena Erodium och Geranium (Koch 1992, Rheinheimer et al. 2010), bl.a. mjuknäva (G. molle) och sparvnäva (G. pusillum), men om larvutvecklingen kan fullbordas i dessa är osäkert. På torr, öppen och gärna sandig mark såsom trädesåkrar, ruderatmark, slänter i grustag, betade sandfält. Larven lever utvändigt på undersidan av värdväxtens blad (Rheinheimer et al. 2010). Den fullbildade skalbaggen påträffas under sensommaren-hösten, och återigen efter övervintring under våren och försommaren då fortplantningen sker. Den är marklevande och nattaktiv, och påträffas oftast under värdväxtens bladrosett eller nedgrävd i sanden (Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skatnäva - Erodium cicutarium (Viktig)
Artens synbara tillbakagång kan förmodas stå i samband med ändrade brukningsformer med upphörande trädesbruk samt igenväxning av sandfält p.g.a. upphört bete eller annan störning. Täktrestaurering kan också vara ett hot mot arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Beteshävd eller annan störning krävs för att bibehålla tidiga successionsstadier på sandmark. Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och grustäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Koch, K. (1992) Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 3. Krefeld

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Hyperinae  
 • Tribus
  Hyperini  
 • Släkte
  Brachypera  
 • Art
  Brachypera dauci, (Olivier, 1807)
  Synonymer
  Phytonomus fasciculatus (Herbst, 1795) nec (De Geer, 1775)
  Hypera dauci (Olivier, 1807)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.