Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hypocaccus rugiceps

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Hypocaccus rugiceps
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3-4,5 mm lång, mycket brett rundad och starkt välvd skalbagge. Översidan är blåsvart. Benen är mycket kraftigt byggda. De främre skenbenen är breda och försedda med kraftiga tänder på utsidan. Mitt på halsskölden finns en spegelblank fläck. Även vid basen av varje täckvinge finns en likande fläck samt 4 förkortade längsfåror. Täckvingarna är i övrigt grovt punkterade. Arten kan fälla ihop ben och antenner i fåror på kroppens undersida om den störs.
Utbredning
Länsvis förekomst för Hypocaccus rugiceps Observationer i Sverige för Hypocaccus rugiceps
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Sentida fynd endast från Skåne. Därutöver finns den i Danmark, Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut till Kaukasus och västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever som rovdjur på kadaver och i uppkastad tång på sandiga havsstränder. Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Sentida fynd endast från Skåne. För arten lämpliga stränder utnyttjas nästan undantagslöst som badstränder. Förutom att detta medför ett intensivt trampslitage städas ofta tång, döda djur och annat organiskt material bort från stränderna. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (20-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (80-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som påträffas på kadaver och i uppkastad tång på sandiga havsstränder. Livnär sig förmodligen framför allt av larver av andra insekter, såsom flugor och skalbaggar.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· ryggradsdjur
· ryggradsdjur
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Hypocaccus, Art Hypocaccus rugiceps (Duftschmid, 1805) Synonymer Saprinus rugiceps (Duftschmid, 1805)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever som rovdjur på kadaver och i uppkastad tång på sandiga havsstränder. Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Sentida fynd endast från Skåne. För arten lämpliga stränder utnyttjas nästan undantagslöst som badstränder. Förutom att detta medför ett intensivt trampslitage städas ofta tång, döda djur och annat organiskt material bort från stränderna. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (20-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (80-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 3-4,5 mm lång, mycket brett rundad och starkt välvd skalbagge. Översidan är blåsvart. Benen är mycket kraftigt byggda. De främre skenbenen är breda och försedda med kraftiga tänder på utsidan. Mitt på halsskölden finns en spegelblank fläck. Även vid basen av varje täckvinge finns en likande fläck samt 4 förkortade längsfåror. Täckvingarna är i övrigt grovt punkterade. Arten kan fälla ihop ben och antenner i fåror på kroppens undersida om den störs.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hypocaccus rugiceps

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hypocaccus rugiceps

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Sentida fynd endast från Skåne. Därutöver finns den i Danmark, Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut till Kaukasus och västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Saprininae  
 • Släkte
  Hypocaccus  
 • Art
  Hypocaccus rugiceps(Duftschmid, 1805)
  Synonymer
  Saprinus rugiceps (Duftschmid, 1805)

Ett rovdjur som påträffas på kadaver och i uppkastad tång på sandiga havsstränder. Livnär sig förmodligen framför allt av larver av andra insekter, såsom flugor och skalbaggar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· ryggradsdjur - Vertebrata (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens livsmiljö är utsatt för mycket stark påverkan av badturism och annan exploatering. Badstränder rensas regelbundet från organiskt material såsom uppkastad tång och döda djur, vilket minskar tillgången på substrat.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Sydsveriges stränder bör skyddas från exploatering i form av till exempel bebyggelse och överdrivet intensiv badturism. Likaså bör riskerna för oljespill från fartyg minimeras.

Palm, T. 1933. Anmärkningsvärda coleopterfynd från Syskånes kusttrakter. Ent. Tidskr. 54: 89–105.

Palm, T. 1938. Bidrag till kännedomen om den skånska coleopterfaunan. 2. Kåsebergatrakten. Opusc. Ent. 3: 38–49.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Saprininae  
 • Släkte
  Hypocaccus  
 • Art
  Hypocaccus rugiceps, (Duftschmid, 1805)
  Synonymer
  Saprinus rugiceps (Duftschmid, 1805)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.