Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Korynetes ruficornis

Organismgrupp Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl. Korynetes ruficornis
  Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal, 7 mm lång skalbagge. Färgen är vanligen blå men kan även gå över i violett. Antennleder och tarser är ofta ljusröda. Arten skiljer sig från den närbesläktade K. coeruleus genom grövre punktrader på täckvingarna samt kortare behåring. Antennernas tre sista leder är kraftigt förtjockade och bildar en tydlig klubba.
Utbredning
Länsvis förekomst för Korynetes ruficornis Observationer i Sverige för Korynetes ruficornis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från östra Småland och Öland. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever som rovdjur på trägnagande insekter, nästan uteslutande på gamla ekar, där den främst angriper den skäckiga trägnagaren (Xestobium rufovillosum). Endast känd från östra Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever som rovdjur på vedlevande insekter, nästan uteslutande på gamla ekar där den främst angriper den skäckiga trägnagaren (Xestobium rufovillosum). Den fullbildade skalbaggen har oftast påträffats i juli månad krypande omkring på döda vedpartier på de gamla ekarna. Den är övervägande kvällsaktiv.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
· trägnagare
· trägnagare
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cleridae (brokbaggar), Släkte Korynetes, Art Korynetes ruficornis Sturm, 1837 Synonymer Korynetes obenbergeri Jansson, 1936

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever som rovdjur på trägnagande insekter, nästan uteslutande på gamla ekar, där den främst angriper den skäckiga trägnagaren (Xestobium rufovillosum). Endast känd från östra Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En långsmal, 7 mm lång skalbagge. Färgen är vanligen blå men kan även gå över i violett. Antennleder och tarser är ofta ljusröda. Arten skiljer sig från den närbesläktade K. coeruleus genom grövre punktrader på täckvingarna samt kortare behåring. Antennernas tre sista leder är kraftigt förtjockade och bildar en tydlig klubba.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Korynetes ruficornis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Korynetes ruficornis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från östra Småland och Öland. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Cleridae - brokbaggar 
 • Underfamilj
  Korynetinae  
 • Släkte
  Korynetes  
 • Art
  Korynetes ruficornisSturm, 1837
  Synonymer
  Korynetes obenbergeri Jansson, 1936

Lever som rovdjur på vedlevande insekter, nästan uteslutande på gamla ekar där den främst angriper den skäckiga trägnagaren (Xestobium rufovillosum). Den fullbildade skalbaggen har oftast påträffats i juli månad krypande omkring på döda vedpartier på de gamla ekarna. Den är övervägande kvällsaktiv.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
· trägnagare - Ptinidae (Viktig)
Arten hotas främst av bristen på gamla ekar med döda stampartier. Även i Halltorps hage finns en risk att de jätteekar som finns kvar hinner bli för gamla innan ersättningsträden växer sig tillräckligt stora.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man bör försöka rädda alla gamla ekar bl.a. genom kontinuerlig friställning, samt se till att vissa yngre ekar utses och vårdas så att de kan bli ersättningsträd för de nuvarande jätteträden inom några sekler. En sådan plan har tagits fram för Halltorps hage.

Klefbeck, E. 1962. Catalogus Insectorum Sueciae. XIV. Coleoptera 1960. Några förklaringar och tillägg. Opusc. Ent. 27: 164.

Lundberg, S., Baranowski, R. & Nylander, U. 1971. Några intressanta skalbaggsfynd i Halltorps hage. Ent. Tidskr. 92: 288.

Lundblad, O. 1950. Några skalbaggsfynd från Öland. Ent. Tidskr. 71: 67, 75.

Nylander, U. 1953. Notiser om sällsyntare skalbaggar. Ent. Tidskr. 74: 81.

Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar. VII. Ent. Tidskr. 74: 16.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 240.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Cleridae - brokbaggar 
 • Underfamilj
  Korynetinae  
 • Släkte
  Korynetes  
 • Art
  Korynetes ruficornis, Sturm, 1837
  Synonymer
  Korynetes obenbergeri Jansson, 1936
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.