Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hypocacculus rufipes

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Hypocacculus rufipes
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En rund, svartbrun art som är 2,5 mm lång. Benen är ganska kraftigt byggda. På varje täckvinge finns fem tydliga längsfåror. De två sista rygglederna täcks ej av täckvingarna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Hypocacculus rufipes Observationer i Sverige för Hypocacculus rufipes
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten uppges ha tagits i Skåne på 1800-talet och påträffades senast 1936 i Skanör. Inga sentida fynd, men arten är mycket liten och kan möjligen vara förbisedd. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut till Kazakstan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever som rovdjur på kadaver och i uppkastad tång på sandiga havsstränder. Endast påträffad i västra Skåne. Inga sentida fynd, men arten är mycket liten och kan möjligen vara förbisedd. För arten lämpliga stränder utnyttjas nästan undantagslöst som badstränder. Förutom att detta medför ett intensivt trampslitage städas ofta tång, döda djur och annat organiskt material bort från stränderna. Arten är möjligen redan försvunnen från landet, men vi avvaktar med att bedöma den som nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-5). Förekomstarean (AOO) skattas till 8 (0-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som påträffas på kadaver och i uppkastad tång på sandiga havsstränder. Livnär sig förmodligen framför allt av larver av andra insekter, såsom flugor och skalbaggar.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Hypocacculus, Art Hypocacculus rufipes (Kugelann, 1792) Synonymer Saprinus rufipes (Kugelann, 1792)

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever som rovdjur på kadaver och i uppkastad tång på sandiga havsstränder. Endast påträffad i västra Skåne. Inga sentida fynd, men arten är mycket liten och kan möjligen vara förbisedd. För arten lämpliga stränder utnyttjas nästan undantagslöst som badstränder. Förutom att detta medför ett intensivt trampslitage städas ofta tång, döda djur och annat organiskt material bort från stränderna. Arten är möjligen redan försvunnen från landet, men vi avvaktar med att bedöma den som nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-5). Förekomstarean (AOO) skattas till 8 (0-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En rund, svartbrun art som är 2,5 mm lång. Benen är ganska kraftigt byggda. På varje täckvinge finns fem tydliga längsfåror. De två sista rygglederna täcks ej av täckvingarna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hypocacculus rufipes

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hypocacculus rufipes

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten uppges ha tagits i Skåne på 1800-talet och påträffades senast 1936 i Skanör. Inga sentida fynd, men arten är mycket liten och kan möjligen vara förbisedd. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut till Kazakstan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Saprininae  
 • Släkte
  Hypocacculus  
 • Art
  Hypocacculus rufipes(Kugelann, 1792)
  Synonymer
  Saprinus rufipes (Kugelann, 1792)

Ett rovdjur som påträffas på kadaver och i uppkastad tång på sandiga havsstränder. Livnär sig förmodligen framför allt av larver av andra insekter, såsom flugor och skalbaggar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten är i Sverige sannolikt mycket sällsynt, om inte redan försvunnen. Artens livsmiljö är utsatt för mycket stark påverkan av badturism och annan exploatering. Badstränder rensas regelbundet från organiskt material såsom uppkastad tång och döda djur, vilket minskar tillgången på substrat.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Sandmarker vid kusten bör hållas öppna genom bete och skyddas från igenplantering och oljespill.

Lindroth, C. H. 1924. Coleopterologiska notiser. Ent. Tidskr. 45: 131–138.

Palm, T. 1937. Bidrag till kännedomen om den skånska coleopterfaunan. Opusc. Ent. 2: 32–39.

Palm, T. 1937. För Sverige nya Coleoptera. IV. Ent. Tidskr. 58: 166–171.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Saprininae  
 • Släkte
  Hypocacculus  
 • Art
  Hypocacculus rufipes, (Kugelann, 1792)
  Synonymer
  Saprinus rufipes (Kugelann, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.