Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Labidostomis humeralis

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Labidostomis humeralis
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 7,5–10 mm lång bladbagge med en långsträckt cylindrisk kroppsform. Huvudet är nedåtböjt men ovanifrån synligt. Grundfärgen är svart med blå metallglans, täckvingarna är ljust brungula med en diffust avgänsad mörk skulderfläck. Också ben och antenner är mörka. Hos hanen är framkroppen bredare, käkarna kraftigt utvecklade, och frambenen starkt förlängda med krökta skenben. Arten är svår att skilja från den närstående arten L. tridentata, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Labidostomis humeralis Observationer i Sverige för Labidostomis humeralis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är rapporterad från de flesta landskap från Skåne till Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Efter 1985 finns ett antal rapporter från centrala Öland samt från ett fåtal lokaler på fastlandet. Närmast är arten känd från Norge, där den är klassad som nära hotad, och från Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Den fullbildade skalbaggen påträffas i bladverket av unga träd och buskar såsom hassel, björk, sälg eller nypon. Liksom hos närstående arter omger sig larven med en säck. Närmare detaljer om larvens levnadssätt är inte kända. Lever på torra och varma lokaler: i sydvända branter, buskmark, skogsbryn mot torra betesmarker, vid åstränder osv. Känd från Skåne, Halland, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland, Södermanland, Uppland, Värmland, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Få aktuella lokaler men spridda från Småland till Dalarna. Möjligen kan till viss del förväxling med den närstående arten L. tridentata föreligga. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-480) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Den fullbildade skalbaggen påträffas i bladverket av unga träd och buskar såsom hassel, björk, videarter eller nypon. Fynden är starkt koncentrerade till torra och varma lokaler: som sydvända branter, buskmark, skogsbryn mot torra betesmarker, åstränder o.s.v. Larven omger sig med en säck, och lever på marken. Uppgifter att den skulle leva som myrgäst är antagligen felaktiga. Utvecklingen antas vara ettårig. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är dock ej kända. Fullbildade individer påträffas främst i juni.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Buskmark
Buskmark
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· björkar
· björkar
· hagtornar
· hagtornar
· hassel
· hassel
· rosor
· rosor
· viden
· viden
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Labidostomis, Art Labidostomis humeralis (Schneider, 1792) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Den fullbildade skalbaggen påträffas i bladverket av unga träd och buskar såsom hassel, björk, sälg eller nypon. Liksom hos närstående arter omger sig larven med en säck. Närmare detaljer om larvens levnadssätt är inte kända. Lever på torra och varma lokaler: i sydvända branter, buskmark, skogsbryn mot torra betesmarker, vid åstränder osv. Känd från Skåne, Halland, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland, Södermanland, Uppland, Värmland, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Få aktuella lokaler men spridda från Småland till Dalarna. Möjligen kan till viss del förväxling med den närstående arten L. tridentata föreligga. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-480) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 7,5–10 mm lång bladbagge med en långsträckt cylindrisk kroppsform. Huvudet är nedåtböjt men ovanifrån synligt. Grundfärgen är svart med blå metallglans, täckvingarna är ljust brungula med en diffust avgänsad mörk skulderfläck. Också ben och antenner är mörka. Hos hanen är framkroppen bredare, käkarna kraftigt utvecklade, och frambenen starkt förlängda med krökta skenben. Arten är svår att skilja från den närstående arten L. tridentata, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Labidostomis humeralis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Labidostomis humeralis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är rapporterad från de flesta landskap från Skåne till Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Efter 1985 finns ett antal rapporter från centrala Öland samt från ett fåtal lokaler på fastlandet. Närmast är arten känd från Norge, där den är klassad som nära hotad, och från Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Clytrini  
 • Släkte
  Labidostomis  
 • Art
  Labidostomis humeralis(Schneider, 1792)

Den fullbildade skalbaggen påträffas i bladverket av unga träd och buskar såsom hassel, björk, videarter eller nypon. Fynden är starkt koncentrerade till torra och varma lokaler: som sydvända branter, buskmark, skogsbryn mot torra betesmarker, åstränder o.s.v. Larven omger sig med en säck, och lever på marken. Uppgifter att den skulle leva som myrgäst är antagligen felaktiga. Utvecklingen antas vara ettårig. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är dock ej kända. Fullbildade individer påträffas främst i juni.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· hagtornar - Crataegus (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· rosor - Rosa (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Den exakta anledningen till artens synbara tillbakagång är ej känd. Arten kan dock som värmegynnad torrmarksart förmodas vara missgynnad av igenväxning p.g.a. otillräcklig eller upphörande hävd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras, och dess exakta krav samt status klarläggas. Flerskiktade brynmiljöer mot torrmarker bör hållas öppna genom bete.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Clytrini  
 • Släkte
  Labidostomis  
 • Art
  Labidostomis humeralis, (Schneider, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.