Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hypnogyra angularis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Hypnogyra angularis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 7–7,5 mm lång kortvinge med smal, långsträckt parallellsidig kropp. Svart med röda täckvingar, antenner och ben brunröda.
Utbredning
Länsvis förekomst för Hypnogyra angularis Observationer i Sverige för Hypnogyra angularis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffades på 1800-talet vid Ringsjön i Skåne. Återfanns 1996 i Västmanland (Kungsör), och har senare påträffats även i Östergötland (Norrköping). Närmast i Finland och i Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika och sträcker sig österut till Turkiet. Arten är också uppgiven från Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Knuten till ihåliga lövträd, främst av ek. Lever där i anknytning till olika typer av djurbon, bl.a. av myror. Påträffades på 1800-talet vid Ringsjön i Skåne. Återfanns nyligen i Västmanland (Kungsör), och har senare påträffats även i Östergötland (Norrköping). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (400-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är främst funnen i grova ihåliga lövträd, främst av ek men också av lind. Möjligen har den anknytning till olika typer av djurbon, t.ex. av myror; i Skåne påträffades arten i anslutning till ett bo av Formica rufa. I Västmanland var dock endast ett av tio träd där arten påträffades bebott av Formica-arter, däremot påträffades Lasius brunneus i flera prover. I Mellaneuropa är t.ex. kortvingen Quedius truncicola och knäpparen Elater ferrugineus följearter, i Sverige bl.a. Liocola marmorata, Ampedus nigroflavus och A. hjorti. Flertalet svenska exemplar är påträffade under juni månad, några under augusti.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Hypnogyra, Art Hypnogyra angularis (Ganglbauer, 1895) Synonymer Xantholinus glaber (Gravenhorst, 1806) nec (Müller, 1776), Hypnogyra glabra (Gravenhorst, 1806) nec (Müller, 1776)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Knuten till ihåliga lövträd, främst av ek. Lever där i anknytning till olika typer av djurbon, bl.a. av myror. Påträffades på 1800-talet vid Ringsjön i Skåne. Återfanns nyligen i Västmanland (Kungsör), och har senare påträffats även i Östergötland (Norrköping). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (400-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 7–7,5 mm lång kortvinge med smal, långsträckt parallellsidig kropp. Svart med röda täckvingar, antenner och ben brunröda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hypnogyra angularis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hypnogyra angularis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffades på 1800-talet vid Ringsjön i Skåne. Återfanns 1996 i Västmanland (Kungsör), och har senare påträffats även i Östergötland (Norrköping). Närmast i Finland och i Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika och sträcker sig österut till Turkiet. Arten är också uppgiven från Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Xantholinini  
 • Släkte
  Hypnogyra  
 • Art
  Hypnogyra angularis(Ganglbauer, 1895)
  Synonymer
  Xantholinus glaber (Gravenhorst, 1806) nec (Müller, 1776)
  Hypnogyra glabra (Gravenhorst, 1806) nec (Müller, 1776)

Biologin är dåligt känd. Arten är främst funnen i grova ihåliga lövträd, främst av ek men också av lind. Möjligen har den anknytning till olika typer av djurbon, t.ex. av myror; i Skåne påträffades arten i anslutning till ett bo av Formica rufa. I Västmanland var dock endast ett av tio träd där arten påträffades bebott av Formica-arter, däremot påträffades Lasius brunneus i flera prover. I Mellaneuropa är t.ex. kortvingen Quedius truncicola och knäpparen Elater ferrugineus följearter, i Sverige bl.a. Liocola marmorata, Ampedus nigroflavus och A. hjorti. Flertalet svenska exemplar är påträffade under juni månad, några under augusti.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
De få fynden tyder på att arten ställer höga krav på substrat och livsmiljö. Den förefaller vara helt knuten till större bestånd av grova ädellövträd, och hotas därför av avverkning eller gallring.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bestånd med grova ädellövträd bör skyddas. Arten bör dessutom eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Jansson, N. & Lundberg, S. 2000. Skalbaggar i ihåliga ädellövträd – två nya arter för Sverige jämte återfynd av kortvingarna Hypnogyra glabra (Nordmann) och Meliceria tragardhi (Palm). Ent. Tidskr. 121: 93-97.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Xantholinini  
 • Släkte
  Hypnogyra  
 • Art
  Hypnogyra angularis, (Ganglbauer, 1895)
  Synonymer
  Xantholinus glaber (Gravenhorst, 1806) nec (Müller, 1776)
  Hypnogyra glabra (Gravenhorst, 1806) nec (Müller, 1776)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.