Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tachyusa scitula

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Tachyusa scitula
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–3,5 mm lång kortvinge med smal kroppsbyggnad och långa extremiteter. Kroppen är svart med svag metallglans, benen brunaktiga. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tachyusa scitula Observationer i Sverige för Tachyusa scitula
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Småland, Västergötland, Värmland och Ångermanland. Få lokaler är kända, men arten är med all säkerhet till viss del förbisedd p.g.a sin ringa storlek. Känd från alla våra grannländer inklusive Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Ett dagaktivt rovdjur som lever på vegetationslösa, solexponerade stränder med ett underlag av fuktig sand eller silt vid rinnande vattendrag, såväl större älvar som åar och mindre vattendrag. Biotopen utgör en förhållandevis kortvarig successionsfas som endast uppkommer vid vattendrag med hög erosions- och sedimentationsaktivitet av sand, och som för sin nybildning är helt beroende av naturliga vattennivåfluktuationer. Känd från Skåne, Småland, Västergötland, Värmland och Ångermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (50-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (200-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever på vegetationslösa, solexponerade stränder med ett underlag av fuktig sand eller silt vid rinnande vattendrag, såväl större älvar som åar och mindre vattendrag. Biotopen utgör en förhållandevis kortvarig successionsfas som endast uppkommer vid vattendrag med hög erosions- och sedimentationsaktivitet av sand, och för sin nybildning är helt beroende av naturliga vattennivåfluktuationer. Fullbildade individer påträffas främst under våren och försommaren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Tachyusa, Art Tachyusa scitula Erichson, 1837 Synonymer Tachyusa scitula Erichson, 1837, Ischnopoda scitula (Erichson, 1837)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Ett dagaktivt rovdjur som lever på vegetationslösa, solexponerade stränder med ett underlag av fuktig sand eller silt vid rinnande vattendrag, såväl större älvar som åar och mindre vattendrag. Biotopen utgör en förhållandevis kortvarig successionsfas som endast uppkommer vid vattendrag med hög erosions- och sedimentationsaktivitet av sand, och som för sin nybildning är helt beroende av naturliga vattennivåfluktuationer. Känd från Skåne, Småland, Västergötland, Värmland och Ångermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (50-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (200-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 2,5–3,5 mm lång kortvinge med smal kroppsbyggnad och långa extremiteter. Kroppen är svart med svag metallglans, benen brunaktiga. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tachyusa scitula

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tachyusa scitula

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Småland, Västergötland, Värmland och Ångermanland. Få lokaler är kända, men arten är med all säkerhet till viss del förbisedd p.g.a sin ringa storlek. Känd från alla våra grannländer inklusive Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Tachyusini  
 • Släkte
  Tachyusa  
 • Art
  Tachyusa scitulaErichson, 1837
  Synonymer
  Tachyusa scitula Erichson, 1837
  Ischnopoda scitula (Erichson, 1837)

Ett rovdjur som lever på vegetationslösa, solexponerade stränder med ett underlag av fuktig sand eller silt vid rinnande vattendrag, såväl större älvar som åar och mindre vattendrag. Biotopen utgör en förhållandevis kortvarig successionsfas som endast uppkommer vid vattendrag med hög erosions- och sedimentationsaktivitet av sand, och för sin nybildning är helt beroende av naturliga vattennivåfluktuationer. Fullbildade individer påträffas främst under våren och försommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten kan antas vara missgynnad av reglering, som ändrar de naturliga vattenståndsvariationerna. Vattenregleringar kan förstöra lämpliga sandstränder/-revlar genom att endera dränka dem, förhindra deras nybildning genom ändrade strömförhållanden eller leda till igenväxning i brist på naturliga vattennivåfluktuationer. Också igenväxning av åstränder med t.ex. jättebalsamin är en negativ faktor.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Älvsträckor och mindre vattendrag med hög erosions- och sedimentationsaktivitet måste skyddas mot vattenkraftutbyggnad som leder till onaturliga vattennivåförändringar.

Berglind, S.-Å., Ehnström, B. & Ljungberg, H. 1997. Strandskalbaggar, biologisk mångfald och reglering av små vattendrag – exemplen Svartån och Mjällån. Entomologisk Tidskrift 118: 137-154.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Tachyusini  
 • Släkte
  Tachyusa  
 • Art
  Tachyusa scitula, Erichson, 1837
  Synonymer
  Tachyusa scitula Erichson, 1837
  Ischnopoda scitula (Erichson, 1837)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.