Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hypera melancholica

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Hypera melancholica
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5–6,5 mm lång vivel med rätt bred kroppsform, rätt kort snyte och kraftiga ben. Kroppen är brun med översidan spräcklig av en olikfärgad beklädnad av i spetsen kluvna fjäll. Ben och antenner är rödbruna med mörkare lår. Arten är mycket svår att skilja från flera närstående arter, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Hypera melancholica Observationer i Sverige för Hypera melancholica
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten är uppgiven från Skåne, Halland, Småland, Öland, Gotland, Bohuslän och Dalsland. Utbredningen är emellertid ofullständigt känd p.g.a tidigare sammanblandning med andra arter i släktet, och det är troligt att flera landskapsuppgifter har baserats på felbestämda exemplar. Säkra fynd har hittills endast konstaterats från västra Skåne samt Gotland (Palm 1999). Några sentida svenska fynd är ej kända. Närmaste förekomst ligger i Danmark, där det finns flera fynd från perioden 1876 till 1914, men mycket få sentida fynd. Världsutbredningen omfattar Europa och västra Asien. Arten har också införts till Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på klöver och lusern på solvarma lokaler. Uppgiven från flera landskap, men sannolikt är alla exemplar norr om Skåne felbestämda. Senast funnen 1953 i Helsingborgstrakten. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Lever på olika ärtväxter. Några svenska uppgifter om värdväxt är ej kända. I Mellaneuropa uppges arten leva på klöver (Trifolium), lusern (Medicago) och sötväppling (Melilotus), men även flertalet andra ärtväxter. På torra och öppna ängs- och betesmarker och ruderatmarker såsom kalkbrott och vägslänter. Den fullbildade skalbaggen påträffas främst under våren-försommaren då fortplantningen sker. Larven lever utvändigt på värdväxtens blad, och förpuppar sig i en löst spunnen kokong mellan två blad. Den nya generationen kläcks ut under sommaren-sensommaren (Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· getväppling
· getväppling
· klövrar
· klövrar
· luserner
· luserner
· sötväpplingar
· sötväpplingar
· ärtväxter
· ärtväxter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Hypera, Art Hypera melancholica (Fabricius, 1792) Synonymer Phytonomus murinus (Fabricius, 1793) nec (Müller, 1764), Hypera fuscocinerea (Marsham, 1802)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på klöver och lusern på solvarma lokaler. Uppgiven från flera landskap, men sannolikt är alla exemplar norr om Skåne felbestämda. Senast funnen 1953 i Helsingborgstrakten. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En 5–6,5 mm lång vivel med rätt bred kroppsform, rätt kort snyte och kraftiga ben. Kroppen är brun med översidan spräcklig av en olikfärgad beklädnad av i spetsen kluvna fjäll. Ben och antenner är rödbruna med mörkare lår. Arten är mycket svår att skilja från flera närstående arter, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Hypera melancholica

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hypera melancholica

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är uppgiven från Skåne, Halland, Småland, Öland, Gotland, Bohuslän och Dalsland. Utbredningen är emellertid ofullständigt känd p.g.a tidigare sammanblandning med andra arter i släktet, och det är troligt att flera landskapsuppgifter har baserats på felbestämda exemplar. Säkra fynd har hittills endast konstaterats från västra Skåne samt Gotland (Palm 1999). Några sentida svenska fynd är ej kända. Närmaste förekomst ligger i Danmark, där det finns flera fynd från perioden 1876 till 1914, men mycket få sentida fynd. Världsutbredningen omfattar Europa och västra Asien. Arten har också införts till Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Hyperinae  
 • Tribus
  Hyperini  
 • Släkte
  Hypera  
 • Art
  Hypera melancholica(Fabricius, 1792)
  Synonymer
  Phytonomus murinus (Fabricius, 1793) nec (Müller, 1764)
  Hypera fuscocinerea (Marsham, 1802)

Lever på olika ärtväxter. Några svenska uppgifter om värdväxt är ej kända. I Mellaneuropa uppges arten leva på klöver (Trifolium), lusern (Medicago) och sötväppling (Melilotus), men även flertalet andra ärtväxter. På torra och öppna ängs- och betesmarker och ruderatmarker såsom kalkbrott och vägslänter. Den fullbildade skalbaggen påträffas främst under våren-försommaren då fortplantningen sker. Larven lever utvändigt på värdväxtens blad, och förpuppar sig i en löst spunnen kokong mellan två blad. Den nya generationen kläcks ut under sommaren-sensommaren (Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· getväppling - Anthyllis vulneraria (Har betydelse)
· klövrar - Trifolium (Har betydelse)
· luserner - Medicago (Har betydelse)
· sötväpplingar - Melilotus (Har betydelse)
· ärtväxter - Fabaceae (Viktig)
Det är i nuläget osannolikt att arten ännu finns kvar i landet. Anledningen till den synbara tillbakagången är okänd, men igenväxning av torrängar och sandfält p.g.a. upphört bete är en tänkbar orsak, liksom en ökande kemikalieanvändning i jordbruket.

Påverkan
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på lämpliga lokaler i västra Skåne.

Palm, E. (1999) Nye arter og landskabsfund for snudebiller i Sverige. Entomologisk Tidskrift 120 (4), s.143-147

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Hyperinae  
 • Tribus
  Hyperini  
 • Släkte
  Hypera  
 • Art
  Hypera melancholica, (Fabricius, 1792)
  Synonymer
  Phytonomus murinus (Fabricius, 1793) nec (Müller, 1764)
  Hypera fuscocinerea (Marsham, 1802)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.